UZYSKANIE DODATKU MIESZKANIOWEGOSzczegóły karty

WSSM-01 (13)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-01-28
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Bąkowska Marlena, Filipczak Anna, Lasiecka Monika, Zawartka-Bąkowska Dorota, Żurawska Agnieszka

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (zgodnie z obowiązującym wzorem) potwierdzony przez administrację/zarządcę budynku wraz z naliczonymi wydatkami za mieszkanie oraz informacją o uregulowaniu dopłat do ostatniego dodatku mieszkaniowego,
 • oświadczenie RODO - zgodnie z załączonym wzorem,
 • deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego (zgodnie         z obowiązującym wzorem) - więcej w informacjach dodatkowych,
 • tytuł prawny do lokalu – oryginał - (więcej w informacjach dodatkowych),
 • faktura za dostarczenie energii elektrycznej za ostatni okres rozliczeniowy
  – tabela - oryginał (dotyczy lokalu mieszkalnego nieposiadającego centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub instalacji gazu przewodowego),
 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich osób prowadzących gospodarstwo domowe (wspólnie zamieszkujących i gospodarujących) za pełne 3 miesiące kalendarzowe poprzedzające miesiąc,          w którym składany jest wniosek (więcej w informacjach dodatkowych),
 • jeżeli o dodatek mieszkaniowy ubiega się rodzina, w której jedna z osób jest osobą niepełnosprawną, należy przedłożyć:
  aktualne orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności potwierdzające wymóg zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 23.11.2004 r. wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - oryginały,      lub
  w przypadku osób poruszających się na wózku inwalidzkim - orzeczenie o niepełnosprawności wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim – oryginały,

Prosimy o wpisanie we wniosku numeru telefonu kontaktowego.

Miejsce załatwienia sprawy

Złożenie wniosku
Urząd Miasta Kalisza przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
wejście B, parter - Biuro Obsługi Interesanta,
stanowisko 24 - Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
nr tel. 0 62 504 97 47

Termin

 • rozpatrzenie sprawy - 30 dni od dnia złożenia wniosku. Termin wydania decyzji może zostać przedłużony             w przypadku przeprowadzania dodatkowego postępowania wyjaśniającego.

Sposób załatwienia sprawy

a) dane dotyczące lokalu potwierdza we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego administracja/zarządca budynku,
b) wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się w Biurze Obsługi Interesanta,
c) wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie
w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień,
d) u wnioskodawcy może zostać wyznaczony wywiad środowiskowy, o którym wnioskodawca informowany jest pisemnie,
e) decyzja o przyznaniu  dodatku mieszkaniowego doręczana jest wnioskodawcy, zarządcy budynku oraz do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu, za potwierdzeniem odbioru, przez gońca Urzędu Miasta       Kalisza lub za pośrednictwem poczty,
f) decyzja o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego doręczana jest tylko wnioskodawcy,                                  za potwierdzeniem odbioru, przez gońca Urzędu Miasta Kalisza lub za pośrednictwem poczty,
g) dodatek mieszkaniowy wypłaca się do 10 dnia każdego miesiąca, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny,
h) ryczałt wypłaca się do 10 dnia każdego miesiąca, zarządcy domu lub osobie uprawnionej
do pobierania należności za lokal mieszkalny, bądź do rąk wnioskodawcy (w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu lub na osobisty rachunek bankowy wnioskodawcy).

Sposób odbioru ryczałtu określa wnioskodawca w upoważnieniu do przekazania ryczałtu.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

 • w terminie 14 dni, od dnia doręczenia decyzji,
 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
  za pośrednictwem Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza, z siedzibą przy             ul. Tadeusza Kościuszki 1A, wejście B, stanowisko nr 24,
 • koszty odwołania: brak.

Informacje dodatkowe

Rozwiązania szczególne związane z COVID -19

 • dodatek mieszkaniowy przyznany z mocą wsteczną za okres stanu zagrożenia epidemicznego, albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.
  Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu СОVID-19.
  Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.
  Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.
  W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres jego przyznania skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy. 
  Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.
  Dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, będący podstawą ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się za okres 3 kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.
  Wydatki, będące podstawą ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się na miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.
 • dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwaną dopłatą do czynszu

  - wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy złożyć  w terminie do 31 marca 2021r.  z adnotacją "wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu"
  Do wniosku należy dołączyć:
  - dokumenty wymienione w karcie jak do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego bez dopłaty,
  - oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (wzór oświadczenia w załącznikach),
  - oświadczenie, że wnioskodawca ubiegający się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu był najemcą/podnajemcą przed dniem 14 marca 2020r. lokalu mieszkalnego (wzór oświadczenia w załącznikach),
  - dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
  Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.
  Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie dotyczy osób zamieszkujących własne lokale mieszkalne).
  Wymagane jest aby:
  - średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,
  - wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. ,
  - wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy,
  - wnioskodawca, musi spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.
  Wydatki, będące podstawą ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku z adnotacją, a w przypadku gdy jest on wyższy niż czynsz opłacany na dzień 14 marca 2020 r. – ustala się go według stanu na dzień 14 marca 2020r.
  Niespełnienie warunków przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę nie wyklucza w toku postępowania przyznania mu dodatku mieszkaniowego bez dopłaty do czynszu.
  W przypadku gdy wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu złoży osoba, która ma już przyznany dodatek mieszkaniowy bez dopłaty, dodatek ten skraca się do miesiąca poprzedzającego pierwszą wypłatę przyznanego dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu.

Wyjaśnienie pojęć:

a) tytuł prawny do lokalu: umowa najmu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, spółdzielcze prawo do lokalu, akt własności lokalu, akt notarialny lub księga wieczysta budynku wielorodzinnego, w którym wnioskodawca zajmuje lokal, akt własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wyrok sądu nakazujący eksmisję z jednoczesnym przyznaniem prawa do otrzymania lokalu zamiennego albo najmu socjalnego lokalu.

b) dokumentami stwierdzającymi wysokość dochodów mogą być:

 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z zakładu pracy z zaznaczeniem, iż od przychodu zostały odjęte koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, a także wszelkie dodatkowe świadczenia ( nagrody, odprawy, bony, itp.) - oryginał (można skorzystać z dostępnego wzoru zaświadczenia),
 • oświadczenie we wniosku o uzyskanych dochodach nieudokumentowanych,
 • decyzje lub odcinki renty czy emerytury Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – oryginały do wglądu, z których sporządzana jest kserokopia (w przypadku braku - zaświadczenie z ZUS o wysokości świadczenia brutto), 
 • zwrot podatku - wzór oświadczenia w załączniku,
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości otrzymywanych dochodów brutto - oryginał,
 • decyzje Biura Świadczeń Rodzinnych o przyznaniu: zasiłku rodzinnego, zaliczki alimentacyjnej, świadczenia pielęgnacyjnego, wszystkich dodatków oraz pomocy finansowej - oryginały do wglądu, z których sporządzana jest kserokopia
 • decyzje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanej pomocy - oryginały do wglądu, z których sporządzana jest kserokopia
 • zaświadczenie o wysokości otrzymywanych stypendiów (np. socjalne, żywieniowe, mieszkaniowe, naukowe, specjalne) lub nie pobieraniu stypendiów - oryginał, 
 • zaświadczenie o wysokości dochodów z odbywania praktyki zawodowej - oryginał,
 • wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów, zaświadczenie od komornika, przekazy pocztowe                       ( ewentualnie wyciąg z konta), - oryginały do wglądu, z których sporządzana jest kserokopia,
 • oświadczenie o braku dochodów pełnoletniego członka gospodarstwa domowego, zgodnie z dostępnym wzorem, 
 • prowadzenie działalności gospodarczej - oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu pomniejszonego    o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe,
 • zaświadczenie o dochodach uzyskanych z gospodarstwa rolnego - oryginał

c) wywiad środowiskowy – ustawodawca przewiduje możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego          w miejscu zamieszkania wnioskodawcy oraz złożenia oświadczenia majątkowego przez wszystkich dorosłych członków gospodarstwa domowego,

d) dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 – ciu miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony wniosek,

e) ubiegając się ponownie o przyznanie dodatku mieszkaniowego wniosek należy złożyć w ostatnim miesiącu obowiązywania decyzji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (062) 504 97 47;
(062) 765 44 79:  wssm@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2133 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U z 2001 r. Nr 156, poz. 1817, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2013 r., poz. 589);
 • wzór wniosku o dodatek i deklaracji o dochodach zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych;
 • ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz .U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.);

 • ustawa z dnia 10 grudnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2020r. poz 11).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2021-01-28 Przez: Żurawska Agnieszka
Akceptowany dnia: 2021-05-27 07:36:39 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2024-06-22 13:58:16 Przez: Gość