Wymiar podatku leśnego od osób fizycznych.Szczegóły karty

WF-08 (29)

Urząd Miasta Kalisza, 2020-01-21
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wymiar podatku leśnego od osób fizycznych.
Historyczny

Wydział: Wydział Finansowy

Proces: Gromadzenie środków budżetowych

Właściciel: Ochocka Aneta, Ślugacz Sebastian

Osoba Nadzorująca: Ochocka Aneta

Wymagane dokumenty

 • Informacja o lasach (WF - 08-1)

Załączniki:

 • w przypadku nabycia lub zbycia gruntu w formie umowy kupna-sprzedaży lub darowizny, podziału majątku wspólnego lub rozszerzenia wspólności majątkowej - oryginał lub odpis aktu notarialnego;
 • w przypadku nabycia gruntu w drodze spadku - prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku;
 • w przypadku zniesienia współwłasności gruntu lub podziału majątku - postanowienie sądu w sprawie zniesienia współwłasności lub podziału majątku wspólnego z datą prawomocności (dokładna data uprawomocnienia się postanowienia);
 • w przypadku nabycia gruntu przez zasiedzenie - prawomocne postanowienie sądu o zasiedzeniu nieruchomości;
 • w przypadku nabycia gruntu w drodze licytacji - postanowienie sądu o przysądzeniu własności gruntu;
 • w przypadku zgonu osoby posiadającej tytuł prawny do władania gruntem i brakiem rozstrzygnięcia sprawy spadkowej - akt zgonu, oryginał do wglądu;
 • w przypadku korzystania ze zwolnienia od podatku leśnego lasów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków – Zaświadczenie wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu potwierdzające fakt indywidualnego wpisu do rejestru zabytków;
 • w przypadku gdy strona działa przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej;
 • w przypadku gdy jest ustanowiony administrator nieruchomości - umowa o administrowanie nieruchomością;
 • w przypadku dzierżawienia nieruchomości od Skarbu Państwa lub Miasta Kalisz - Umowa dzierżawy;

Miejsce załatwienia sprawy


Urząd Miasta Kalisza,
Wydział Finansowy,
ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
62-800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów

Złożenie dokumentów:
Biuro Obsługi Interesantów, Informacja podatkowa, stanowisko nr 26 lub 27, tel. 062 5049717

Termin

Do 1 miesiąca od złożenia wniosku w sprawach szczególnie skomplikowanych i wymagających opinii innych organów i sądów termin wydłuża się a podatnik zostaje powiadomiony o przesunięciu terminu załatwienia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Podatnik otrzymuje decyzje, która kończy prowadzone postępowanie,
 2. Odbiór osobisty decyzji lub doręczenie przez gońców lub pocztę.

Opłaty

 • 17zł opłata skarbowa - w przypadku gdy podatnik wyznacza pełnomocnika nie będącego małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem
 • Opłata może być uiszczona w kasach Urzędu - Biuro Obsługi Interesantów ul. Tadeusza Kościuszki 1A oraz Ratusz ul. Główny Rynek 20 lub na rachunek Urzędu Miasta Kalisza w PKO BP SA 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 „za złożone pełnomocnictwo”

Tryb odwoławczy


Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  Administrator danych osobowych.

  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest organ podatkowy - Prezydent Miasta Kalisza. Z administratorem można kontaktować się:

  · listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

  · telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

  · e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

  Inspektor ochrony danych.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można się kontaktować:

  · listownie: Główny Rynek 20 62-800 Kalisz,

  · telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

  · e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

  Cele i podstawy przetwarzania.

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania podatkowego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na organie podatkowym - Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

  Odbiorcy danych osobowych.

  Odbiorcami danych mogą być tylko osoby (podmioty) uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą być również udostępnione firmie Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21 świadczącej usługi asysty technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO, z którego administrator danych osobowych korzysta do przetwarzania danych podatników i prowadzenia postępowań podatkowych.

  Przechowywanie danych.

  Dane osobowe przechowywane będą do momentu prawomocnego zakończenia prowadzonego postępowania podatkowego, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych tj. 10 lat.

  Prawa osób, których dane dotyczą.

  W związku z przetwarzaniem danych przez organ podatkowy - Prezydenta Miasta Kalisza przysługuje Państwu:

  · prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

  · prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia,

  · prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

  · prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

  Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor Ochrony Danych.

  Informacja o wymogu podania danych.

  Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

 • Zgodnie z treścią art. 6 ust. 7 ustawy o podatku leśnym, jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 062 7654459, 062 5049764 lub 062 7654449.

Tytuł prawny – to akt własności lub dokument potwierdzający istnienie innego stosunku zobowiązaniowego, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z nieruchomości

Strona
– każda osoba, której interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek

Podatnik
– osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny lub władająca nieruchomością

Prawomocność
– dokładna data uprawomocnienia się postanowienia.

Zasiedzenie
– sposób nabycia prawa własności do nieruchomości wskutek upływu czasu.

Wstępni – osoby spokrewnione ze sobą w linii prostej. Są to przodkowie danej osoby: jej rodzice, dziadkowie i pradziadkowie itd.

Zstępni – osoby spokrewnione w linii prostej. Są to potomkowie tej samej osoby: jej dziecko, wnuk, prawnuk itd.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).
 3. Rozdział 1, art.1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej oraz załącznik do ustawy część IV, (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z poźn. zm.).
 4. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1018)

 5. § 1 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2020-01-20 Przez: Szuławy Katarzyna
Akceptowany dnia: 2020-08-11 06:35:45 Przez: Frąckowiak Krystyna
Generowany dnia: 2024-07-15 11:17:13 Przez: Gość