Zgłoszenie kandydatów do dorocznych nagród finansowych Prezydenta Miasta Kalisza
za osiągnięcia w  dziedzinie twórczości artystycznej , upowszechniania i ochrony kultury
w sezonie kulturalnym.Szczegóły karty

WKST-017 (4)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-11-09
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zgłoszenie kandydatów do dorocznych nagród finansowych Prezydenta Miasta Kalisza
za osiągnięcia w  dziedzinie twórczości artystycznej , upowszechniania i ochrony kultury
w sezonie kulturalnym.

Wydział: Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki

Proces: Zarządzanie kulturą i opieką nad zabytkami.

Właściciel: Plajzer Lidia, Wesołowska Izabela

Osoba Nadzorująca: Bogaczyk Urszula

Wymagane dokumenty

 

1. Wniosek o przyznanie dorocznej nagrody Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia
w dziedzinie twórczości artystycznej , upowszechniania i ochrony kultury
w minionym

sezonie kulturalnym

* sezon kulturalny trwa od 1 września roku poprzedzającego przyznanie nagrody do 31 sierpnia
roku, w którym nagroda jest przyznawana

załącznik

2. Wniosek o przyznanie honorowego tytułu „Mecenas Kultury”

załącznik

Miejsce załatwienia sprawy

 

Wnioski przyjmowane są w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza, Ratusz, Główny Rynek 20, pok. 57, w godz. 7.30 – 15.30

tel. 62 7654 307
e-mail: wksit@um.kalisz.pl

Termin

1. Wnioski przyjmowane są do 10 września danego roku.

2. Wręczenie nagród finansowych i wyróżnień oraz nadanie honorowych tytułów „Mecenas Kultury” odbywa się podczas uroczystej Inauguracji Roku Kulturalnego w IV kwartale danego roku.


Sposób załatwienia sprawy

 

1. Wnioski przyjmowane są w Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza, a następnie przekazywane wraz z zestawieniem Prezydentowi Miasta Kalisza, który kieruje je do Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza w Dziedzinie Kultury

2. Kapituła opiniuje wnioski i przedstawia Prezydentowi Miasta Kalisza:

- kandydatów do nagród finansowych wraz z proponowaną wysokością gratyfikacji

- kandydatów do przyznania honorowego tytułu „Mecenas Kultury”

- ewentualne rekomendacje do wyróżnień w postaci np. listów gratulacyjnych, dyplomów, grawertonów czy podziękowań

3. Decyzję o przyznaniu ww. nagród, honorowych tytułów i wyróżnień podejmuje Prezydent MiastaKalisza.

4. Laureaci nagród finansowych oraz wyróżnieni są o tym fakcie powiadamiani.

5. Nagrody finansowe przekazywane są na wskazane przez laureatów rachunki bankowe.

6. Uroczyste wręczenie nagród finansowych i wyróżnień oraz nadanie honorowych tytułów „Mecenas Kultury” odbywa się podczas uroczystej Inauguracji Roku Kulturalnego w IV kwartale danego roku.

Opłaty

  brak

Tryb odwoławczy

  brak

Informacje dodatkowe

 

1. Nagrody finansowe oraz honorowe tytuły „Mecenas Kultury” mogą być przyznane na wniosek złożony przez:

- organ administracji rządowej lub samorządowej
- radnych Rady Miasta Kalisza
- instytucje kultury, archiwa państwowe, urzędy ochrony zabytków
- stowarzyszenia społeczno-kulturalne, fundacje, związki twórców oraz kościoły i związki wyznaniowe
- szkoły wyższe
- szkoły artystyczne
- przedstawicieli mediów lokalnych

2. Nagrody finansowe mogą mieć charakter indywidualny lub zbiorowy

3. Wyróżnia się następujące kategorie, w których mogą być przyznawane nagrody finansowe:

- muzyka
- sztuki wizualne
- teatr i film
- taniec
- bibliotekarstwo
- muzealnictwo
- animacja kultury
- działalność literacka i wydawnicza
- popularyzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego
- upowszechnianie kultury.

4. Podstawą przyznania nagród finansowych jest ocena osiągnięć o istotnym znaczeniu w sezonie kulturalnym lub całokształtu działalności twórczej.

Podstawa prawna

 

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1038)

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Dz. U. z 2020 r. poz 194 ze zm.)

3. Uchwała Nr VIII/118/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania.

Załączniki

Dodany dnia: 2022-11-09 Przez: Wesołowska Izabela
Akceptowany dnia: 2022-11-10 09:25:52 Przez: Bogaczyk Urszula
Generowany dnia: 2024-05-23 21:04:14 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-07-30 - 2022-11-10 09:25:52
  Przez: Bogaczyk Urszula
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-07-21 - 2021-07-30 07:40:20
  Przez: Dziedziak Grażyna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2019-08-09 - 2021-07-21 11:07:56
  Przez: Dziedziak Grażyna
  Poprzednia wersja