ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
Szczegóły karty

WSO-069 (12)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-05-09
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZAŚWIADCZENIE Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Klimaszewska Cieślak Honorata

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierającego pełny odpis danych z Rejestru Dowodów Osobistych złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym (kwalifikowanym certyfikatem, profilem zaufanym lub podpisem osobistym)

2. Załączniki:

• dokument potwierdzający tożsamość ( do wglądu ).

• dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia, a jeżeli sprawa jest załatwiana przez pełnomocnika należy dołączyć dokument pełnomocnictwa i potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A 62-800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 8,9,10,11

Termin

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się następuje w drodze postanowienia, na które nie służy zażalenie.

Sposób załatwienia sprawy

 

1. Wypełnij i złóż wniosek

 • pisemnie

Należy złożyć wniosek, który zawiera dane osobowe: imię i nazwisko, numer PESEL, adres oraz wskazanie, jakie informacje powinno zawierać zaświadczenie.

 • w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. 2023 poz. 57 t.j.)

2. Odbierz informację

 • osobiście,

 • korespondencyjnie,

 • w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na skrzynkę platformy ePUAP

Opłaty

 • 17zł za wydanie zaświadczenia,
 • 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, 
 • w sytuacji złożenia wniosku przez pełnomocnika, pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu, rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej)
     opłaty za wydanie zaświadczenia można dokonać w kasach urzędu (Biuro Obsługi Interesantów
     ul. T. Kościuszki 1A) lub na rachunek  bankowy Urzędu Miasta Kalisza nr. :
    SANTANDER BANK S.A. nr 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

Tryb odwoławczy

Zażalenie składa się do Wojewody Wielkopolskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Informacje dodatkowe

Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych dotyczący tej osoby, przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ( dla dziecka, podopiecznego ) wniosek składa rodzic, opiekun lub kurator.

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z udzieleniem informacji związanej z rejestrem dowodów osobistych, można uzyskać pod nr telefonu: +48 62 50 49 740 lub +48 62 50 49 742 ,fax +48 62 50 49 797,
e-mail: wso@um.kalisz.pl


Podstawa prawna

 1. art. 63 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2022 poz. 671 t.j.)

 2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. 2022 poz. 2142 t.j.)

 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775 t.j.)

 4. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne  ( Dz. U. 2023 poz. 57 t.j.)

Załączniki

  Brak załączników

Dodany dnia: 2023-05-09 Przez: Klimaszewska Cieślak Honorata
Akceptowany dnia: 2023-05-12 09:28:20 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2023-12-04 09:28:37 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-03-15 - 2023-05-12 09:28:20
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-11-23 - 2023-03-17 07:12:08
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-11-08 - 2023-01-02 11:28:28
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2022-10-19 - 2022-11-09 12:10:33
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2022-06-28 - 2022-10-26 14:27:27
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2021-11-08 - 2022-06-30 05:13:57
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2021-11-05 - 2021-11-15 13:46:44
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2021-07-20 - 2021-11-08 11:31:21
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2020-10-19 - 2021-07-21 08:40:27
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2020-05-28 - 2020-10-26 07:59:34
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2020-02-19 - 2020-05-28 10:36:11
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja