Wydanie karty wędkarskiej i łowiectwa podwodnego.Szczegóły karty

WGOŚ-15 (9)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-07-30
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wydanie karty wędkarskiej i łowiectwa podwodnego.
Historyczny

Wydział: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Proces: Ochrona środowiska

Właściciel: Szymański Józef

Osoba Nadzorująca: Czyżak Kościelak Kamila

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający:

 • dane osobowe wnioskodawcy

Załączniki:

 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb (oryginał)
 • fotografia 1 szt.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Ratusz ul. Główny Rynek 20,
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów :
I piętro, pokój 32
Miejsce ewentualnych wyjaśnień, uzupełnień wniosku, odbioru karty - stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa , pokój nr 29, tel. 062 7654 410
Nadzór (uwagi):  Naczelnik Wydziału lub Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Ratusz I piętro, pokój nr 31, 34, tel. 062 7654 406 lub 7654 405

Termin

Do 7 dni.

Sposób załatwienia sprawy

 • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb.

 • Zaświadczenie zostanie przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub wręczone osobiście.


Opłaty

17

 • Opłata wnoszona gotówką w kasie Urzędu Miasta Kalisza w Ratuszu,
  Główny Rynek 20 oraz przy ul. Kościuszki 1a (Biuro Obsługi Interesanta)

 • lub przelewem na konto: Miasto Kalisz, Główny Rynek 20, nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Tryb odwoławczy


Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 7 dni od jego doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia zażalenia. Strona może przedstawić oświadczenie
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia. Z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (62) 7654410
Podstawa prawna:

 1. Art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U . z 2015r., poz.652 ze zm.)

 2. Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.1257)


Podstawa prawna

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2018-07-30 Przez: Biczkowska Agata
Akceptowany dnia: 2019-11-27 07:52:41 Przez: Czyżak Kościelak Kamila
Generowany dnia: 2024-03-05 01:11:58 Przez: Gość