ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
Szczegóły karty

WSO-069 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2020-03-16
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kubacka Violetta

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierającego pełny odpis danych z Rejestru Dowodów Osobistych złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym (kwalifikowanym certyfikatem, profilem zaufanym lub podpisem osobistym)


2. Załączniki:

• dokument potwierdzający tożsamość ( do wglądu ).

• dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia, a jeżeli sprawa jest załatwiana przez pełnomocnika należy dołączyć dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A 62-800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 8,9,10,13

Termin

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się następuje w drodze postanowienia, na które nie służy zażalenie.

Sposób załatwienia sprawy

  1. Wypełnij i złóż wniosek
 • pisemnie
Należy złożyć wniosek, który zawiera dane osobowe: imię i nazwisko, numer PESEL, adres oraz wskazanie, jakie informacje powinno zawierać zaświadczenie.
 • w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2020. poz. 346t.j.).
2. Odbierz informację
 • osobiście,
 • korespondencyjnie,
 • w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na skrzynkę platformy ePUAP,

Opłaty

 • 17zł za wydanie zaświadczenia,
 • 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, 
 • w sytuacji złożenia wniosku przez pełnomocnika, pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu, rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej)
     opłaty za wydanie zaświadczenia można dokonać w kasach urzędu (Biuro Obsługi Interesantów
     ul. T. Kościuszki 1A) lub na rachunek  bankowy Urzędu Miasta Kalisza nr. :
     PKO BP S.A. nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Tryb odwoławczy

Zażalenie składa się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Informacje dodatkowe

Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych dotyczący tej osoby, przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ( dla dziecka, podopiecznego ) wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.
Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z udzieleniem informacji związanej z rejestrem dowodów osobistych, można uzyskać pod nr telefonu: +48 62 50 49 740 lub +48 62 50 49 742 ,fax +48 62 50 49 797,
e-mail: wso@um.kalisz.pl; wso@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 1. art. 63 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 o dowodach osobistych (Dz.U. 2019 poz. 653 t.j).
 2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019 poz. 1000 t.j).
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 t.j).
 4. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2020 poz. 346 tj).

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2020-02-19 Przez: Graczyk Marek
Akceptowany dnia: 2020-05-28 10:36:11 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2020-08-03 20:17:22 Przez: Gość