WYDANIE UPRAWNIEŃ DIAGNOSTYSzczegóły karty

WK-041 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-09
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WYDANIE UPRAWNIEŃ DIAGNOSTY

Wydział: Wydział Komunikacji

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Makowski Jacek

Osoba Nadzorująca: Ludwiczak Tomasz

Wymagane dokumenty

wniosek o wydanie uprawnień diagnosty (zgodny ze wzorem – plik do pobrania).

Załączniki:

 • dokument potwierdzający wykształcenie,
 • oryginał zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla diagnostów w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów,
 • oryginały dokumentów potwierdzających odbycie praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów,
 • oryginał zaświadczenia potwierdzające zdanie egzaminu kwalifikacyjnego wydane przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,

Do wglądu:

 • dokument stwierdzający tożsamość

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: IV piętro, (winda poziom 6) pokój nr 415
Odbiór dokumentów: IV piętro, (winda poziom 6) pokój nr 415
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału

Termin

do 7 dni, w większości przypadków, uprawnienia wydawana są w ciągu 3 dni.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek,
 2. Skompletuj dokumenty,
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 4. Przyjdź osobiście w wyznaczonym terminie do Urzędu po odbiór uprawnienia.

Opłaty

48 zł – opłata skarbowa.

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, ( kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 76-54-494, fax: 62/ 50-49-745, e-mail: wk@um.kalisz.pl
opłatę można uiścić:

 • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
 • przelewem na konto Urzędu SANTANDER BANK S.A. 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

 • posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów;
 • posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów;
 • posiada wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów;
 • posiada średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Podstawa prawna

art. 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2023r. poz. 1047 ze zm.)

rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (t.j.  Dz. U. z 2021r. poz. 1921)

ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2023r., poz. 2111).

Załączniki

Dodany dnia: 2024-01-09 Przez: Makowski Jacek
Akceptowany dnia: 2024-01-09 13:05:54 Przez: Ludwiczak Tomasz
Generowany dnia: 2024-05-23 22:55:14 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2024-01-04 - 2024-01-09 13:05:53
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2023-07-07 - 2024-01-09 10:46:52
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-12-29 - 2023-07-19 08:38:30
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja