OTRZYMANIE LOKALU MIESZKALNEGO LUB LOKALU Z NAJMEM SOCJALNYM DLA OSÓB UZYSKUJĄCYCH NISKIE DOCHODY
Szczegóły karty

WSSM-02 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-01-08
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

OTRZYMANIE LOKALU MIESZKALNEGO LUB LOKALU Z NAJMEM SOCJALNYM DLA OSÓB UZYSKUJĄCYCH NISKIE DOCHODY

Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Właściciel: Pałucka Anna

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przydział lokalu mieszkalnego wypełniony ze stałego miejsca zameldowania oraz faktycznego miejsca zamieszkania, wg obowiązującego wzoru, wraz z potwierdzeniem na wniosku, przez zarządcę z ostatniego miejsca zameldowania. W przypadku, gdy faktyczne miejsce zamieszkania jest inne niż zameldowania należy potwierdzić wniosek również w miejscu faktycznego pobytu.

Załączniki:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzających poprzedzających datę złożenia wniosku ,
 • oświadczenie o stanie majątkowym złożone przez wszystkie pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym,
 • oświadczenie dotyczące zwrotu podatku dochodowego z Urzędu Skarbowego złożone przez wszystkie pełnoletnie osoby w gospodarstwie domowym,
 • inne dokumenty mogące mieć znaczenie podczas rozpatrywania wniosku

Miejsce załatwienia sprawy

Przed złożeniem wniosku należy dokonać potwierdzenia na wniosku, przez zarządcę budynku
Złożenie wniosku
Urząd Miasta Kalisza przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
wejście B, parter - Biuro Obsługi Interesanta,
stanowisko 24 - Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
nr tel. 62 504 97 47

Termin

 • Wnioski składa się w okresie od 02 stycznia 31 maja danego roku kalendarzowego, wnioski rozpatrywane są przez Komisję Mieszkaniową w bieżącym roku kalendarzowym.
 • Brak jest możliwości wskazania terminu przydziału mieszkania.

Sposób załatwienia sprawy

 • wniosek należy potwierdzić w administracji/zarządcy nieruchomości,
 • wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w Biurze Obsługi Interesanta w terminie od 02 stycznia do 31 maja,
 • wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
 • u wszystkich osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego członkowie Komisji Mieszkaniowej przeprowadzają wizje lokalowe. Po omówieniu i zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Mieszkaniową, Prezydent Miasta Kalisza zarządzeniem zatwierdza ostateczny wykaz osób z którymi powinny zostać zawarte umowy najmu.
 • wnioskodawca otrzymuje pismo potwierdzające uzyskanie uprawnień lub też odmowę przyznania uprawnień do przydziału mieszkania,
 • odbiór pisma: pismo doręczane jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

 • w terminie do 10 października projekt rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z komunalnego  zasobu Miasta Kalisza podawany jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kalisza i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • odwołania i uwagi do ogłoszonego projektu wykazu wnioskodawcy mogą składać do Prezydenta Miasta Kalisza w terminie do 10 listopada
 • koszty odwołania: brak.

Informacje dodatkowe

a) dokumentami stwierdzającymi wysokość dochodów za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku mogą być:

 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z zakładu pracy (oryginał, wydane w miesiącu w którym wnioskodawca ubiega się o przyznanie dodatku mieszkaniowego), z zaznaczeniem, iż odjęte zostały koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz powiększone o wszelkie dodatkowe nagrody, świadczenia, odprawy, bony, itp.; można skorzystać z dostępnego wzoru zaświadczenia,
 • decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub  odcinki renty lub emerytury – oryginały do wglądu - (w przypadku braku- zaświadczenie z ZUS o wysokości brutto świadczenia),
 • zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku dla bezrobotnych - oryginał,
 • decyzje Biura Świadczeń Rodzinnych o przyznaniu zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku oraz zaliczki alimentacyjnej – oryginał do wglądu,
 • decyzje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu pomocy w formie zasiłków - oryginał do wglądu,
 • zaświadczenie o wysokości pobieranych stypendiów (socjalne, żywieniowe, mieszkaniowe, naukowe, specjalne) lub nie pobieraniu stypendiów - oryginał,
 • zaświadczenie o otrzymywaniu wynagrodzenia z tytułu odbywania praktyki zawodowej i jego wysokości - oryginał (pomniejszone o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe)
 • w przypadku pobierania świadczeń alimentacyjnych wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów (oryginał do wglądu) lub potwierdzenia przekazania (przekazy pocztowe, ewentualnie wyciąg z konta, zaświadczenie od komornika, decyzja Biura Świadczeń Rodzinnych),
 • oświadczenie o braku dochodów pełnoletniego członka gospodarstwa domowego wg dostępnego wzoru,
 • oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez jednego z członków gospodarstwa domowego,
 • należy wykazać również dochody: z gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej wnioskodawcy lub członków jego rodziny,

b) dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 062 504 97 47;
062 765 44 85; wssm@um.kalisz.pl

c) prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego.

 • KLAUZULA INFORMACYJNA:

  Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. Z administratorem można kontaktować się:
  - listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
  - telefonicznie: +48 62 / 765 43 00
  - e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).
  Można się z nim skontaktować telefonicznie: +48 62 / 765 43 56, bądź e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
  - rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (zadanie wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  oraz uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza,
  - umożliwienia kontaktu telefonicznego pracownikom administratora z wnioskodawcą w sprawach związanych
  z realizacją wniosku na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO* tj. zgody osoby, której dane dotyczą.Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Prezydent Miasta Kalisza będzie współpracował
  w celu rozpatrzenia wniosku, a w szczególności Komisji Mieszkaniowej.Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z obowiązującej u administratora Instrukcji kancelaryjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych tj. 10 lat.Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  - prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
  się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  - prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia tych danych;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00 - 193 Warszawa).Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z uchwały nr XXIX/431/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24.09.2020r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza.Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. Podanie nr telefonu nie jest obowiązkowe jednak usprawni kontakt z Państwem w celu rozpatrzenia złożonego wniosku.

Podstawa prawna

 • § 7, § 8 z zastrzeżeniem ust. 4, 5 pkt.2 Uchwały Nr XXIX/431/2020 z dnia 24.09.2020r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2020r., poz.7318),
 • wzór wniosku zgodny z Zarządzeniem Nr 679/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25.11.2020r.

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2021-01-05 Przez: Biesiada Ilona
Akceptowany dnia: 2021-06-30 12:01:21 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2024-04-20 12:53:11 Przez: Gość