REJESTRACJA POJAZDU MARKI SAMSzczegóły karty

WSO-04 (25)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-03-17
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

REJESTRACJA POJAZDU MARKI SAM
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

·  wniosek o rejestrację pojazdu (zgodny z obowiązującym wzorem – plik do pobrania WSO 04-01).

· Załączniki:

1.dopuszczenie jednostkowe pojazdu (patrz dodatkowe informacje)
2.dowód wniesienia opłat (patrz opłaty i dodatkowe informacje).
UWAGA: dokumenty opisane w punktach od 1do 2 pozostaną w aktach rejestracji pojazdu.

· Do wglądu:

1.oświadczenie, że wnioskodawca jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania pojazdu,
2.dokument stwierdzający tożsamość, właściciela pojazdu/wnioskodawcy.
UWAGA: z przedłożonego dokumentu opisanego w punkcie 1 zostanie wykonana kopia, która pozostanie w aktach rejestracji pojazdu.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 16, 17, 18, 21, 22,23
Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 14, 15
Nadzór (uwagi): p.o. Naczelnika Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 37
tel. +48 62 5049791

Termin

do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
3. Sprawdź telefonicznie lub na stronie internetowej www.kalisz.pl, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru,
4. Przyjdź po odbiór dowodu rejestracyjnego.
5. Przedstaw ważną polisę OC.

Opłaty

 • opłata komunikacyjna

54,00 zł - dowód rejestracyjny,
13,50 zł - pozwolenie czasowe,
12,50 zł - komplet znaków legalizacyjnych,
80,00 zł - tablice rejestracyjne na samochód – 2 sztuki,
40,00 zł - tablice rejestracyjne na przyczepę – 1 sztuka,
40,00 zł - tablice rejestracyjne na motocykl, ciągnik rolniczy – 1 sztuka,
30,00 zł - tablice rejestracyjne na motorower – 1 sztuka,

 • oplata ewidencyjna

0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie dowodu rejestracyjnego,
0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie znaków legalizacyjnych,
0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie pozwolenia czasowego,

 • opłata skarbowa

17,00 zł - upoważnienie, jeżeli właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).

 • opłatę można uiścić:

- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a

- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390
- opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna,
- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440
- opłata skarbowa.
UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”. Przy dokonaniu płatności przelewem w tytule przelewu prosimy o wpisanie nr VIN pojazdu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, ( kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 • szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: +48 62 5049744, +48 505 057 040, +48 505 056 362,  fax: +48 62 5049745, e-mail: wso@um.kalisz.pl
 • Zarejestrować pojazd i odebrać stały dowód rejestracyjny w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:

a. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej,
b. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej 

 • upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,
 • Odbiór stałego dowodu rejestracyjnego następuje po przedłożeniu:

- pozwolenia czasowego,
- dokumentu stwierdzającego tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.

 • Dla pojazdu, który posiada zmniejszone miejsca konstrukcyjnie przeznaczone do umieszczania tablicy rejestracyjnej - mogą być wydane tablice rejestracyjne jednorzędowe zmniejszone - jeśli właściciel pojazdu złoży stosowne oświadczenie (oświadczenie może być złożone  na wniosku, w tym na jego odwrocie).
 • Dla pojazdu będącego pojazdem elektrycznym albo pojazdem napędzanym wodorem, albo motorowerem wyposażonym w silnik elektryczny, organ rejestrujący wydaje zalegalizowane tablice rejestracyjne barwy czarnej na zielonym tle.
 • Pojazd marki SAM to pojazd zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej.

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).  

Dopuszczenia jednostkowego pojazdu udziela, w drodze decyzji administracyjnej, minister właściwy do spraw transportu, za opłatą, przy czym  jej  wysokość  nie  może przekroczyć 800 zł.(art.70zo ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym)

 • wniosek o rejestrację można przekazać drogą elektroniczną na dedykowaną do tego skrzynkę podawczą pod adresem https://www.eps.pwpw.pl; wniosek taki musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym,

Szczegółowy opis zakresu i warunków korzystania z elektronicznej skrzynki podawczej znajduje się na stronie www.esp.pwpw.pl/Account/Help

Urzędowy paczkomat InPost Urząd24 Urząd Miasta Kalisza

Obsługa w zakresie spraw związanych z rejestracją pojazdów może być dokonana za pośrednictwem paczkomatu InPost.

Zasady funkcjonowania paczkomatu:  https://www.kalisz.pl/urzad/e-urzad/paczkomat-urzedowy

Podstawa prawna

• art.72, art.73 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2021 r., poz. 450)
• § 2 ust. 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 1840 z póżn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ( Dz. U.2019, poz. 2546)
• rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.148)
• Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j.Dz. U. z 2019r., poz. 2214 z późn. zm)

• cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2020r., poz. 1546 z późn. zm. )

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2021-03-17 Przez: Hofman Marzena
Akceptowany dnia: 2021-07-01 11:28:14 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-06-22 13:45:19 Przez: Gość