OTRZYMANIE LOKALU MIESZKALNEGO LUB SOCJALNEGO DLA OSÓB UZYSKUJĄCYCH NISKIE DOCHODYSzczegóły karty

WSSM-02 (9)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-10-16
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

OTRZYMANIE LOKALU MIESZKALNEGO LUB SOCJALNEGO DLA OSÓB UZYSKUJĄCYCH NISKIE DOCHODY
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Właściciel: Cierniak Maria, Tomczyk Ewa

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 • wniosek o przydział lokalu mieszkalnego wypełniony ze stałego miejsca zameldowania oraz faktycznego miejsca zamieszkania (obejmujące okres 5 lat przed dniem złożenia wniosku – jeżeli dokonywane były zmiany w adresach zameldowania) wg obowiązującego wzoru, wraz z potwierdzeniem na wniosku, przez zarządcę z ostatniego miejsca zameldowania, danych dotyczących lokalu mieszkalnego (powierzchni, ilości pomieszczeń, szkic lokalu, zaległości czynszowe). W przypadku, gdy faktyczne miejsce zamieszkania jest inne niż zameldowania należy potwierdzić wniosek również w miejscu faktycznego pobytu.

Załączniki:

 • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów za rok kalendarzowy poprzedzający rok złożenia wniosku ,
 • oświadczenie o wykazaniu wszystkich dochodów osób ubiegających się o przydział mieszkania komunalnego wg dostępnego wzoru,
 • oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub działki budowlanej wg dostępnego wzoru,
 • inne dokumenty mogące mieć znaczenie podczas rozpatrywania wniosku np. orzeczenie o niepełnosprawności itp.

Miejsce załatwienia sprawy

Przed złożeniem wniosku należy dokonać potwierdzenia na wniosku, przez zarządcę budynku
Złożenie wniosku
Urząd Miasta Kalisza przy ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
wejście B, parter - Biuro Obsługi Interesanta,
stanowisko 24 - Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
nr tel. 62 504 97 47

Termin

 • Wnioski składa się w okresie od 01 stycznia 31 lipca danego roku kalendarzowego, wnioski rozpatrywane są przez Komisję Mieszkaniową w bieżącym roku kalendarzowym.
 • Brak jest możliwości wskazania terminu przydziału mieszkania.

Sposób załatwienia sprawy

 • wniosek należy potwierdzić w administracji/zarządcy nieruchomości,
 • wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w Biurze Obsługi Interesanta w terminie od 01 stycznia do 31 lipca,
 • wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
 • u wszystkich osób ubiegających się o przydział lokalu mieszkalnego członkowie Komisji Mieszkaniowej przeprowadzają wizje lokalowe. Po omówieniu i zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Mieszkaniową, Prezydent Miasta Kalisza zarządzeniem zatwierdza ostateczny wykaz osób z którymi powinny zostać zawarte umowy najmu. Wnioskodawcy zostają pisemnie poinformowani o uzyskaniu lub nie uzyskaniu uprawnień do otrzymania lokalu z zasobów gminy,
 • wnioskodawca otrzymuje pismo potwierdzające uzyskanie uprawnień lub też odmowę przyznania uprawnień do przydziału mieszkania,
 • odbiór pisma: pismo doręczane jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

 • w terminie do 15 stycznia projekt rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład zasobu komunalnego podawany jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kaliszu, zamieszczenia go na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
 • odwołania i uwagi do ogłoszonego projektu wykazu wnioskodawcy mogą składać do Prezydenta Miasta Kalisza w terminie do 30 stycznia.
 • koszty odwołania: brak.

Informacje dodatkowe

a) dokumentami stwierdzającymi wysokość dochodów w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku mogą być:

 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z zakładu pracy (oryginał, wydane w miesiącu w którym wnioskodawca ubiega się o przyznanie dodatku mieszkaniowego), z zaznaczeniem, iż odjęte zostały koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz powiększone o wszelkie dodatkowe nagrody, świadczenia, odprawy, bony, itp.; można skorzystać z dostępnego wzoru zaświadczenia,
 • decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub  odcinki renty lub emerytury – oryginały do wglądu - (w przypadku braku- zaświadczenie z ZUS o wysokości brutto świadczenia),
 • zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku dla bezrobotnych - oryginał,
 • decyzje Biura Świadczeń Rodzinnych o przyznaniu zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku oraz zaliczki alimentacyjnej – oryginał do wglądu,
 • decyzje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu pomocy w formie zasiłków - oryginał do wglądu,
 • zaświadczenie o wysokości pobieranych stypendiów (socjalne, żywieniowe, mieszkaniowe, naukowe, specjalne) lub nie pobieraniu stypendiów - oryginał,
 • zaświadczenie o otrzymywaniu wynagrodzenia z tytułu odbywania praktyki zawodowej i jego wysokości - oryginał (pomniejszone o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe)
 • w przypadku pobierania świadczeń alimentacyjnych wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów (oryginał do wglądu) lub potwierdzenia przekazania (przekazy pocztowe, ewentualnie wyciąg z konta, zaświadczenie od komornika, decyzja Biura Świadczeń Rodzinnych),
 • PIT,
 • oświadczenie o braku dochodów pełnoletniego członka gospodarstwa domowego wg dostępnego wzoru,
 • oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez jednego z członków gospodarstwa domowego,
 • należy wykazać również dochody: z gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej wnioskodawcy lub członków jego rodziny,

b) dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów: 062 504 97 47;
062 765 44 88; wssm@um.kalisz.pl

c) prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego.

Podstawa prawna

 • § 4, 5-6, 8, 14 oraz § 17 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XIV/155/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza. (tekst jednolity Dz.Urz.Woj.Wlkp z 2015r, poz. 5471 ze zm.),
 • wzór wniosku zgodny z Uchwałą Nr LVIII/763/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 5.10.2018r. (Dz.Urz. z 2018r., poz. 7600)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2018-10-16 Przez: Tomczyk Ewa
Akceptowany dnia: 2019-03-20 12:40:18 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2024-07-15 12:24:45 Przez: Gość