WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW WYKŁADOWCÓWSzczegóły karty

WK-042 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-09
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WPIS DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓW WYKŁADOWCÓW

Wydział: Wydział Komunikacji

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Makowski Jacek

Osoba Nadzorująca: Ludwiczak Tomasz

Wymagane dokumenty

wniosek o wpis do ewidencji instruktorów / wykładowców (zgodny z obowiązującym wzorem – plik do pobrania)

Załączniki:

 • aktualna fotografia o wymiarze 35 x 35 mm,
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/wykładowców,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności,
 • orzeczenia lekarskie i psychologiczne,
 • dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,
 • dowód uiszczenia opłaty za wpis do ewidencji instruktorów
 • dowód wniesienia opłaty za egzamin

Do wglądu:

 • dokument stwierdzający tożsamość,

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Komunikacji ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
Złożenie dokumentów: IV piętro, (winda poziom 6) pokój nr 415
Odbiór dokumentów: IV piętro, (winda poziom 6) pokój nr 415
Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału

Termin

do 14 dni od daty otrzymania informacji o pozytywnym wyniku egzaminu.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij wniosek,
 2. Skompletuj dokumenty,
 3. Złóż wniosek wraz z załącznikami,
 4. Po zdanym egzaminie, przyjdź osobiście w wyznaczonym terminie do Urzędu po odbiór decyzji oraz legitymacji instruktora.

Opłaty

50 zł – opłata za wpis do ewidencji instruktorów

opłatę można uiścić:

 • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a
 • przelewem na konto Urzędu SANTANDER BANK S.A. 07 1090 1128 0000 0001 5108 9154

Tryb odwoławczy

Od decyzji Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 kpa). W odwołaniu Strona może zawnioskować o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 kpa).

Zgodnie z art. 127a kpa Strona w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Prezydentowi Miasta Kalisza oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez Stronę postępowania. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest prawomocność decyzji tj. brak możliwości zaskarżania takiej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o kierujących pojazdami) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 76-54-494,                          e-mail: wk@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 1. art. 33 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023r., poz. 622 ze zm.)
 2. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz.U. z 2019r., poz. 1200)

Załączniki

Dodany dnia: 2024-01-09 Przez: Makowski Jacek
Akceptowany dnia: 2024-01-09 13:06:10 Przez: Ludwiczak Tomasz
Generowany dnia: 2024-05-23 22:30:23 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2024-01-04 - 2024-01-09 13:06:10
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2023-07-07 - 2024-01-09 10:47:03
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-12-29 - 2023-07-19 08:38:35
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja