UZYSKANIE DODATKU MIESZKANIOWEGOSzczegóły karty

WSSM-01 (15)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-06-30
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Bąkowska Marlena, Filipczak Anna, Lasiecka Monika, Zawartka-Bąkowska Dorota, Żurawska Agnieszka

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (zgodnie z obowiązującym wzorem) potwierdzony przez zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny,

 • oświadczenie osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny  -  w przypadku braku potwierdzenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego,

 • oświadczenie RODO - zgodnie z załączonym wzorem,

 • deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego - zgodnie z obowiązującym wzorem.
  W informacjach dodatkowych wymienione zostały przykłady dokumentów potwierdzających dochody,

 • tytuł prawny do lokalu – oryginał - więcej w informacjach dodatkowych,

 • jeżeli o dodatek mieszkaniowy ubiega się rodzina, w której jedna z osób jest osobą niepełnosprawną, należy przedłożyć:
  aktualne orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności potwierdzające wymóg zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - oryginał, lub
  w przypadku osób poruszających się na wózku inwalidzkim - orzeczenie o niepełnosprawności wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim – oryginały,

Prosimy o wpisanie we wniosku numeru telefonu kontaktowego.

Miejsce załatwienia sprawy

Złożenie wniosku
Urząd Miasta Kalisza przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
wejście B, parter - Biuro Obsługi Interesanta,
stanowisko 24 - Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
nr tel. 0 62 504 97 47

Termin

 • rozpatrzenie sprawy - 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin wydania decyzji może zostać przedłużony             w przypadku przeprowadzania dodatkowego postępowania wyjaśniającego.

Sposób załatwienia sprawy

a) dane dotyczące lokalu potwierdza we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny,
b) wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się w Biurze Obsługi Interesanta,
c) wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie
w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień,
d) u wnioskodawcy może zostać wyznaczony wywiad środowiskowy, o którym wnioskodawca informowany jest pisemnie,
e) decyzja o przyznaniu bądź o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego doręczana jest wnioskodawcy, za potwierdzeniem odbioru, przez gońca Urzędu Miasta Kalisza lub za pośrednictwem poczty,
f) informację o wysokości przyznanego dodatku mieszkaniowego oraz o okresie, na jaki został on przyznany, doręcza się zarządcy budynku albo innej osobie pobierającej należności za lokal mieszkalny,
g) dodatek mieszkaniowy wypłaca się do 10 dnia każdego miesiąca zarządcy domu albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny,
h) ryczałt wypłaca się do 10 dnia każdego miesiąca, zarządcy domu lub osobie uprawnionej
do pobierania należności za lokal mieszkalny, bądź do rąk wnioskodawcy (w kasie Urzędu Miasta Kalisza lub na osobisty rachunek bankowy wnioskodawcy).

Sposób odbioru ryczałtu określa wnioskodawca w upoważnieniu do przekazania ryczałtu.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

 • w terminie 14 dni, od dnia doręczenia decyzji,
 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
  za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza, z siedzibą przy             ul. Tadeusza Kościuszki 1A, wejście B, stanowisko nr 24,
 • koszty odwołania: brak.

Informacje dodatkowe

Rozwiązania szczególne związane z COVID -19

 • dodatek mieszkaniowy przyznany z mocą wsteczną za okres stanu zagrożenia epidemicznego, albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.
  Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu СОVID-19.
  Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.
  Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.
  W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres jego przyznania skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy. 
  Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.
  Dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, będący podstawą ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się za okres 3 kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.
  Wydatki, będące podstawą ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się na miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Wyjaśnienie pojęć:

a) tytuł prawny do lokalu: umowa najmu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, spółdzielcze prawo do lokalu, akt własności lokalu, akt notarialny lub księga wieczysta budynku wielorodzinnego, w którym wnioskodawca zajmuje lokal, akt własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wyrok sądu nakazujący eksmisję z jednoczesnym przyznaniem prawa do otrzymania lokalu zamiennego albo najmu socjalnego lokalu.

b) dokumentami stwierdzającymi wysokość dochodów mogą być:


 • zaświadczenie o wysokości dochodów netto z miejsca pracy, z uwzględnieniem dodatkowych świadczeń ( np. nagrody, odprawy, bony, itp.),

 • decyzje lub odcinki potwierdzające wypłatę świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w przypadku braku - zaświadczenie z ZUS o wysokości świadczenia netto,

 • zwrot podatku - wzór oświadczenia w załączniku,

 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości otrzymywanych dochodów netto,

 • decyzje Biura Świadczeń Rodzinnych,

 • decyzje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanej pomocy,

 • zaświadczenie lub decyzja o wysokości otrzymywanych stypendiów,

 • zaświadczenie o wysokości dochodów netto z odbywania praktyki zawodowej,

 • dokumenty o wysokości przyznanych alimentów:  wyrok/ugoda sądu, zaświadczenie od komornika, przekazy pocztowe, wyciąg z konta,

 • prowadzenie działalności gospodarczej - dokument z właściwego urzędu skarbowego o formie rozliczania się oraz zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie wnioskodawcy o wysokości dochodu,

 • zaświadczenie o dochodach uzyskanych z gospodarstwa rolnego,

 • oświadczenie we wniosku o innych uzyskanych dochodach,
 • oświadczenie o braku dochodów pełnoletniego członka gospodarstwa domowego, zgodnie z dostępnym wzorem.

c) wywiad środowiskowy – ustawodawca przewiduje możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy oraz złożenia oświadczenia majątkowego przez wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego,

d) dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 – ciu miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (062) 504 97 47;
(062) 765 44 79: wssm@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2133 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2013 r., poz. 589);

 • Uchwała Nr XL/592/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego;

 • ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz .U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.);

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2021-06-25 Przez: Żurawska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2021-07-01 12:51:51 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2024-06-13 10:38:41 Przez: Gość