ZAWIESZENIE I COFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW ZAMIESZCZONYCH W WARSTWIE ELEKTRONICZNEJ DOWODU OSOBISTEGOSzczegóły karty

BSO-011 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-29
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZAWIESZENIE I COFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW ZAMIESZCZONYCH W WARSTWIE ELEKTRONICZNEJ DOWODU OSOBISTEGO

Wydział: Biuro Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Klimaszewska Cieślak Honorata

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty


 1. Wypełniony i podpisany (własnoręcznie) formularz zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów.

 2. Dokument ze zdjęciem posiadacza dowodu osobistego potwierdzający tożsamość np. paszport -w przypadku zgłoszenia zawieszenie lub cofnięcia certyfikatów zawartych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego w urzędzie.

 3. Dowód osobisty wnioskodawcy (np.kuratora, opiekuna), inny dokument ze zdjęciem posiadacza dowodu osobistego oraz dokument potwierdzający stosunek prawny między wnioskodawcą a posiadaczem dowodu osobistego.

 4. Pełnomocnictwo szczególne, w przypadku pełnomocnika.

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A , 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 8,9,10, 11 tel. 62 50 49 742, 62 50 49 740

Termin

  Zaświadczenie o zgłoszeniu zawieszenia/cofnięcia certyfikatów wydawane jest w dniu zgłoszenia

Sposób załatwienia sprawy

  Osobiście w urzędzie:
 1. Przyjęcie zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

 2. Wprowadzenie do Rejestru Dowodów Osobistych zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów.

 3. Wydanie z urzędu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów.

W formie dokumentu elektronicznego:
 1. Wypełniony odpowiedni formularz

Ważne!

Zgłoszenie nie działa automatycznie. Otrzyma je urzędnik w godzinach pracy urzędu. Jeśli zgłoszenie będzie prawidłowe, urzędnik zawiesi lub cofnie zawieszenie certyfikatów w Rejestrze Dowodów Osobistych.

Jeśli formularz zostanie błędnie wypełniony - zostanie wysłana informacja o tym fakcie na skrzynkę wnioskodawcy na platformie ePUAP

Proszę sprawdzić swoją skrzynkę odbiorczą na ePUAP.

2. Załączniki ( pełnomocnictwo, dokumenty potwierdzające działanie jako opiekun lub kurator ).

3. Zaświadczenie o zgłoszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów jest wydawane po odpowiednim zaznaczeniu w formularzu zgłoszeniowym.

Opłaty

  Brak opłaty

Tryb odwoławczy

  Brak

Informacje dodatkowe

Wprzypadku czasowej utraty kontroli nad dowodem osobistym można zgłosić zawieszenie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego ( dotyczy to tylko e-dowodów wydawanych po 4 marca 2019r. ).

Zawieszenie certyfikatów powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego ( nie można się w tym okresie posługiwać dowodem osobistym ).

Brak cofnięcia zawieszenia w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zawieszenia certyfikatów spowoduje unieważnienie dowodu osobistego i konieczność złożenia nowego wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Po cofnięciu zawieszenia w odpowiednim terminie - dowód osobisty i wszystkie certyfikaty odzyskują ważność.1. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem.

2. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania takiej czynności. Udzielenie pełnomocnictwa szczególnego -pełnomocnictwo udokumentowane np. pobyt w szpitalu. Przebywanie poza granicami kraju nie spełnia przesłanek do udzielenia pełnomocnictwa szczególnego.

3. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dokonuje rodzic, opiekun lub kurator.

4. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów, dokonuje się:

 • osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, w formie pisemnej,

 • w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, do organu gminy, który wydał dowód osobisty, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, a w przypadku zgłoszenia przez osobę, która dokonuje zgłoszenia w imieniu posiadacza dowodu osobistego, również podpisem osobistym,

UWAGA !
Do zgłoszenia dokonanego w formie dokumentu elektronicznego przez pełnomocnika lub opiekuna lub kuratora, dołącza się sporządzone w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo szczególne do dokonania takiej czynności lub dokument pozwalający na ustalenie stosunku prawnego istniejącego między wnoszącym zgłoszenie a osobą, w której imieniu zgłoszenie jest wnoszone, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe odpowiednio tego pełnomocnictwa lub dokumentu opatrzonego przez osobę dokonującą zgłoszenia za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

 • przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu posiadacza dowodu osobistego w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

5. Zawieszenie certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego następuje na okres nie dłuższy niż 14 dni licząc od dnia dokonania zgłoszenia. Zawieszenie następuje z dniem zgłoszenia. Jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów, certyfikaty te oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa.

WAŻNE! Zawieszenie certyfikatów powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.

6. Kwalifikowany podpis elektroniczny od prywatnego dostawcy nie podlega zawieszeniu.

7. Podpis osobisty posiadacza dowodu osobistego złożony w okresie zawieszenia albo po unieważnieniu certyfikatu podpisu osobistego nie wywołuje skutków prawnych. Późniejsze cofnięcie zawieszenia certyfikatu nie wpływa na ważność czynności dokonanej w okresie zawieszenia.

8. Osobie dokonującej osobiście zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia certyfikatów wydaje się z urzędu zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę tego zgłoszenia.

9. Osobie dokonującej zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia certyfikatów w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę zgłoszenia wydaje się na żądanie.

10. Osobie dokonującej zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia certyfikatów przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę zgłoszenia generowane jest automatycznie przez usługę elektroniczną.

Podstawa prawna

 
 1. Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych ( Dz.U. 2022 poz. 671 t.j.)

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U 2023 poz. 2798)

 3. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 2023 poz 775 t.j.)

 4. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005r. ( Dz. U. 2023 poz. 57 t.j.)

Załączniki

Dodany dnia: 2024-01-04 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2024-01-29 10:50:06 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-05-24 17:42:24 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-05-09 - 2024-01-29 10:50:06
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2023-03-15 - 2023-05-12 09:28:13
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-10-19 - 2023-03-17 07:13:58
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja