ZMIANA KLASYFIKACJI GLEBOZNAWCZEJ GRUNTÓW Szczegóły karty

WGK-09 (9)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-09-11
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZMIANA KLASYFIKACJI GLEBOZNAWCZEJ GRUNTÓW
Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Lenczewska Anna, Wyrembak Małgorzata

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

 • Wniosek osoby uprawnionej o zmianę klasyfikacji gruntów ze wskazaniem położenia, obrębu geodezyjnego i nr działki wraz z uzasadnieniem.
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy

Główny Rynek 20
Wydział Geodezji i Kartografii
III piętro p. 71,
tel. 62 7654 376 lub 62 7654 385

Termin

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Do terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu, w szczególności nie wlicza się terminów przewidzianych na wykonanie czynności przez upoważnionego klasyfikatora.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie wniosku właściciela gruntu o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
 2. Zawiadomienie właściciela o wszczęciu postępowania administracyjnego.
 3. Wydanie przez Starostę upoważnienia dla klasyfikatora.
 4. Dostarczenie operatu klasyfikacyjnego do Urzędu Miasta Kalisza.
 5. Weryfikacja operatu pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Zawiadomienie właściciela o dostarczeniu operatu klasyfikacyjnego oraz o możliwości zgłaszania zastrzeżeń do projektu ustalenia klasyfikacji.
 7. Wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów.
 8. Aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków na podstawie ostatecznej decyzji o ustaleniu klasyfikacji gruntów.

Opłaty

Opłata skarbowa 10.00 zł na konto PKO BP S.A. 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Koszt wykonania: analizy materiałów z zasobu, czynności klasyfikacyjnych w terenie, projektu ustalenia klasyfikacji ponosi wnioskodawca

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji należy złożyć w Urzędzie Miasta Kalisza do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Informacje dodatkowe

 • wgk@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 • art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.2101 z późn. zm.),
 • § 66, 67 i 68 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 roku, Nr 1246).

Załączniki

  Brak załączników


Historyczny

Dodany dnia: 2018-09-11 Przez: Lenczewska Anna
Akceptowany dnia: 2019-06-18 12:02:27 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2024-04-20 14:28:37 Przez: Gość