Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymiSzczegóły karty

WF-13 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2013-11-20
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Historyczny

Wydział: Wydział Finansowy

Proces: Gromadzenie środków budżetowych

Właściciel: Walczak Magdalena

Osoba Nadzorująca: Ochocka Aneta

Wymagane dokumenty

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – oryginał.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Kaliszu, Wydział Finansowy, ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz 

Złożenie dokumentów :

1. Biuro Obsługi Interesantów, ul. T. Kościuszki 1A, Informacja podatkowa, stanowisko nr 26 lub 27
2. Na adres : Urząd Miejski w Kaliszu, Wydział Finansowy, ul. Tadeusza Kościuszki 1a, 62-800 Kalisz

Termin

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nie później niż  w ciągu miesiąca od złożenia deklaracji.

Sposób załatwienia sprawy

W przypadku złożenia deklaracji – wprowadzenie danych do ewidencji w celu dokonania przypisu/odpisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

W przypadku gdy deklaracja podpisywana jest przez pełnomocnika należy złożyć organowi podatkowemu pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Opłata skarbowa może być uiszczona w kasach Urzędu – Biuro Obsługi Interesantów , ul. Tadeusza Kościuszki 1a oraz Ratusz ul. Główny Rynek 20 lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaliszu w BRE Bank SA 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007 . Z dniem 25 listopada 2013 r. ulega zmianie nazwa banku na mBank S.A. . Opłata winna być przekazywana na konto mBank S.A. 45 1140 1993 0000 5502 3500 1007 .

Przez właściciela nieruchomości należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzaniu lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, w kasach Urzędu Miejskiego w Kaliszu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Właściciel nieruchomości otrzyma informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego, na który jest zobowiązany uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie otrzyma informacji dotyczącej indywidualnego rachunku bankowego, zobowiązany jest uiścić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek Urzędu Miejskiego w Kaliszu przeznaczony do gromadzenia dochodów z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi : mBank SA 50 1140 1993 0000 5502 3500 1014. Z dniem 25 listopada 2013 r. ulega zmianie nazwa banku na mBank S.A.. Opłata winna być przekazywana na konto mBank S.A. 50 1140 1993 0000 5502 3500 1014.

W dniu 26 lipca 2013 r. weszły w życie następujące uchwały :

 • Uchwała nr XXXVII/494/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na których jest prowadzone kompostowanie odpadów zielonych (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r., poz. 4433)
 • Uchwała nr XXXVII/495/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r., poz. 4434)
 • Uchwała nr XXXVII/496/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r., poz. 4436)

Możliwość skorzystania z odliczenia za kompostowanie i odliczenia dla rodzin wielodzietnych, zgodnie z postanowieniem wyżej wymienionych uchwał, przysługuje pod warunkiem złożenia wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiadającego zgłoszenia
( WF-13-2 ; WF-13-3 ).
Właściciel nieruchomości w przypadku korzystania z odliczeń wprowadzonych uchwałami oraz w przypadku składania deklaracji po raz pierwszy, składa deklarację wg wzoru ( WF-13-1).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 62 765 44 60 .

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.)
 2. Rozdział 1, art. 1, ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282, z późn. zm.) oraz załącznik do ustawy – część IV
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.)
 4. Uchwała nr XXX/402/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r., poz. 564)
 5. Uchwała nr XXX/404/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r., poz. 784)
 6. Uchwała nr XXXVII/494/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na których jest prowadzone kompostowanie odpadów zielonych (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r., poz. 4433)
 7. Uchwała nr XXXVII/495/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r., poz. 4434)
 8. Uchwała nr XXXVII/496/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2013 r., poz. 4436)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2013-11-20 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2014-02-06 14:09:19 Przez: Juszczak Michał
Generowany dnia: 2023-06-10 01:46:37 Przez: Gość