NADANIE NUMERU ,,PESEL"
Szczegóły karty

WSO-068 (4)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-01-14
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

NADANIE NUMERU ,,PESEL"

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Dolak Klaudia

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

1.  Przy zameldowaniu:
 • wypełnione formularz (zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego)
 • oryginalny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (tytułem prawnym może być w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działu I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu)
 • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy) a w przypadku cudzoziemców paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz inny dokument potwierdzający zezwolenie na pobyt stały lub czasowy na terytorium RP.

2.  Przy złożeniu wniosku na dowód osobisty
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • jedna aktualna fotografia odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia winna być kolorowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice,z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej,z zachowaniem symetrii w pionie, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

  Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm.

 • na żądanie organu gminy - odpis aktu urodzenia, odpis aktu małżeństwa - w razie niezgodności danych.
 • dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego ( tylko w przypadku gdy dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa ).
 • dokument potwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o dowód osobisty – do wglądu

3.  Dla osób zobowiązanych do posiadania numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów
 • wniosek o nadanie numeru PESEL
 • dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemca, dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo
 • pełnomocnictwo wraz z opłata w wysokości 17 zł (w przypadku nadawania numeru PESEL za pośrednictwem pełnomocnika)

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 3,4,5 przy zameldowaniu i na podstawie odrębnych przepisów tel. +48 62 50 49 741, +48 62 50 49 773
Stanowiska 8,9,13,14,15 – przy składaniu wniosków na dowód osobisty- tel. +48 62 50 49 742, +48 62 50 49 740

Termin

  Niezwłocznie - najczęściej nie dłużej niż 2 dni robocze.

Sposób załatwienia sprawy

Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie przy wykonaniu obowiązku meldunkowego a w przypadku noworodków urodzonych na terytorium RP po rejestracji urodzenia w USC.
Obywatele polscy niemieszkający na terytorium RP mogą ubiegać się nadanie numer PESEL przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Cudzoziemcy nie zameldowani na terytorium RP a ubiegający się o nadanie numeru PESEL muszą we wniosku wskazać konkretny przepis prawa materialnego z którego wynika konieczność posiadania tego numeru.

Opłaty

  17 zł- opłata za udzielenie pełnomocnictwa przy nadaniu numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów (opłaty można dokonać w kasach urzędu- Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza) nr. PKO BP S.A. 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 poz. 510 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r.w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego    (Dz.U. z 2017 poz. 2411 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r.w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 poz.1984 tekst jednolity)
 4. Ustawa dnia 6 sierpnia 2010 r.o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 poz. 816 ze zm.)
 5.  Ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2021 poz. 1923 ze zm.)

Załączniki

Dodany dnia: 2022-01-14 Przez: Dolak Klaudia
Akceptowany dnia: 2022-01-14 09:09:45 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2022-12-04 00:56:51 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-07-20 - 2022-01-14 09:09:45
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2020-05-27 - 2021-07-21 08:40:15
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2020-02-26 - 2020-05-27 12:52:47
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja