ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGOSzczegóły karty

WSO-40 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-03-08
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Graczyk Marek

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
 2. Do wglądu : dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej utratę dowodu osobistego np. paszport,  prawo jazdy, legitymacja szkolna ( utrata dowodu ).
 3. Przy uszkodzeniu  - dodatkowo fizycznie uszkodzony dokument.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 8, 9,10 – składanie wniosku na dowód osobisty
tel. : 62 5049742

Termin

Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego wydawane jest w dniu zgłoszenia utraty

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przyjęcie zgłoszenia utraty/uszkodzenia dowodu osobistego.
 2. Unieważnienie utraconego/uszkodzonego dowodu osobistego w systemie RDO.
 3. Wydanie zaświadczenia o utracie/uszkodzeniu dowodu osobistego.
 4. Przesłanie kopii zaświadczenia o zgłoszeniu utraty/uszkodzenia do urzędu, który wydał utracony/uszkodzony dowód osobisty.

Opłaty

Brak – zaświadczenie o utracie dowodu osobistego zwolnione jest od opłat.

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dodatkowych dotyczących spraw związanych ze zgłoszeniem utraty dowodu
osobistego można uzyskać pod numerem telefonu 62 50 49 742, mail el-wso@um.kalisz.pl
fax 62 50 49 745

Uwaga: Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.

ZGŁOSZENIE UTRATY/USZKODZENIA
 1. Zgłoszenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku osób nieposiadających lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator  - w dowolnym urzędzie gminy. W przypadku posiadacza dowodu osobistego przebywającego poza terytorium RP osobiście w dowolnej placówce konsularnej RP (można również dokonać zgłoszenia w formie pisemnej, za pomocą poczty lub telefaxem).
 2. Zgłoszenie, o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, można dokonać również w w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. ( Dz. U. 2017 poz. 570 ze zm. ) - platforma ePUAP - zaadresowanego do organu gminy, który wydał dowód osobisty.
 3. Zgłoszenie, o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, za pomocą usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. 
 4. Do zgłoszenia uszkodzonego dowodu osobistego dołącza się uszkodzony dokument, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło drogą elektroniczną, w placówce konsularnej RP lub za pomocą usługi elektronicznej , dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście.
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ
 1. Po osobistym zgłoszeniu w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub   uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się z urzędu zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

 2. Po zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego oraz   posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał   tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu   dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

 3. Po zgłoszeniu utraty lub uszkodzeniu dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej   przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1   ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,  zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest generowane automatycznie przez usługę   elektroniczną.

 4. W przypadku zgłoszenia Policji utraty dowodu osobistego w wyniku przestępstwa, posiadacz dowodu              osobistego, nie dokonuje zgłoszenia utraty dowodu osobistego w urzędzie.

 5. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące od daty jego wydania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r o dowodach osobistych ( Dz.U. 2017 poz. 1464 ze zm. ).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. 2015 poz. 212 ze zm. ).
 3. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. 2018 poz.2096 ze zm. ).
 4. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005r. ( Dz.U. 2017. poz. 570 ze zm. ).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2019-03-01 Przez: Graczyk Marek
Akceptowany dnia: 2019-08-05 10:54:30 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2021-01-17 15:39:19 Przez: Gość