ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY, WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO, ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RP I ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICĘ RP
Szczegóły karty

WSO-41 (18)

Urząd Miasta Kalisza, 2020-03-12
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY, WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO, ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RP I ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICĘ RP

Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kubacka Violetta

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty


 1. Obywatel polski - przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się na stałe lub czasowo najpóźniej 30 dnia licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy składa się w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego. Możesz zameldować się i wymeldować się osobiście lub przez pełnomocnika w tutejszym urzędzie, albo elektronicznie przez internet.
 2. Cudzoziemiec - obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Szwajcarii albo członkiem rodziny takiego cudzoziemca- masz 30 dni na zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Jeśli jesteś obywatelem innego państwa- masz na zgłoszenie 4 dni licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Jeśli będziesz w Polsce krócej niż 30 dni, nie musisz się meldować. Możesz zameldować się i wymeldować się osobiście lub przez pełnomocnika w tutejszym urzędzie- nie możesz dokonać tego elektronicznie- przez internet.                                                                                                                              Obywatel polski, aby zameldować się lub wymeldować się w urzędzie musi przygotować:
  •  wypełniony formularz (w zależności od rodzaju zameldowania lub wymeldowania) "zgłoszenie pobytu stałego”, „zgłoszenie pobytu czasowego ”, „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”, „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”, „ zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej", „zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej"
  • formularz musi być potwierdzony czytelnym podpisem przez osobę dokonującą zameldowania lub wymeldowania, a w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczona zdolność do czynności prawnych jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca faktyczna opiekę.
  • w przypadku zameldowania- fakt zamieszkiwania potwierdza swoim czytelnym podpisem właściciel lokalu/domu lub osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu (np. najemca)
  • oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, np. umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działu I i II księgi wieczystej, decyzję administracyjna lub orzeczenie sądu.
  • dowód osobisty lub paszport.                                                                                                                     Obywatel polski, aby zameldować się lub wymeldować się przez internet ,musisz mieć profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny. Do elektronicznego zgłoszenia należy załączyć:
  • dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożliwości jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu,
  • obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w tym lokalu a w razie niemożliwości jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu.                                                                                                                                      Cudzoziemiec, aby zameldować się lub wymeldować się w urzędzie musi przygotować:
  • wypełniony formularz (w zależności od rodzaju zameldowania lub wymeldowania) "zgłoszenie pobytu stałego”, „zgłoszenie pobytu czasowego ”, „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”, „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”,
  • formularz musi być potwierdzony czytelnym podpisem przez osobę dokonującą zameldowania lub wymeldowania, a w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczona zdolność do czynności prawnych jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca faktyczna opiekę,
  • w przypadku zameldowania- fakt zamieszkiwania potwierdza swoim czytelnym podpisem właściciel lokalu/domu lub osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu (np. najemca),
  • oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, np. umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działu I i II księgi wieczystej, decyzję administracyjna lub orzeczenie sądu,
  • paszport i kartę pobytu, a jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA i Szwajcarii przedstawiają ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo: wizę, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy, zgody na pobyt tolerowany, inny dokument potwierdzający, że jesteś członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.
 3. Załączniki :
  • oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu np. umowa cywilno – prawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działu I i II z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu,
  • dowód osobisty lub paszport
 4.  W przypadku osób małoletnich – obowiązek meldunkowy wypełniają : przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca opiekę.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 3, 4 , 5 – meldunki
tel. : +48 62 50 49 741, +48 62 50 49 773, fax +48 62 50 49 797

Termin

 •  Niezwłocznie, przy realizacji wniosku.
 • Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały wydawane są z urzędu.
 • Zaświadczenia dotyczące o zameldowania na pobyt czasowy i wymeldowania z pobytu stałego są wydawane na wniosek i podlegają opłacie 17 zł.

Sposób załatwienia sprawy

 Organ meldunkowy dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaj z urzędu wnioskodawcy zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Wydanie takiego zaświadczenia jest zwolnione z opłaty.
Zgłoszenie urodzenia dziecka we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje zameldowanie. Data zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia.

Opłaty

Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały - brak

17 zł – za wydane nowego zaświadczenie (opłaty można dokonać w kasach urzędu - Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza)

17 zł - za udzielenie pełnomocnictwa (opłaty można dokonać w kasach urzędu - Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza)

nr. PKO BP. S.A.  07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 - opłata za wydanie zaświadczenia oraz pełnomocnictwo

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z zameldowaniem lub wymeldowaniem można uzyskać pod numerem telefonu : +48 62 50 49 741, +48 50 49 773
e-mail : el-wso@um.kalisz.pl
fax : +48 62 5049 745

Wnioski (zgłoszenie pobytu stałego, czasowego, wymeldowania z pobytu stałego, czasowego, zgłoszenia wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granicę RP) według wzoru zgodnego z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, dostępne są i mogą być stosowane w urzędach gmin na terenie całego kraju.

Podstawa prawna

 1. rozdziały 4,5 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U.2019 poz. 1397 tekst jednolity)
 2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 13 grudnia 2017r w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2017 poz. 2411)
 3. ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU. 2020 poz. 346 tekst jednolity).
 4. ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2019 poz. 1000 tekst jednolity)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2020-02-27 Przez: Graczyk Marek
Akceptowany dnia: 2020-03-16 13:47:56 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-06-22 12:33:02 Przez: Gość