Uzyskanie zgody na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny, uzyskanie świadectwa legalności pozyskania drewna.Szczegóły karty

WGOŚ-19 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-07-30
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie zgody na dokonanie zmiany lasu na użytek rolny, uzyskanie świadectwa legalności pozyskania drewna.
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Szymański Józef

Osoba Nadzorująca: Czyżak Kościelak Kamila

Wymagane dokumenty

1. Wniosek sporządzony przez interesanta zawierający:
- dane osobowe wnioskodawcy (wraz z telefonem kontaktowym),
- dane dotyczące położenia lasu (nr działki, obręb ewidencyjny.

Załączniki:

1. Wypis z rejestru gruntów,
2. Mapa ewidencyjna w skali 1:5000,
3. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (kopia).

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ratusz ul. Główny Rynek 20,
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów: Ratusz I piętro, pokój 32
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku - stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa, pokój nr 32, tel. 062 7654 410.
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału lub Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Ratusz I piętro, pokój nr 31, 34, tel. 062 7654 406 lub 7654 405

Termin

1. Do miesiąca, w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – do 2 miesięcy.

Sposób załatwienia sprawy


1. Decyzja.
2. Dokument stwierdzający legalność pozyskania drewna.

Opłaty

10 zł - za decyzję.

  • Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miasta Kalisza  ul. Główny Rynek 20 oraz przy ul.Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta w przybudówce na parterze)
  • lub przelewem na konto: Miasto Kalisz, ul. Główny Rynek 20, nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440.

Tryb odwoławczy


Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, ul. Częstochowska 12 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

Brak.

Podstawa prawna

  1. Art. 13, art. 14a ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2017r., poz. 788 ze zm.).
  2. Art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257)

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2018-07-30 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2019-11-27 07:52:18 Przez: Czyżak Kościelak Kamila
Generowany dnia: 2021-12-07 20:45:21 Przez: Gość