Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złóż kopalin, hydrogeologicznej, geologiczno - inżynierskiej, uzyskanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złóż o powierzchni do 2 ha oraz przewidywanym wydobyciu do 20 tys. m3 na rok  bez użycia materiałów wybuchowych.Szczegóły karty

WGOŚ-20 (10)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-08-28
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złóż kopalin, hydrogeologicznej, geologiczno - inżynierskiej, uzyskanie koncesji na wydobywanie kopaliny pospolitej ze złóż o powierzchni do 2 ha oraz przewidywanym wydobyciu do 20 tys. m3 na rok  bez użycia materiałów wybuchowych.
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Szałamacha Bartłomiej

Osoba Nadzorująca: Czyżak Kościelak Kamila

Wymagane dokumenty

Wniosek sporządzony samodzielnie przez interesanta zawierający oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby i adresu.

Załączniki:

 1. w przypadku wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych - 2 egz. projektu geologicznego

 2. w przypadku wniosku o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złóż kopalin, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej - 4 egz. dokumentacji geologicznej złóż kopalin, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej

 3. w przypadku wniosku o koncesję

  • wniosek

  • dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do wykorzystania dokumentacji geologicznej w celu ubiegania się o koncesję (np. sfinansowanie lub umowa z finansującym)

  • dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do nieruchomości gruntowej (np. akt notarialny), w granicach której ma być wykonywana, zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopaliny metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia.

 4. Dowód zapłaty opłaty skarbowej (oryginał).

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów:I piętro, pokój 32
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku- geolog powiatowy, Główny Rynek 20, I piętro pok. 30, tel. 62 7654408
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro, pokój nr 31, tel. 62 7654 406

Termin


 1. Do 30 dni od złożenia wniosku - decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych

 2. W terminie do 2 miesięcy od dnia otrzymania dokumentacji geologicznej złóż kopalin, hydrogeologicznej, geologiczno-inżynierskiej – zatwierdzenie dokumentacji. W przypadku, gdy dokumentacja nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach prawa, żąda się w drodze decyzji uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji. W terminie 1-go miesiąca od dnia otrzymania uzupełnionej lub poprawionej dokumentacji Prezydent Miasta Kalisza wydaje decyzję zatwierdzającą dokumentację geologiczną.

 3. W ciągu 1-go miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy – wydanie koncesji.

Sposób załatwienia sprawy


 • Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych.

 • Decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczną.

 • Decyzja – koncesja.

 • Decyzja zostanie przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Opłaty

 • 616 zł za koncesję (opłata skarbowa za wydanie koncesji)

 • 10 zł wniosek o przyjęcie projektu prac geologicznych - opłata skarbowa (Ustawa o opłacie skarbowej Dz.U
  z 2018 r., poz.1044)

 • 17 zł pełnomocnictwo (opłata skarbowa)

Opłatę skarbową należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1a (wejście B - hala przyjęć interesantów) lub w kasie Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20

lub przelewem na konto: Miasto Kalisz, Główny Rynek 20 nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Tryb odwoławczy

 • Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

 • Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

 • Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna
  i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Miejsce złożenia odwołania: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Główny Rynek 20, I p. pok. 30.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje udzielane są przez osobę na stanowisku geologa powiatowego, ul. Główny Rynek 20, pok. 30, 62 7654408.

Podstawa prawna

 • Dział III Koncesje Rozdział 1 zasady koncesjonowania oraz Dział V Prace geologiczne Rozdział 1 Projektowanie i wykonywanie prac geologicznych oraz Rozdział 2 Dokumentacja geologiczna i informacja geologiczna ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017r., poz. 2126);

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2015 poz. 964);

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 596 ) - na podstawie art. 97 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ;

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (Dz. U. z 2015 r., poz. 987).

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inżynierskiej z dnia 8 maja 2014 roku (Dz. U. z 2016 r., poz 2033)

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2018-08-28 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2021-07-01 12:23:56 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2024-07-22 20:14:00 Przez: Gość