SKŁADANIE ZAWIADOMIEŃ O ZGROMADZENIACH PUBLICZNYCHSzczegóły karty

WSSM-16 (19)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-01-24
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

SKŁADANIE ZAWIADOMIEŃ O ZGROMADZENIACH PUBLICZNYCH
Historyczny

Wydział: Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

Proces: Udzielanie świadczeń socjalnych

Właściciel: Kowalska Martyna, Łukowska Krystyna

Osoba Nadzorująca: Sibiński Janusz

Wymagane dokumenty

 • zawiadomienie o zgromadzeniu należy złożyć nie później niż 6 dni a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia,
 • zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z tą osobą,
  • imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim,
  • cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie
  • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz trasę przejścia (w przypadku zgromadzeń, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania dodatkowego zezwolenia na jej przeprowadzenie wydanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji), ze wskazaniem  miejsca zakończenia zgromadzenia,
  • informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia o ile organizator je zaplanował
  • Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
  • pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia,
  • zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia
W przypadku postępowania uproszczonego, gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, zawiadomienie o zamiarze jego zorganizowania należy przekazać na adres poczty elektronicznej do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:
 • imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiający kontakt z nim,
 • datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
 • ewentualne zagrożenia, które w ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia


Miejsce załatwienia sprawy


Złożenie zawiadomienia
Urząd Miasta Kalisza

Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych

ul. Tadeusza Kościuszki 1A,
wejście A, I piętro, pokój nr 120
nr tel. 62 765 44 48

Złożenie zawiadomienia  w trybie uproszczonym

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego nr tel. czynny 24 h/dobę  62 76 54 439

e-mail: zgromadzenia.mczk@um.kalisz.pl

Termin

 • Zawiadomienie zawierające wszystkie wymagane dane należy złożyć nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni, przed planowaną datą zgromadzenia.
 • decyzję o zakazie zgromadzenia organ gminy wydaje nie później niż 96 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia zgromadzenia, którą niezwłocznie udostępnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i przekazuje ją organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.
 • Zawiadomienie w trybie uproszczonym należy złożyć na adres poczty elektronicznej nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Sposób załatwienia sprawy

 • zawiadomienie składane jest w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych,
 • po złożeniu zawiadomienia o organizowaniu zgromadzenia publicznego  Prezydent Miasta Kalisza kieruje pismo do Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej w Kaliszu o zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas trwania zgromadzenia,
 • organ gminy wyposaża przewodniczącego zgromadzenia w identyfikator. Przewodniczący zgromadzenia zobowiązany jest nosić identyfikator w widocznym miejscu podczas trwania zgromadzenia.
 • w przypadku braku zgody na zorganizowanie zgromadzenia publicznego wydawana jest decyzja o zakazie.
 • zawiadomienie może zostać również złożone na elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP.

W przypadku postępowania uproszczonego:
 • zawiadomienie składane jest drogą elektroniczną na adres: zgromadzenia.mczk@um.kalisz.pl
 • zgromadzenie może zostać rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu, powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych lub narusza przepisy ustawy albo przepisy karne, a organizator zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

 • Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu kręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.
 • w przypadku postępowania uproszczonego: organizatorowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu gminy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia
 • koszty odwołania: brak.

Informacje dodatkowe


 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 62 765 44 48; adres email: wssm@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2018r., poz. 408 j.t.,) z późn. zm.
 • art. 65 ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1260 j.t. z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018r. poz. 1000)

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2019-01-24 Przez: Tomczyk Ewa
Akceptowany dnia: 2019-03-19 10:10:23 Przez: Sibiński Janusz
Generowany dnia: 2024-03-04 05:58:14 Przez: Gość