NADANIE NUMERU ,,PESEL"
Szczegóły karty

BSO-020 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-06-11
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

NADANIE NUMERU ,,PESEL"

Wydział: Biuro Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Mitas Angelika

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

1.  Przy zameldowaniu:
 • wypełnione formularz (zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego)
 • oryginalny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (tytułem prawnym może być w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działu I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu)
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) a w przypadku cudzoziemców paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz inny dokument potwierdzający zezwolenie na pobyt stały lub czasowy na terytorium RP.

2.  Przy złożeniu wniosku na dowód osobisty
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • jedna aktualna fotografia odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia winna być kolorowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej,z zachowaniem symetrii w pionie, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

  Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm.

 • na żądanie organu gminy - odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa - w razie niezgodności danych.
 • dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego ( tylko w przypadku, gdy dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa ).
 • dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o dowód osobisty – do wglądu

3.  Dla osób zobowiązanych do posiadania numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów
 • wniosek o nadanie numeru PESEL
 • dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemca, dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo
 • pełnomocnictwo wraz z opłata w wysokości 17 zł (w przypadku nadawania numeru PESEL za pośrednictwem pełnomocnika)

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 3,4,5 przy zameldowaniu i na podstawie odrębnych przepisów tel. +48 62 50 49 741, +48 62 50 49 773
Stanowiska 8,9,13,14,15 – przy składaniu wniosków na dowód osobisty- tel. +48 62 50 49 742, +48 62 50 49 740

Termin

  Niezwłocznie - najczęściej nie dłużej niż 2 dni robocze.

Sposób załatwienia sprawy

Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie przy wykonaniu obowiązku meldunkowego a w przypadku noworodków urodzonych na terytorium RP po rejestracji urodzenia w USC.
Obywatele polscy niemieszkający na terytorium RP mogą ubiegać się nadanie numer PESEL przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Cudzoziemcy nie zameldowani na terytorium RP a ubiegający się o nadanie numeru PESEL muszą we wniosku wskazać konkretny przepis prawa materialnego z którego wynika konieczność posiadania tego numeru.

Opłaty

  17 zł- opłata za udzielenie pełnomocnictwa przy nadaniu numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów (opłaty można dokonać w kasach urzędu- Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza) nr. SANTANDER BANK S.A. - 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z nadaniem numeru PESEL można uzyskać pod numerem telefonu: +48 62 50 49 741, +48 62 50 49 773, +48 62 50 49 742, +48 62 50 49 740
e-mail: bso@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2024 poz. 736 t.j.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r.w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego    (Dz.U. z 2022 poz. 2070 t.j.)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r.w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 poz. 1984 ze zm.)
 4. Ustawa dnia 6 sierpnia 2010 r.o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 poz. 671 ze zm.)
 5.  Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2023 poz. 2111 t.j.)

Załączniki

Dodany dnia: 2024-06-11 Przez: Marciniak Milena
Akceptowany dnia: 2024-06-13 12:15:49 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-06-22 12:05:30 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2024-01-04 - 2024-06-13 12:15:49
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-12-27 - 2024-01-23 09:27:24
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-01-14 - 2022-12-30 11:55:30
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja