REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH
Szczegóły karty

BSO-012 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-19
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

REJESTR DANYCH KONTAKTOWYCH

Wydział: Biuro Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Klimaszewska Cieślak Honorata

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

Do rejestru danych kontaktowych swoje dane kontaktowe mogą przekazać tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
1. Wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych można złożyć  w urzędzie przygotowując:
 • dokument potwierdzający tożsamość np. dowód osobisty , paszport.
 • telefon lub inne urządzenie, na które za pośrednictwem SMS-a lub na adres skrzynki e-mail zostaną wysłane kody do potwierdzenia danych – jeśli dane w Rejestrze potwierdzane są przy pracowniku urzędu.   
  2.  Wniosek o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych można złożyć przez internet przygotowując:   
 •   login z hasłem do profilu zaufanego albo e-dowód
 •   telefon komórkowy lub dostęp do skrzynki e-mail            

Miejsce załatwienia sprawy

Stanowiska ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Biurze Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów  tel. +48 62 5049 741, +48 62 5049 742

e-mail: bso@um.kalisz.pl


Termin

Niezwłocznie w obecności wnioskodawcy.

Sposób załatwienia sprawy

W urzędzie:

Po wpisaniu lub aktualizacji danych kontaktowych będą one dostępne w Rejestrze Danych Kontaktowych od razu po ich potwierdzeniu kodem przez urzędnika. Po usunięciu danych- zostaną one usunięte natychmiast. Nie trzeba ich potwierdzać (nie zostanie przesłany żaden kod potwierdzający).

Przez internet:

Dane do Rejestru Danych Kontaktowych osób fizycznych przekazuje , aktualizuje lub usuwa osoba fizyczna przy użyciu usługi online udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji. Złożona informacja musi być podpisana podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. Informacje będą dostępne w Rejestrze Danych Kontaktowych od razu po ich potwierdzeniu kodem.  Po usunięciu danych- zostaną one usunięte natychmiast. Nie trzeba ich potwierdzać (nie zostanie przesłany żaden kod potwierdzający).


Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Dane do Rejestru Danych Kontaktowych może przekazać osoba pełnoletnia posiadająca nr PESEL – mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Dane do Rejestru Danych Kontaktowych można przekazać aktualizować lub usuwać osobiście bez konieczności wizyty w urzędzie, przy pomocy usługi online udostępnionej przez Ministra Cyfryzacji podpisanej profilem zaufanym, podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym.

Wniosek można złożyć w urzędzie gminy , który ma dostęp do Rejestru Danych Kontaktowych – niezależnie od miejsca zameldowania.

Dostęp do rejestru ma tylko administracja publiczna i podmioty realizujące zadania publiczne.

Wpisanie swoich danych do rejestru umożliwia szybki i skuteczny kontakt urzędu w celu powiadomienia o:

 • dokumentach gotowych do odbioru,
 • rozpatrzeniu złożonych wniosków,
 • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji o sprawach prowadzonych w urzędzie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 17 lutego 2005r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne           (Dz. U. z 2023r. poz. 57 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych                  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2467).

Załączniki

Dodany dnia: 2024-01-04 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2024-01-29 10:50:57 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-07-15 11:46:19 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-03-16 - 2024-01-29 10:50:57
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-12-27 - 2023-03-17 07:17:07
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-07-20 - 2022-12-30 12:03:30
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja