UZYSKANIE DOTACJI PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.Szczegóły karty

WE-08 (7)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-07-20
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE DOTACJI PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ.
Historyczny

Wydział: Wydział Edukacji

Proces: Zarządzanie edukacją

Właściciel: Okoń Iwona

Osoba Nadzorująca: Witczak Mariusz

Wymagane dokumenty

Oferta wraz z załącznikami
- wzór oferty - Zał. 1 do Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 17 SIERPNIA 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (wzór oferty dostępny na stronie: www.pozytek.gov.pl - prawo-akty prawne dotyczące III sektora-ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie-rozporządzenia-załączniki).

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, Kalisz

ZŁOŻENIE DOKUMENTU:
I piętro, pokój Nr 109,
tel.: 062 50 49 759

DODATKOWE INFORMACJE:
I piętro, pokój Nr 111,
tel.: 062 50 49 730,

Termin

Oferty należy składać zgodnie z terminem, trybem i kryteriami stosowanymi przy wyborze ofert, określonymi w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez Prezydenta Miasta Kalisza w BIP, na stronie internetowej www.kalisz.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kalisza.

Sposób załatwienia sprawy

  1. Przyjęcie oferty wraz z załącznikami w zaklejonej kopercie. Poświadczenie przyjęcia na kopii oferty.
  2. Konkurs
  3. Wybór oferty
  4. Zawarcie umowy
  5. Przekazanie środków
  6. Sprawozdanie

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Rada Miejska Kalisza uchwaliła „Wieloletni program współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2020”.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.)
  • Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016, poz. 1300)

Załączniki

    Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2018-07-20 Przez: Marczak Karolina
Akceptowany dnia: 2019-03-19 08:07:36 Przez: Witczak Mariusz
Generowany dnia: 2024-05-27 13:18:45 Przez: Gość