WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW MIASTA KALISZASzczegóły karty

WSO-45 (27)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-03-16
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW MIASTA KALISZA

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Mitas Angelika

Osoba Nadzorująca: Dolak Klaudia

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców wraz z uzasadnieniem - formularz
 2. Załączniki :
  • pisemny wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
  • pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców. Należy wykazać stan faktyczny potwierdzający pobyt stały pod wskazanym adresem, gdyż organ wydający decyzje jest zobowiązany do ewentualnego ich sprawdzenia
  •  kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  •  inne dokumenty potwierdzające stałe zamieszkanie na terenie miasta Kalisza (patrz: Informacje dodatkowe).

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62–800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesanta, stanowiska nr 3, 4, 5.  tel. +48 62 50 49 741; +48 62 50 49 773
Nadzór (uwagi): p.o. Naczelnika Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 37
tel. : +48 62 50 49 791

Termin

Decyzję w sprawie wpisania lub odmowy wpisania wyborcy do rejestru wyborców Prezydent Miasta Kalisza wydaje  w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie wniosku; Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (Dz. U. 2023 poz. 57 t.j.) - platforma ePUAP
 2. Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców lub o odmowie wpisania.
 3. Niezwłoczne doręczenie decyzji wyborcy za dowodem doręczenia.
 4. Zawiadomienie urzędu gminy miejsca stałego zameldowania wyborcy lub ostatniego zameldowania na pobyt stały w celu skreślenia go z rejestru wyborców w tej gminie
 5. Naniesienie zmian w programie „WOW”

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Skargę na decyzję o odmowie wpisania wyborcy do rejestru wyborców składa się do właściwego miejscowo sądu rejonowego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 20 § 4 Kodeksu wyborczego)

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z wpisem do rejestru wyborców na terenie miasta Kalisza można uzyskać pod numerem telefonu +48 62 50 49 741 , +48 62 50 49 773
e-mail el-wso@um.kalisz.pl, wso@um.kalisz.pl
fax +48 62 50 49 745

Do stałego rejestru wyborców mogą dopisać się następujące osoby :

 1. Wyborcy wpisani na własny wniosek do rejestru wyborców korzystają na obszarze gminy z prawa wyborczego we wszystkich wyborach powszechnych i referendach bez konieczności ponawiania wniosku o wpisanie do rejestru wyborców w tej gminie.
 2. Zmiana przez wyborcę miejsca zameldowania na pobyt stały wywołuje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru wyborców skutek:                                                              a. ujęcie wyborcy z urzędu w rejestrze wyborców gminy, której dokonano zameldowania na pobyt stały,                 b. skreślenie wyborcy z rejestru wyborców w gminie, w której wyborca był wpisany na własny wniosek.
 3. W przypadku powrotu do miejsca stałego zameldowania, wyborca wpisany do rejestru wyborców w innej gminie jest zobowiązany złożyć w gminie, w której był zameldowany na pobyt stały oświadczenie, że ponownie stale zamieszkał na jej obszarze pod adresem zameldowania na pobyt stały. Skutkiem tego jest ponowne wpisanie wyborcy do rejestru wyborcy w tej gminie i skreślenie go z rejestru wyborców gminy, w której wpisał się na własny wniosek. (patrz karta usług publicznych numer WSO-064)

UWAGA!

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Prezydent Miasta Kalisza jest zobligowany przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania w Kaliszu pod oznaczonym adresem należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem - tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania), potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy. Wyborca nieposiadający tytułu prawnego do lokalu ani zameldowania na pobyt czasowy dołącza oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu oraz inne dokumenty potwierdzające związek z lokalem, pod adresem którego ma nastąpić wpisanie do rejestru wyborców np. rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na wyborcę ubiegającego się o wpisanie do rejestru, potwierdzenie rozliczenia podatku w Kaliszu. Sprawdzenie, czy osoba wnosząca wniosek o wpis do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania w Kaliszu, polegać może również na przeprowadzeniu wywiadu z mieszkańcami, właścicielami nieruchomości lub sąsiadami.

W przypadku gdy, dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w tut. Urzędzie celem przesłuchania ich do protokołu.

Wniosek o wpis do rejestru wyborców przesłany za pomocą platformy e-PUAP nie zwalnia z obowiązku wykazania stałego zamieszkiwania pod określonym adresem w Kaliszu. Również należy dołączyć dodatkowe dokumenty, o których mowa wyżej. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)
Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Kodeks Wyborczy) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Złożenie wniosku o wpis do rejestru wyborców za pomocą platformy e-PUAP jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Podstawa prawna

 1. rozdział 4 ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2022 poz 1277 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze z dnia 27 lipca 2011r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1316 ze zm.)
 3. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2023 poz 57 t.j.)

Załączniki

Dodany dnia: 2023-03-31 Przez: Marciniak Milena
Akceptowany dnia: 2023-04-06 05:44:33 Przez: Dolak Klaudia
Generowany dnia: 2023-10-03 04:57:43 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-03-16 - 2023-04-06 05:44:33
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-12-27 - 2023-03-17 07:17:26
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-11-12 - 2022-12-30 12:07:23
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2021-07-20 - 2021-11-15 13:46:21
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2020-09-22 - 2021-07-21 08:41:34
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2020-02-20 - 2020-10-07 12:30:56
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2019-08-08 - 2020-03-16 13:30:51
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2019-08-05 - 2019-08-08 08:17:51
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2019-04-17 - 2019-08-05 09:58:12
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2019-03-13 - 2019-04-17 09:15:06
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2018-10-03 - 2019-03-15 14:08:51
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2018-08-29 - 2018-10-04 11:10:31
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2018-07-25 - 2018-09-21 09:59:05
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2018-07-24 - 2018-07-26 11:25:16
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2018-06-18 - 2018-07-24 12:04:09
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2018-06-06 - 2018-06-18 12:15:35
  Przez: Błasiak Paulina
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2017-08-14 - 2018-06-18 11:57:29
  Przez: Błasiak Paulina
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2017-06-22 - 2017-08-14 11:17:07
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 19. Zmieniono: 2016-11-04 - 2017-06-22 11:42:02
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 20. Zmieniono: 2015-12-22 - 2016-11-16 10:25:39
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 21. Zmieniono: 2015-06-05 - 2016-03-25 12:51:58
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 22. Zmieniono: 2014-10-16 - 2015-06-05 12:48:27
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 23. Zmieniono: 2014-09-24 - 2014-11-18 08:49:47
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 24. Zmieniono: 2014-07-15 - 2014-09-25 07:50:03
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 25. Zmieniono: 2014-07-15 - 2014-07-15 15:07:33
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 26. Zmieniono: 2013-07-01 - 2014-07-15 11:39:36
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja