ZGŁASZANIE I WPROWADZANIE ZMIAN DANYCH OBJĘTYCH EWIDENCJĄ GRUNTÓW I BUDYNKÓW Szczegóły karty

WGK-02 (11)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-05-29
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZGŁASZANIE I WPROWADZANIE ZMIAN DANYCH OBJĘTYCH EWIDENCJĄ GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Historyczny

Wydział: Wydział Geodezji i Kartografii

Proces: Prowadzenie spraw geodezyjnych i kartograficznych

Właściciel: Chojnacka Maria, Paprzycka Małgorzata

Osoba Nadzorująca: Marczak Michał

Wymagane dokumenty

 • Wniosek osoby uprawnionej do zgłoszenia zmiany ze wskazaniem nr ewidencyjnego działki, obrębu ewidencyjnego, położenia działki i opisem rodzaju zgłaszanej zmiany.

  Załączniki do wniosku:

  1. wykaz zmian gruntowych i mapa uzupełniająca,

  2. wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku,

  3. arkusz danych ewidencyjnych budynku,

  4. zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego,

  5. dokumentacja architektoniczno-budowlana (oryginał do wglądu),

  6. dowód osobisty - kserokopia (oryginał do wglądu),

  7. akt małżeństwa - kserokopia (oryginał do wglądu),

  8. dokument własności nieruchomości - kserokopia (oryginał do wglądu).

  Załączniki od nr 1-5 jeżeli nie są dostępne organowi oraz są one niezbędne do aktualizacji

  Załączniki od nr 1-3 (sporządzone przez uprawnionego geodetę w dokumentacji geodezyjnej przyjętej do

  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ).

Miejsce załatwienia sprawy

Główny Rynek 20
Wydział Geodezji i Kartografii
III piętro p. 71, tel. 062 7654 376 lub 062 7654 385

Termin


Do 30 dni.

Sposób załatwienia sprawy

Złóż wniosek o wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów a otrzymasz pisemne zawiadomienie
o wprowadzeniu zmiany lub decyzję o odmowie wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Opłaty


Brak

Tryb odwoławczy


Przysługuje w przypadku wydania decyzji o odmowie wprowadzenia zmiany do ewidencji gruntów i budynków.
Odwołanie od decyzji należy złożyć w Urzędzie Miasta Kalisza do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Poznaniu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza.

Informacje dodatkowe


wgk@um.kalisz.pl
Kserokopię dokumentów można wykonać w Wydziale

Podstawa prawna

 • art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (  Dz. U. z 2017 roku, poz. 2101 z późn. zm. ) ;
 • § 45,46, 47 i 49 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.  w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz .U. z 2016 roku,  poz. 1034 z późn. zm.).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2018-05-29 Przez: Paprzycka Małgorzata
Akceptowany dnia: 2018-12-12 13:26:06 Przez: Marczak Michał
Generowany dnia: 2024-03-05 01:45:10 Przez: Gość