Wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazduSzczegóły karty

WK-022 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-02-13
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu

Wydział: Wydział Komunikacji

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Cholewa Agnieszka

Osoba Nadzorująca: Dolak Klaudia

Wymagane dokumenty

  wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów
Załączniki:
 1. oświadczenie uprawnionego podmiotu  o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej albo kopia aktualnego odpisu KRS albo oświadczenie  o wpisie do tego rejestru albo wydruk komputerowy aktualnych informacji o wpisie do KRS - w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę albo oddział na terytorium RP - zajmującego się  produkcją, dystrybucją lub badaniem pojazdów lub części ich wyposażenia,
 2. kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienia jednostki do przeprowadzania badań pojazdu w przypadku jednostki badawczej producenta pojazdu lub przedmiotu wyposażenia,
 3. oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej - przedsiębiorcy,  jeżeli jest on osobą fizyczną albo członków władz organów osoby prawnej  lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej - o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu , przeciwko wiarygodności dokumentów,
 4. oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, potwierdzające że pojazd uczestniczący w ruchu drogowym spełnia warunki techniczne aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu i nie narażało porządku ruchu drogowego,
 5. kopia dowodu wniesienia opłaty.
UWAGA: dokumenty opisane w punktach 1-5 pozostaną w aktach organu wydającego decyzję. 

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 16,17,18,23  i pokój 38
Odbiór dokumentów: Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 16,17,18,23 i pokój 38
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału

Termin

  do 30 dni

Sposób załatwienia sprawy

 1.  Wypełnij wniosek i skompletuj dokumenty,
 2.  Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 3.  Odbierz decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów,  zalegalizowane profesjonalne tablice rejestracyjne oraz     blankiety profesjonalnych dowodów rejestracyjnych.

Opłaty

 •   opłata komunikacyjna
 • 100,00 zł - za wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów,
  10,00 zł - profesjonalny dowód rejestracyjny,
  80,00 zł - profesjonalne tablice samochodowe - 2 szt.,
  40,00 zł - profesjonalne tablice motocyklowe - 1 szt.,
  40,00 zł - profesjonalna tablica na przyczepę - 1 szt.,
  30,00 zł - profesjonalne tablice motorowerowe - 1 szt.,
  12,50 zł - znaki legalizacyjne na profesjonalne tablice rejestracyjne
 • opłata skarbowa
 • 17,00 zł - pełnomocnictwo jeżeli właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje)
 • opłatę można uiścić:
  • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
  • przelewem na konto Urzędu Santander Bank Polska S.A.07 1090 1128 0000 0001 5108 9154 opłata komunikacyjna,
  • przelewem na konto Urzędu  Santander Bank Polska S.A.55 1090 1128 0000 0001 5108 9163 opłata skarbowa.

  UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć „opłata komunikacyjna oraz opłata ewidencyjna” lub „opłata skarbowa za pełnomocnictwo”. Przy dokonaniu płatności przelewem w tytule przelewu prosimy o wpisanie nr VIN pojazdu.


Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona przed upływem terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

  1.  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, ( kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

2. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 • szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: +48 62 5049744, +48 505 057 040, +48 505 056 362, fax:+48 62 5049745, +48 625049748 e-mail: wk@um.kalisz.pl,
 • złożyć wniosek o wydanie decyzji o profesjonalnej rejestracji może osoba, która posiada:
  a. pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo
  b. dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej
 • odbiór decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdów, zalegalizowanych profesjonalnych tablic rejestracyjnych oraz blankietów profesjonalnych dowodów rejestracyjnych następuje po przedłożeniu:
- dokumentu stwierdzającego tożsamość właściciela pojazdu (wnioskodawcy)/pełnomocnika
-upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,

Organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów są obowiązane do przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (nieokazanie ważnej polisy OC nie wpływa na pozytywne załatwienie sprawy, skutkuje natomiast powiadomieniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o nieprzedłożeniu dokumentu).

 • Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu niezarejestrowanego wcześniej na terytorium RP lub za granicą pojazdu samochodowego, motoroweru, ciągnika rolniczego lub przyczepy w celu wykonania jazd testowych tymi pojazdami w ramach działalności prowadzonej przez podmiot uprawniony jest profesjonalny dowód rejestracyjny wraz z  profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi.
 • Podmiotami uprawnionymi w ramach prowadzonej działalności do posługiwania się profesjonalnym dowodem rejestracyjnym i profesjonalnymi tablicami rejestracyjnymi są:
 • - przedsiębiorca posiadający na terytorium RP siedzibę , a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę zagranicą - oddział , zajmujący się produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium RP lub za granicą
  - służba techniczna, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, albo jednostka badawcza pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzająca badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części 
 • Za przedsiębiorcę zajmującego się produkcją pojazdów uznaje się producenta pojazdu kompletnego,
  skompletowanego lub niekompletnego.
 • Przez jazdę testową  rozumie się jazdę w ruchu drogowym pojazdem niezarejestrowanym wcześniej na terytorium RP lub za granicą wykonywaną   
 • - z wykorzystaniem profesjonalnego dowodu rejestracyjnego i profesjonalnych tablic rejestracyjnych
  - w ramach działalności prowadzonej, przez podmiot uprawniony
  - przez podmiot uprawniony albo osoby, albo przez pracownika podmiotu uprawnionego
  - dopuszcza się wykonywanie jazdy testowej przez osobę zainteresowaną zakupem pojazdu, pod warunkiem jej wykonywania w obecności podmiotu uprawnionego zajmującego się dystrybucją pojazdów albo jego pracownika.
 • Decyzję o profesjonalnej rejestracji pojazdów wydaje organ rejestrujący na okres 1 roku, licząc od dnia jej wydania.

Podstawa prawna

 • art. 80s, art. 80t, art. 80u, art. 80w ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.)
 • § 2, § 5, § 8 ust. 1 i ust. 2, § 25, § 26, § 27 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów (Dz. U. 2023, poz. 2616 t.j.)
 • ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz.U. 2023r., poz. 919) 
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2023, poz. 2111 t.j.)

Załączniki

Dodany dnia: 2024-02-13 Przez: Cholewa Agnieszka
Akceptowany dnia: 2024-02-14 12:25:42 Przez: Dolak Klaudia
Generowany dnia: 2024-05-23 21:08:22 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2024-01-04 - 2024-02-14 12:25:42
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2023-06-28 - 2024-01-11 12:41:35
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-12-23 - 2023-06-29 11:06:09
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja