WTÓRNIK TABLIC REJESTRACYJNYCH (ZNISZCZENIE, UTRATA, KRADZIEŻ)Szczegóły karty

WSO-21 (19)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-08-06
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WTÓRNIK TABLIC REJESTRACYJNYCH (ZNISZCZENIE, UTRATA, KRADZIEŻ)
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

wniosek o wtórnik tablic rejestracyjnych (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WSO-21-01).

Załączniki:

 • dowód wniesienia opłat (patrz opłaty i dodatkowe informacje).

Do wglądu:

 • oryginał dowodu rejestracyjnego,
 • oryginał karty pojazdu, jeżeli była wydana,
 • dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzający zgłoszenie kradzieży tablic  -  wyłączenie  w  przypadku kradzieży tablic
 • przedstaw ważną polisę OC

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz

• Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 19
• Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 19
• Nadzór (uwagi): p.o.  Naczelnika Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 36
tel. 062 50 49 792

Termin

Do 10 dni

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
 2. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 3. Sprawdź telefonicznie, czy tablice rejestracyjne są gotowe do odbioru,
 4. Przyjdź po odbiór tablic rejestracyjnych.

Opłaty

 • opłata komunikacyjna
  40,00 zł - wtórnik tablicy rejestracyjnej na samochód, motocykl, przyczepę – 1 sztuka,
  30,00 zł - wtórnik tablicy rejestracyjnej na motorower – 1 sztuka,
  12,50 zł - znaki legalizacyjne,
 • opłata ewidencyjna
  0,50 zł - opłata ewidencyjna za wydanie znaków legalizacyjnych,
 • opłata skarbowa
  17,00 zł - upoważnienie, jeżeli właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).

Tryb odwoławczy

Brak (czynność materialno-techniczna)

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, ( kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

 • szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 50-49-744,fax: 62/ 50-49-745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,
 • opłatę można uiścić:
  • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
  • przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. 10 1020 2212 0000 5002 0387 5390 – opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna,
  • przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowa.
   UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”,
 • złożyć wniosek o wtórnik tablic rejestracyjnych i odebrać tablice rejestracyjne w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:
  • pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
  • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości - prawnej.
 • odbiór tablic rejestracyjnych następuje po przedłożeniu:
  - dowodu rejestracyjnego
  - w przypadku zniszczenia 1 sztuki tablicy rejestracyjnej należy, przynieść do Urzędu komplet tablic rejestracyjnych, w celu opatrzenia ich nowym znakiem legalizacyjnym,
  - w przypadku kradzieży, zagubienia 1 sztuki tablicy rejestracyjnej należy, przynieść do Urzędu drugą tablicę rejestracyjną, w celu opatrzenia jej nowym znakiem legalizacyjnym,
  - dokumentu stwierdzającego tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy/pełnomocnika
 • upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,
 • wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych jest możliwe tylko w przypadku, kiedy pojazd był dotychczas zarejestrowany na tablicach nowego typu – tzw. białych, przy czym w przypadku pojazdów samochodowych wyposażonych w 2 tablice, które nie posiadały jeszcze oznaczenia tablic unijnych w postaci flagi Unii Europejskiej po lewej stronie tablicy, a jedynie oznaczone są flagą Polski, nie ma możliwości złożenia wniosku o wydanie wtórnika tylko jednej z takich tablic (właściciel pojazdu jest w takim przypadku zobowiązany o złożenie wniosku o wydanie wtórników obu tablic rejestracyjnych).

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

Podstawa prawna

• §15, § 53 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2355 z późn. zm.)
• §4 ust. 1, 2, 3, 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. z 2016, poz. 689 z późn. zm.)
• rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców( Dz. U.  2019 r. poz. 1288 )
• Ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018r., poz. 473 z późn. zm.)

• cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1000 )

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2019-08-06 Przez: Hofman Marzena
Akceptowany dnia: 2020-01-21 09:18:14 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2023-10-03 21:20:50 Przez: Gość