UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIASzczegóły karty

WSRK-11 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2012-12-31
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Pancewicz Marek

Osoba Nadzorująca: Maciaszek Ewa

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (3 egz).
  We wniosku należy zamieścić następujące informacje:
  • KTO wnioskuje (nazwa, adres, NIP, REGON, telefony)
  • CO ma być realizowane (budowa, rozbudowa, zmiana sposobu użytkowania,... )
  • KWALIFIKACJA przedsięwzięcia wg rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: § .... ust. ... pkt. ... lit. ...
  • GDZIE będzie realizowane przedsięwzięcie (obręb, numery ewidencyjne działek, adres).

Załączniki:

 1. Poświadczona przez Prezydenta Miasta Kalisza kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - 3 egzemplarze.
 2. Wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
 3. Dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, składany w 3 egzemplarzach.
 4. Dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zapis raportu w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych, najlepiej w formacie dokumentu MSWORD (*.doc).
 5. Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z wymaganiami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko składana w 3 egzemplarzach. 
 6. Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zapis karty informacyjnej przedsięwzięcia w formie elektronicznej - na informatycznym nośniku danych, w formacie dokumentu MSWORD (*.doc).
 7. Dowód zapłaty opłaty skarbowej (oryginał)

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Organem prowadzącym postępowanie jest Prezydent Miasta Kalisza reprezentowany przez Wydział Środowiska Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.
Miejscem składania dokumentów jest Urząd Miejski w Kaliszu, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz (Ratusz, I piętro, pokój nr 32).
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - stanowisko ds. środowiska, pokój nr 30, tel. 62 7654414
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału lub Z-ca Naczelnika Wydziału, I piętro, odpowiednio: pokój nr 31 lub 34, tel. 62 7654 406 lub 62 76544 405.
Organami współdziałającymi (opiniującymi i uzgadniającymi) są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Termin

średnio 3 miesiące

Czas załatwienia sprawy zależy przede wszystkim od czasu prowadzenia postępowań wyjaśniających przez współdziałające organy administracji.

Sposób załatwienia sprawy

Decyzja administracyjna przesyłana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty


205 zł opłata skarbowa za decyzję z wyjątkiem podmiotów zwolnionych z opłaty
17 zł - w wypadku złożenia pełnomocnictwa.
Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta w przybudówce na parterze) lub przelewem na konto: Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20
nr 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007 ze wskazaniem przedmiotu opłaty „nr 1”.

Tryb odwoławczy


W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.
Miejsce złożenia odwołania: Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej, Ratusz I piętro, pokój nr 32.

Informacje dodatkowe

Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wymienia § 2 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcia mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko wymienia § 3 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62 7654 414.

Wypis z ewidencji gruntów można uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek 20 (Ratusz, III piętro) telefon 62 7654 376.

Mapę ewidencyjną można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Główny Rynek 20 (Ratusz, III piętro) telefon 62 7654-359 lub -362

Podstawa prawna

 • Art. 3 ust. 1 pkt 5, dział I, rozdział 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2012-12-31 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2014-05-09 10:38:50 Przez: Goździńska Anna
Generowany dnia: 2024-07-15 12:35:57 Przez: Gość