Uzyskanie wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.Szczegóły karty

WKST-06 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-07-23
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.
Historyczny

Wydział: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Proces: Zarządzanie sportem i turystyką

Właściciel: Pokojowa Natalia, Zachara Karina

Osoba Nadzorująca: Bogaczyk Urszula

Wymagane dokumenty

 1. Pisemny wniosek (bez wzoru druku) Komitetu Założycielskiego do Prezydenta Miasta Kalisza o wpisanie stowarzyszenia do ewidencji, 
 2. Protokół Zebrania Założycielskiego z podjętymi uchwałami w sprawie:
  a) powołania stowarzyszenia,
  b)uchwalenia statutu,
  c)powołania Komitetu Założycielskiego,
 3. Statut stowarzyszenia w 3 egz.
 4. Lista członków założycieli ( min. 7 pełnoletnich osób, imię i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, podpis).
 5. Umowa najmu pomieszczenia na siedzibę stowarzyszenia
 6. Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wpisanie stowarzyszenia do ewidencji.

Uwaga: wszystkie dokumenty powinny być oryginałami lub notarialnie potwierdzonymi kopiami.

Miejsce załatwienia sprawy


Wnioski, adresowane do Prezydenta Miasta Kalisza, składane są za pośrednictwem Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, ul. Kościuszki 1a, III piętro.

Termin

W terminie 14 dni od daty złożenia wniosku dokonuje się wpisu (w przypadku nie stwierdzenia błędów formalno - prawnych)

Sposób załatwienia sprawy

Stowarzyszenie/wnioskodawca otrzymuje decyzję.

Opłaty


Opłata skarbowa w wysokości 10 zł (dziesięć złotych) za wydanie decyzji, płatna w kasie Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Ratusz, Główny Rynek 20, parter lub w kasach UM przy ul. T. Kościuszki 1a, parter, Biuro Obsługi Interesantów lub przelewem na konto:
Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20
konto: PKO BP S.A. nr 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440
z dopiskiem „Wpis do ewidencji „ks”.

Nieuiszczenie należności skutkować będzie zwrotem wniosku, stosownie do treści art. 261 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Wnioskującemu przysługuje prawo odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Kalisza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty dostarczenia decyzji. Odwołania dokonuje się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki,
ul. T. Kościuszki 1a, piętro III
tel.: 62 5049 704, fax.: 62 5049 701
e-mail: wksit@um.kalisz.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (zadanie wynikające z ustawy o ustawy Prawo o stowarzyszeniach i ustawy o sporcie) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania. Uzyskanie wypisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych Prezydenta Miasta Kalisza oraz z ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Kalisza

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160)
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r., poz. 210 z późn.zm.);
 3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 1263)
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044,1293)

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2018-07-23 Przez: Cieślak Iwona
Akceptowany dnia: 2019-08-21 11:26:30 Przez: Bogaczyk Urszula
Generowany dnia: 2024-06-13 11:38:45 Przez: Gość