Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).Szczegóły karty

WGOŚ-03 (10)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-11-27
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Bazela Marta, Szurmińska Stanisława

Osoba Nadzorująca: Czyżak Kościelak Kamila

Wymagane dokumenty

 • Wniosek sporządzony przez interesanta wg wzoru (wzór dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalisza, www.kalisz.pl zakładka środowisko lub ochrona powietrza oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Główny Rynek 20 pokój Nr 30, I piętro)

Załączniki:

 1. Kopia (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (lokalu),
 2. Kopia (oryginał do wglądu) zgody właściciela lub zarządcy budynku na zmianę ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła),
 3. Oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o dokonaniu rozbiórki źródeł emisji opalanych paliwem stałym, w związku ze zmianą systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne,
 4. Kopie (oryginały do wglądu) dowodów księgowych (rachunków/faktur) potwierdzających koszty poniesione
  w danym roku budżetowym lub w poprzednim na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne
  ( zakup kotła c.o lub grzejników – w przypadku zmiany ogrzewania z węglowego na elektryczne, gazowe, olejowe; wykonanie węzła cieplnego lub zakup grzejników – w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej; zakup pompy ciepła – w przypadku zmiany z węglowego na pompę ciepła),
 5. Kopia (oryginał do wglądu) aktualnej umowy odpowiednio z dostawcą energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej z miejskiego systemu ciepłowniczego lub dostawcą oleju opałowego.
 • Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie dotacji, stanowiącej pomoc de minimis przedkłada wraz z wnioskiem:
 1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie oraz;
 2. informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz.311 z późn. zm.) lub
 3. informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz.810).
 • Składane przez przedsiębiorców wnioski będą rozpatrywane z uwzględnieniem zachowania wszystkich warunków uprawniających do otrzymania pomocy de minimis, w tym w szczególności:
 1. przedsiębiorca (z wyjątkiem prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów oraz prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze produkcji rolnej), przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszej uchwale, może otrzymać dotację stanowiącą pomoc de minimis, jeżeli wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200 tys. euro;
 2. przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie drogowego transportu towarów, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszej uchwale, może otrzymać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie
  z wartością innej pomocy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 100 tys. euro;
 3. przedsiębiorca prowadzący działalność w sektorze produkcji rolnej, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszej uchwale, może otrzymać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 15 tys. euro.

Miejsce załatwienia sprawy


Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 30
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - stanowisko ds. ochrony powietrza, pokój nr 30, tel. 062 7654 408
Nadzór (uwagi): kierownik referatu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa , I piętro, pokój nr 34 tel. 062 7654 405

Termin


Termin składania wniosków – do 30 października każdego roku
Termin załatwienia sprawy – sukcesywnie, uzależniony jest od liczby wpływających wniosków,
Termin ostateczny załatwienia sprawy – do końca grudnia każdego roku.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przyznanie dofinansowania uzależnione jest od pozytywnych wyników kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
  oceniającej poprawność wykonania zadania oraz  likwidację pieców lub kotłów opalanych węglem,

 2. Umowa, o przyznaniu dofinansowania zawarta pomiędzy Miastem Kalisz a ubiegającym się o dofinansowanie (podpisanie umowy będzie się wiązało z osobistym stawieniem się w tut. Wydziale i przedłożeniem do wglądu oryginału faktury bądź rachunku oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość),

 3. Przelanie przyznanej kwoty na rachunek bankowy ubiegającego się o dofinansowanie; w przypadku braku konta bankowego – wypłata w kasie Urzędu Miasta Kalisza, ul. Główny Rynek 20, parter.

Opłaty

Nie wymagane.

Tryb odwoławczy

Nie przewidziano.

Informacje dodatkowe


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 62 7654 408

Podstawa prawna

 1. Uchwała Nr XXXI/397/2016r. Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz przez jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (j.t Dz. Urz. Woj. Wlkp z 2018 r., poz. 2078).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2019-11-27 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2021-07-01 12:20:38 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2024-06-22 13:43:51 Przez: Gość