DOBROWOLNA ZAMIANA MIESZKAŃSzczegóły karty

WSSM-06 (7)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-03-20
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

DOBROWOLNA ZAMIANA MIESZKAŃ
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Właściciel: Mazurek Kupaj Magdalena

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 • wniosek o dobrowolną zamianę mieszkań wg obowiązującego wzoru, wraz z potwierdzeniem na wniosku, przez zarządcę nieruchomości, danych dotyczących lokalu mieszkalnego (powierzchni, ilości pomieszczeń, szkic lokalu, ewentualne zaległości czynszowe).

Załączniki:

 • pisemna zgoda właściciela budynku na dokonanie zamiany.

Dokumenty do wglądu z których sporządzana jest kserokopia:

 • tytuł prawny do obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego – oryginał - (więcej w Informacjach dodatkowych),
 • prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego.

Miejsce załatwienia sprawy

Przed złożeniem wniosku należy dokonać potwierdzenia na wniosku, przez zarządcę budynku

Złożenie wniosku
Urząd Miasta Kalisza przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
wejście B, parter - Biuro Obsługi Interesanta,
stanowisko 24 - Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
nr tel. 062 504 97 47

Termin

 • 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Termin rozpatrzenia sprawy może zostać przedłużony ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. O nowym terminie załatwienia sprawy wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.
Po złożeniu przez strony wniosków o dobrowolną zamianę i spełnieniu warunków określonych przepisami, pisemnie wyrażona zostaje zgoda na dokonanie zamiany i zawarcie stosownej umowy.

Sposób załatwienia sprawy

 • wniosek należy potwierdzić w administracji/zarządcy nieruchomości,
 • wypełnione i podpisane przez wnioskodawców wnioski wraz z wymaganymi załącznikami składane są w Biurze Obsługi Interesanta,
 • wnioskodawcy mogą zostać wezwani do uzupełnienia wniosków lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
 • wnioskodawcy otrzymują pismo potwierdzające uzyskanie uprawnień lub też odmowę przyznania uprawnień do dokonania dobrowolnej zamiany mieszkań,
 • odbiór pisma: pismo doręczane jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera,
 • jeżeli lokal należy do komunalnego zasobu Miasta Kalisza wnioskodawca otrzymuje skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

 • tytuł prawny do lokalu: umowa najmu, akt własności, spółdzielcze prawo lokatorskie, itp.
 • w przypadku występowania zadłużenia na lokalu mieszkalnym przed podpisaniem umowy najmu należy dokonać całkowitej spłaty zadłużenia,
 • prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego,
 • dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 062 504 97 47; 062 765 44 88.
 • adres email: wssm@um.kalisz.pl
 • KLAUZULA INFORMACYJNA:

  Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. Z administratorem można kontaktować się:
  - listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,
  - telefonicznie: +48 62 / 765 43 00
  - e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).
  Można się z nim skontaktować telefonicznie: +48 62 / 765 43 56, bądź e-mailowo: iod@un.kalisz.pl.

  Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu:
  - rozpatrzenia złożonego wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (zadanie wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
  oraz uchwały nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad
  wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza z późn.zm.)
  - umożliwienia kontaktu telefonicznego pracownikom administratora z wnioskodawcą w sprawach związanych
  z realizacją wniosku na podstawie - art. 6 ust. 1 lit. a RODO* tj. zgody osoby, której dane dotyczą.

  Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Prezydent Miasta Kalisza będzie współpracował
  w celu rozpatrzenia wniosku, a w szczególności Komisji Mieszkaniowej.

  Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z obowiązującej u administratora Instrukcji kancelaryjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych tj. 10 lat.

  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  - prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  - prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  - prawo do usunięcia danych osobowych w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania
  się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
  - prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem
  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz usunięcia tych danych;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00 - 193 Warszawa).

  Podanie przez Państwa danych osobowych wynika z uchwały nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r.w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza (z późn. zm). Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. Podanie nr telefonu nie jest obowiązkowe jednak usprawni kontakt z Państwem w celu rozpatrzenia złożonego wniosku.

Podstawa prawna

 • § 18 Uchwały Nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza (tekst jednolity Dz.Urz.Woj.Wlkp z 2015r., poz. 5471 z późn.zm.),
 • Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U. z 2014r., poz. 150 z późn. zm.),
 • wzór wniosku zgodny z Uchwałą Nr LVIII/763/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 5.10.2018r. (Dz.Urz. z 2018r., poz. 7600)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2019-03-20 Przez: Tomczyk Ewa
Akceptowany dnia: 2021-01-08 08:22:53 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2023-02-01 12:27:19 Przez: Gość