Uzyskanie dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.Szczegóły karty

WKST-04 (7)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-07-23
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Uzyskanie dotacji budżetowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.
Historyczny

Wydział: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Proces: Zarządzanie kulturą i opieką nad zabytkami.

Właściciel: Woźniak Anna

Osoba Nadzorująca: Bogaczyk Urszula

Wymagane dokumenty

Adresatem Wniosku ( wg obowiązującego wzoru) jest Prezydent Miasta Kalisza
Wymagane załączniki do wniosku:

 1. decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty,

 2. aktualny dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,

 3. pozwolenie wielkopolskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem

 4. decyzja - pozwolenie na budowę ( gdy jest ona wymagana przepisami prawa),

 5. dokument poświadczający prawo osoby/osób, wskazanej/wskazanych we wniosku
  do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego imieniu zobowiązań,w tym finansowych

 6. oświadczenie woli organu wspólnoty mieszkaniowej dot. zasadności realizacji wnioskowanego zadania,

 7. kosztorys inwestorski lub ofertowy prac lub robót podpisany przez wnioskodawcę,

 8. dokumentacja fotograficzna obrazująca stan zabytku lub jego części, przy której realizowane będą prace objęte wnioskiem, w tym przynajmniej jedno zdjęcie przedstawiające cały zabytek,

 9. Wnioskodawca będący pojedynczym organizmem gospodarczym, ubiegający się o przyznanie dotacji, stanowiącej pomoc de minimis wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji, określonym w § 6, zobowiązany jest przedłożyć:

a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy
w tym okresie,
b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z zakresem i wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz.311 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy

Wnioski przyjmowane są w Sekretariacie Prezydenta Miasta Kalisza,
Ratusz (Główny Rynek 20), I piętro, pokój 21

tel. 62 7654302  fax 62 7642032

Termin

 1. Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok kalendarzowy, w którym dotacja ma być udzielona. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Kaliszu.

 2. Termin, o którym mowa w pkt. 1 nie ma zastosowania, w przypadku ubiegania się o dotacje na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

 3. W przypadku niewykorzystania całości środków przeznaczonych w budżecie Kalisza na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach lub ich zwiększenia, Prezydent Miasta Kalisza może ogłosić dodatkowy nabór wniosków. Informacja o dodatkowym naborze wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kaliszu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Kaliszu.

Uwagi: Wnioski o dotacje niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Sposób załatwienia sprawy

1. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym przez właściwą merytoryczną
komórkę organizacyjną Urzędu Miasta w Kaliszu.

2. Komórka organizacyjna, o której mowa w pkt.1 sporządza opinie merytoryczne do wniosków
i przedkłada je Prezydentowi Miasta Kalisza.

3. Na wniosek Prezydenta Miasta Kalisza, dotacje przyznaje Rada Miasta Kalisza.

4. W Uchwale Rady Miasta Kalisza określa się:

   a. beneficjenta,

    b. wykaz prac lub robót, na wykonanie których przyznano dotację,

    c. kwotę przyznanej dotacji.

5. Przy ustaleniu wysokości przyznawanych dotacji uwzględnia się środki finansowe zaplanowane

na ten cel w budżecie Kalisza na dany rok.

6. Uchwała Rady Miasta Kalisza stanowi podstawę do zawarcia umowy z beneficjentem.

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

 brak

Informacje dodatkowe

 1. O dotacje może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
 2. Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki, ul. Kościuszki 1a, tel. 62 5049-705, 62 5049-706
  e-mail: wksit@um.kalisz.pl, awozniak@um.kalisz.pl, icieslak@um.kalisz.pl
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

  Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (zadanie wynikające z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

  Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

  Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.


Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późniejszymi zmianami);
 • uchwała nr XLVII Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta Kalisza (Dz.Urz.Woj.Wielkp. z dnia 28 maja 2014 r. poz. 3323)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2018-07-23 Przez: Cieślak Iwona
Akceptowany dnia: 2019-08-21 11:26:15 Przez: Bogaczyk Urszula
Generowany dnia: 2021-12-01 03:47:41 Przez: Gość