UJĘCIE W STAŁYM OBWODZIE GŁOSOWANIA WYBORCÓW MIASTA KALISZA
Szczegóły karty

BSO-022 (3)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-06-11
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UJĘCIE W STAŁYM OBWODZIE GŁOSOWANIA WYBORCÓW MIASTA KALISZA

Wydział: Biuro Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Marciniak Milena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania wyborców - formularz
 2. Załączniki :
  • dokumenty zawierająca niezbędne informacje do ujęcie w stałym obwodzie głosowania wyborców. Należy wykazać stan faktyczny potwierdzający pobyt stały pod wskazanym adresem, gdyż organ wydający decyzje jest zobowiązany do ewentualnego ich sprawdzenia
  • ważny dokument potwierdzającego tożsamość,
  •  inne dokumenty potwierdzające stałe zamieszkanie na terenie miasta Kalisza (patrz: Informacje dodatkowe).

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Spraw Obywatelskich ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62–800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesanta, stanowiska nr 3, 4, 5.  tel. +48 62 50 49 741; +48 62 50 49 773
Nadzór (uwagi): Kierownik Biura Spraw Obywatelskich, I piętro , pokój nr 37
tel. : +48 62 50 49 791

Termin

Decyzję w sprawie wpisania lub odmowy wpisania wyborcy do rejestru wyborców Prezydent Miasta Kalisza wydaje  w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie wniosku; Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (Dz. U. 2023 poz. 57 ze zm.) - platforma ePUAP
 2. Wydanie decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania wyborców lub o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania.
 3. Niezwłoczne doręczenie decyzji wyborcy za dowodem doręczenia.
 4. Naniesienie zmian w programie „CRW”

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Skargę na decyzję o odmowie wpisania wyborcy do rejestru wyborców składa się do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 20 § 4 Kodeksu wyborczego)

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z ujęciem w stałym obwodzie głosowania wyborców na terenie miasta Kalisza można uzyskać pod numerem telefonu +48 62 50 49 741 , +48 62 50 49 773
e-mail: bso@um.kalisz.pl
 

Ujętymi osobami  w stałym obwodzie głosowania są:

 1. Wyborcy ujęci w stałym obwodzie głosowania na własny wniosek  korzystają na obszarze gminy z prawa wyborczego we wszystkich wyborach powszechnych i referendach bez konieczności ponawiania wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w tej gminie.
 2. Zmiana przez wyborcę miejsca zameldowania na pobyt stały wywołuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ujęcia w stałym obwodzie głosowania skutek:                                 a. ujęcie wyborcy z urzędu w stałym obwodzie głosowania, w której dokonano zameldowania na pobyt stały,        b. skreślenie wyborcy z stałego obwodu głosowania, w której wyborca był ujęty na własny wniosek.
 3. W przypadku powrotu do miejsca stałego zameldowania, wyborca ujęty  w stałym obwodzie głosowania w innej gminie jest zobowiązany złożyć w gminie, w której był zameldowany na pobyt stały oświadczenie, że ponownie stale zamieszkał na jej obszarze pod adresem zameldowania na pobyt stały. Skutkiem tego jest ponowne ujęcie  w stałym obwodzie głosowania w tej gminie i skreślenie go z stałego obwodu głosowania wyborców gminy,          w której wpisał się na własny wniosek. (patrz karta usług publicznych numer WSO-064)

UWAGA!

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Prezydent Miasta Kalisza jest zobligowany przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania w Kaliszu pod oznaczonym adresem należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem - tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania), potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy. Wyborca nieposiadający tytułu prawnego do lokalu ani zameldowania na pobyt czasowy dołącza oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu oraz inne dokumenty potwierdzające związek z lokalem, pod adresem którego ma nastąpić wpisanie do rejestru wyborców np. rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na wyborcę ubiegającego się o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, potwierdzenie rozliczenia podatku w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Kaliszu. Sprawdzenie, czy osoba wnosząca wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania spełnia warunki stałego zamieszkania w Kaliszu, polegać może również na przeprowadzeniu wywiadu z mieszkańcami, właścicielami nieruchomości lub sąsiadami.

W przypadku gdy, dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w tut. Urzędzie celem przesłuchania ich do protokołu.

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania przesłany za pomocą platformy e-PUAP nie zwalnia z obowiązku wykazania stałego zamieszkiwania pod określonym adresem w Kaliszu. Również należy dołączyć dodatkowe dokumenty, o których mowa wyżej. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)
Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Kodeks Wyborczy) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Złożenie wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania wyborców za pomocą platformy e-PUAP jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podstawa prawna

 1. rozdział 4 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2023 poz 2408 ze zm.)
 2. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2024 poz 307 t.j.)

Załączniki

Dodany dnia: 2024-06-11 Przez: Marciniak Milena
Akceptowany dnia: 2024-06-13 12:16:02 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-06-22 13:50:36 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2024-02-09 - 2024-06-13 12:16:02
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2024-01-04 - 2024-02-09 13:14:33
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2023-03-31 - 2024-01-29 10:55:50
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja