ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH LUB PRAC KARTOGRAFICZNYCH, UWIERZYTELNIANIE DOKUMENTÓW NA POTRZEBY POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH, SĄDOWYCH LUB CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH
Szczegóły karty

WGK-03 (15)

Urząd Miasta Kalisza, 2020-01-13
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH LUB PRAC KARTOGRAFICZNYCH, UWIERZYTELNIANIE DOKUMENTÓW NA POTRZEBY POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH, SĄDOWYCH LUB CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Zalewska Anna

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

I ETAP

1. Zgłoszenie prac geodezyjnych lub prac kartograficznych - pliki do pobrania.

II ETAP

1. Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych – plik do pobrania.

III ETAP

1. Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych – plik do pobrania.

Miejsce załatwienia sprawy

Główny Rynek 20
Wydział Geodezji i Kartografii
III piętro p. 56, tel. 062 7654 362

Termin

I ETAP do 10 dni lub inny termin uzgodniony z wykonawcą prac

II ETAP niezwłocznie

III ETAP w przypadku gdy wniosek jest składany razem z Zawiadomieniem o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych uwierzytelnienie następuje z chwilą przyjęcia dokumentacji do pzgik, w innym przypadku niezwłocznie nie później niż 7 dni

Sposób załatwienia sprawy

1. Zgłoś pracę geodezyjną lub pracę kartograficzną w formie papierowej lub (po podpisaniu umowy) z wykorzystaniem systemu internetowego GEO-INFO i.Kerg lub na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

2. Odbierz i opłać Dokument Obliczenia Opłaty za udostępniane materiały;

3. Przedłóż potwierdzenie dokonania opłaty i odbierz przygotowane materiały wraz z licencją;

4. Wykonaj pracę;

5. Złóż Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych;

6. Odbierz protokół zawierający wyniki weryfikacji

7. Złóż Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów opracowanych przez wykonawcę prac geodezyjnych lub prac kartograficznych przeznaczonych dla podmiotu na rzecz którego wykonawca realizuje prace geodezyjne;

8. Odbierz i opłać Dokument Obliczenia Opłaty za uwierzytelnienie dokumentów;

9. Przedłóż potwierdzenie dokonania opłaty i odbierz materiały opatrzone odpowiednimi klauzulami urzędowymi.

Opłaty


Opłata po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty w kasie Urzędu: Główny Rynek 20, ul. Kościuszki 1a lub na konto PKO BP S.A.  nr: 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390

Tryb odwoławczy


W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.

Wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych służy prawo wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnienie materiałów zasobu do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Informacje dodatkowe

wgk@um.kalisz.pl, podgik@um.kalisz.pl,

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych osobowych.

Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza.

Z administratorem można kontaktować się:

• listownie: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20,

• telefonicznie: +48 62 / 765 43 00,

• e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Z Inspektorem można kontaktować się:

• listownie: Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz,

• telefonicznie: +48 62 / 765 43 56,

• e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.

Cele i podstawy przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu zgłoszenia pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Prezydencie Miasta Kalisza wynikającego z przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom świadczącym usługi wsparcia technicznego systemów informatycznych wspierających realizację zadania do których należą: Systherm Info Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
przy ul. Złotowskiej 27, w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu informatycznego GEO-INFO oraz Logotec Enterprise S.A. mającej siedzibę we Wrocławiu przy ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu informatycznego DDM 9000, a także Asseco Data Systems S.A. – z siedzibą w Gdyni przy ul. Podolskiej 21 w zakresie jakim jest to niezbędne do zapewnienia właściwego funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego OTAGO.

Przechowywanie danych.

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do rozpatrzenia złożonego zgłoszenia pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych: kategoria archiwalna BE 10 – po 10 latach przechowywania w archiwum zakładowym dokumentacja podlega ekspertyzie archiwalnej przeprowadzonej przez archiwum państwowe.

Kategoria archiwalna A. – zgodnie z którymi dokumentacja nie podlega zniszczeniu.

Prawa osób, których dane dotyczą.

W związku z przetwarzaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza danych przysługuje Państwu:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2,

00 - 193 Warszawa).

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

Informacja o wymogu podania danych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości załatwienia wskazanej w zgłoszeniu pracy geodezyjnej lub pracy kartograficznej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.Podstawa prawna

· art. 12 i 40a-j ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2019 r. poz. 725 ze zm.),

· Rozdział 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 7 października 2013 r. w sprawie organizacji
i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1183).

· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz U. z 2014 r. poz. 924).

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz U. z 2019 r. poz. 434).

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 914)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572)

 

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2020-01-13 Przez: Zalewska Anna
Akceptowany dnia: 2020-07-31 12:40:12 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2023-10-03 03:46:48 Przez: Gość