ZAWIADOMIENIE O DOKONANIU ZMIAN: HAK, VAT, TAXI, L Szczegóły karty

WSO-17 (19)

Urząd Miasta Kalisza, 2020-01-21
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZAWIADOMIENIE O DOKONANIU ZMIAN: HAK, VAT, TAXI, L
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

wniosek o dokonaniu zmian (zgodny z obowiązującym wzorem - plik do pobrania WSO-17
 • oryginał badań technicznych pojazdu,
 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana.

Do wglądu:

 • dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy.
 • przedstaw ważną polisę OC.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 20,28
Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 20,28
Nadzór (uwagi): p.o. Naczelnika Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 36
tel.+48  62 5049792

Termin

bezpośrednio, po złożeniu wniosku,

Sposób załatwienia sprawy

 1. Skompletuj dokumenty wraz z załącznikami,
 2. W dniu złożenia dokumentów otrzymasz, wpis/wykreślenie w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu potwierdzający dokonanie zgłoszenia zmiany.

Opłaty

17,00 zł - upoważnienie, jeżeli właściciel pojazdu nie składa zaświadczenia osobiście (patrz dodatkowe informacje).

opłatę można uiścić:
- w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
- przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć  „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”. Przy dokonaniu płatności przelewem w tytule przelewu prosimy o wpisanie nr VIN pojazdu.

Tryb odwoławczy

Brak (czynność materialno-techniczna)

Informacje dodatkowe

1. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, ( kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 • szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: + 48 62 5049748, fax: +48 62 5049745, e-mail: wso@um.kalisz.pl
 • zawiadomić o dokonanych zmianach w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada
  a. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
  b. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej.
 • upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Podstawa prawna

• art. 71 ust. 4 ,art. 78 ust. 2 pkt 2, ust. 3, art. 81 ust. 11 pkt 4 i pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.)
• art. 86a ust. 9 pkt 1 albo pkt 2, ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.)
• §18 ust. 2, ust. 3  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)
• załącznik nr 1 §11 ust. 2 pkt 30 lit. d, f, i, w, ust. 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2130)
• Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2214) 

• cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm. )

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2019-12-19 Przez: Hofman Marzena
Akceptowany dnia: 2020-07-03 09:39:20 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-07-15 12:49:39 Przez: Gość