Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych.

##Nazwa kartySzczegóły karty

WGOŚ-023 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-04-20
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych.

##Nazwa karty

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Zborowska Magdalena

Osoba Nadzorująca: Bąkowski Paweł

Wymagane dokumenty

 
 1. wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania;

 2. pisemną zgodę właściciela lub właścicieli budynku mieszkalnego, w przypadku, gdy podmiot uprawniony nie jest właścicielem budynku mieszkalnego, na zamontowanie zbiornika do gromadzenia wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania;

 3. Składane przez przedsiębiorców wnioski będą rozpatrywane z uwzględnieniem zachowania wszystkich warunków uprawniających do otrzymania pomocy de minimis.

  Wniosek o dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania, wg wzoru (wzór dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Kalisza, www.kalisz.pl zakładka "ochrona środowiska" lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Główny Rynek 20, pokój nr 29, I piętro).  Załączniki:

 4. Kopia (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (własność, współwłasność, najem, inne), zgoda właściciela nieruchomości na zamontowanie zbiornika na gromadzenie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania;

 5. Kopie (oryginały do wglądu) dowodów księgowych (faktury, rachunki) potwierdzające poniesione w danym roku budżetowym koszty zakupu zbiornika na wody opadowe i roztopowe.INFORMACJE DODATKOWE

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 62 50-49-781.
Miejsce załatwienia sprawy

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: I piętro, pokój 29
Miejsce złożenia ewentualnych uzupełnień, wyjaśnień: I piętro, pokój nr 29, tel. 062 50 49 781
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, I piętro, pok. nr 32 tel. 62 7654 406, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, I piętro, pok. nr 30, tel. 7654 414

Termin

 
 • Termin załatwienia sprawy – sukcesywnie, uzależniony jest od ilości wpływających wniosków, średnio 2-3 miesiące,

 • Termin ostatecznego załatwienia sprawy - do 31 grudnia danego roku budżetowego

Sposób załatwienia sprawy

 

Przyznanie dofinansowania uzależnione jest od poprawnie złożonego wniosku wraz z załącznikami.

Umowa, o przyznaniu dofinansowania zawarta pomiędzy Miastem Kalisz, a ubiegającym się o dofinansowanie (podpisanie umowy będzie się wiązało z osobistym stawieniem się w tut. Urzędzie w celu jej podpisania).

 1. Przelanie przyznanej kwoty na rachunek bankowy ubiegającego się o dofinansowanie; w przypadku braku konta bankowego –wypłata w kasie Urzędu Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, parter.

Opłaty

 

Brak opłat.

Tryb odwoławczy

 

Nie przewidziano.

Informacje dodatkowe

 

Podstawa prawna

 
 1. Uchwała Nr XXXVII/548/2021Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r. poz. 2863)

Załączniki

 • WGOŚ-023-01(1) Udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.  [KI_-_WGOŚ-23.pdf] (68.21kB)

Dodany dnia: 2021-06-23 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2021-07-01 12:20:29 Przez: Bąkowski Paweł
Generowany dnia: 2023-12-08 03:52:06 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-04-20 - 2021-07-01 12:20:29
  Przez: Bąkowski Paweł
  Poprzednia wersja