UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGOSzczegóły karty

WGK-05 (16)

Urząd Miasta Kalisza, 2020-07-31
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU
GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO
Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Szubert Joanna, Zalewska Anna

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (formularz P) wraz z uszczegółowieniem (formularze P1-P7) – pliki do pobrania.

Miejsce załatwienia sprawy


Główny Rynek 20
Wydział Geodezji i Kartografii
III piętro p. 56, tel. 062 7654 362, p. 71 tel. 062 76 54 376

e-mail: podgik@um.kalisz.pl

Termin


Niezwłocznie

Sposób załatwienia sprawy  1. Złóż wniosek;

  2. Odbierz Dokument Obliczenia Opłaty;

  3. Opłać Dokument Obliczenia Opłaty;

  4 .Przedstaw dowód wniesienia opłaty;

  5. Odbierz zamówione materiały wraz z licencją.


  Opłaty  Opłata po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty w kasie Urzędu: Główny Rynek 20, ul. Kościuszki 1a lub na konto PKO BP S.A.  nr: 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390

  Tryb odwoławczy

  Stronie służy prawo wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie materiałów zasobu do  Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu.

  Informacje dodatkowe

  Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dotyczy w szczególności zakupu map ewidencyjnych i zasadniczych (formularz nr P i P1)

  Przykładowe ceny:                                                                                                                                              

  - wydruk mapy ewidencji gruntów i budynków w skali 1:1000  A4 czarno-biały – 7,80 zł                                                                     

  - wydruk mapy ewidencji gruntów i budynków w skali 1:1000 A4 kolorowy – 11,10 zł                                                                           

  - wydruk mapy zasadniczej w skali 1:500 A4 czarno-biały – 16,60 zł

  - wydruk mapy zasadniczej w skali 1:500 A4 kolorowy – 23,70 zł

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  Administrator danych osobowych.

  Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza.

  Z administratorem można kontaktować się:

  • listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

  • telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

  • e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

  Inspektor ochrony danych.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się:

  • listownie: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz,

  • telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

  • e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

  Cele i podstawy przetwarzania.

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępniania materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

  Odbiorcy danych osobowych.

  Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych wspierających realizację zadania do których należą: Systherm Info Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Złotowskiej 27 w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu informatycznego GEO-INFO oraz Logotec Enterprise S.A. mającej siedzibę we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu informatycznego DDM 9000, a także Asseco Data Systems S.A. – z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21 w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO.

  Przechowywanie danych.

  Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonego wniosku,
  a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych: kategoria archiwalna: B5– po 5 latach przechowywania w archiwum zakładowym dokumentacja podlega brakowaniu.

  Prawa osób, których dane dotyczą.

  W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,

  00 – 193 Warszawa).

  Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

  Informacja o wymogu podania danych.

  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia wskazanej we wniosku sprawy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

  e-maile:                                                                                                                                                             podgik@um.kalisz.pl ;  wgk@um.kalisz.pl

  Podstawa prawna

  ·art. 40a - j ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276 ze zm.),

  Rozdział 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 października 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1183).

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz U. z 2020 r. poz. 1322).

   

  Załączniki


  Historyczny

  Dodany dnia: 2020-09-08 Przez: Zalewska Anna
  Akceptowany dnia: 2021-06-15 07:52:06 Przez: Marczak Michał
  Generowany dnia: 2023-12-08 02:31:13 Przez: Gość