Zaświadczenie o stanie cywilnym 
Szczegóły karty

USC-018 (8)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-01-15
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Zaświadczenie o stanie cywilnym 

Historyczny

Wydział: Urząd Stanu Cywilnego

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Kędzia Beata

Osoba Nadzorująca: Korach Ewa

Wymagane dokumenty

 1. dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - do wglądu
 2. wniosek o wydanie zaświadczenia - druk w usc
 3. dowód wpłaty opłaty skarbowej w kwocie 38zł,-  wpłaconej na konto Urzędu Miejskiego w Kaliszu
 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Tadeusza Kościuszki 1A   62-800 Kalisz

Biuro Obsługi Interesantów

I piętro - pokój nr 40 (Rejestracja Małżeństw)

tel.: 62  5049783,  5049789

UWAGA!

PRZED PODEJŚCIEM DO STANOWISKA NALEŻY POBRAĆ BILET Z BILETOWNIKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA PARTERZE BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW.

Termin

Z uwagi na konieczność weryfikacji danych osobowych na podstawie aktów stanu cywilnego (np. aktu urodzenia) wydanie zaświadczenia nastąpić może po przeniesieniu niezbędnego aktu stanu cywilnego do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego) - tzn. po upływie od 7 do 10 dni roboczych od dnia  złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

  I etap - w dniu zgłoszenia się Interesanta do tut. urzędu

 1. wypełnienie przez interesanta wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 2. sprawdzenie poprawności danych oraz dostępności niezbędnych aktów w Systemie Rejestrów Państwowych
 3. przeniesienie aktów dot. wnioskodawcy lub wystąpienie do właściwego usc o ich przeniesienie do komputerowego Systemu Rejestrów Państwowych (Bazy Usług Stanu Cywilnego)

II etap - w dniu złożenia wniosku lub w terminie uzgodnionym z Interesantem tj. po upływie od 7 do 10 dni roboczych od jego złożenia

 1. weryfikacja danych
 2. sporządzenie zaświadczenia o stanie cywilnym
 3. przyjęcie dowodu opłaty skarbowej w kwocie 38zł,-
 4. wydanie zaświadczenia oraz potwierdzenie prawidłowości i zgodności danych w nim zawartych.
W PRZYPADKU GDY NIEZBĘDNE AKTA STANU CYWILNEGO ( NP. AKT URODZENIA ) ZNAJDUJĄ SIĘ W SYSTEMIE KOMPUTEROWYM WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NASTĘPUJE W TYM SAMYM LUB NASTĘPNYM DNIU ROBOCZYM.

Opłaty

  38zł,-   zaświadczenie o stanie cywilnym

Opłatę uiścić można w kasach urzędu lub na rachunek Urzędu Miasta w Kaliszu nr:

PKO BP S.A   07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Tryb odwoławczy

  Brak

Informacje dodatkowe

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym powinien zawierać oświadczenie o nieistnieniu okoliczności mających wpływ na stan cywilny, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego zeznania.

Wniosek składa się do wybranego kierownika usc.

Wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy /art.49 ust.3/.

Zaświadczenie jest ważne przez okres 6 m-cy od daty jego sporządzenia.

ZAŁĄCZNIK - KLAUZULA INFORMACYJNA

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA - Administratorami są:

 1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,

 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska


W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu, mający siedzibę w Kaliszu
(62-800) Główny Rynek 20. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Kaliszu wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email: iod@um.kalisz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
 • sporządzenia aktu urodzenia dziecka

 • sporządzenia aktu małżeństwa

 • sporządzenia aktu zgonu

 • przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa

 • przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

 • przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia

 • przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko

 • przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion

 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym

 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego

 • wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

 • wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego

 • sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego

 • realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą

 • realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 • realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach

 • realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.

 • dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie

 • wydania dokumentów z akt zbiorowych

 • zameldowania

 • nadania numeru PESEL.


Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska. ODBIORCY DANYCH
Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby. Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres: 1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu urodzenia; 2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy: - kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany; - kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

  

Podstawa prawna

 1. art.22, art.44 pkt 3, art. 44 ust. 4,5 i 6, art. 49 Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28.11.2014r. ( Dz.U. 2018 poz. 2224 )

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2019-01-15 Przez: Kędzia Beata
Akceptowany dnia: 2019-07-02 05:23:22 Przez: Korach Ewa
Generowany dnia: 2024-07-15 11:01:27 Przez: Gość