POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O ZAMELDOWANIE LUB WYMELDOWANIE Z URZĘDUSzczegóły karty

BSO-019 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-19
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O ZAMELDOWANIE LUB WYMELDOWANIE Z URZĘDU

Wydział: Biuro Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Strychalski Michał

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 1. W przypadku wymeldowania – podanie-wniosek o wymeldowanie decyzją administracyjną osoby, która nie dopełniła obowiązku meldunkowego ( szczegółowo opisana sytuacja )
  • kserokopia tytułu prawnego do lokalu, z którego ma nastąpić wymeldowanie ( podanie-wniosek o wymeldowanie może złożyć osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu )
  • inne dokumenty stanowiące dowód w sprawie np. wyrok rozwodowy, wyrok eksmisyjny, wyrok o rozwiązaniu stosunku najmu, protokoły zdawczo-odbiorcze przekazania lokalu, wypowiedzenia umowy najmu, protokoły wykonania eksmisji przez komornika ( kserokopie dokumentów )
 2. W przypadku zameldowania :
  a. wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego
  b. wniosek o zameldowanie ( szczegółowo opisana sytuacja )

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1 , 62 – 800 Kalisz
IV piętro, pokój 415 – pracownik merytoryczny ( st. do spraw postępowań administracyjnych )
tel. : 62 76 54 494

Termin

Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego – wyjaśniającego – zakończonego wydaniem decyzji nie później niż w ciągu miesiąca od wszczęcia postępowania ; istnieje możliwość przedłużenia postępowania do dwóch miesięcy a w przypadku skierowania sprawy do Sądu o ustanowienie kuratora – do czasu zakończenia sprawy sądowej

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przygotowanie podania/wniosek o wymeldowanie lub zameldowanie.
 2. Złożenie podania/ wniosku wraz z załącznikami.
 3. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego (np. przesłuchanie strony i świadków, ustalenie miejsca pobytu osób, których dotyczy wniosek) – każda sprawa o wymeldowanie lub zameldowanie wymaga indywidualnego i wnikliwego postępowania.
 4. Wydanie decyzji o wymeldowaniu lub zameldowaniu.
 5. Po uprawomocnieniu – wykonanie decyzji poprzez naniesienie zmian w systemie ewidencji ludności

Opłaty

10 zł - opłata skarbowa tytułem wydania decyzji administracyjnej

Opłaty można dokonać w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek bankowy Urzędu SANTANDER BANK S.A. 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

Tryb odwoławczy

Odwołanie składa się w Biurze Spraw Obywatelskich w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji a następnie BSO przekazuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z prowadzeniem postępowań można uzyskać
pod numerem telefonu 62 76 54 494
e-mail: bso@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 1. Rozdziały od I do XIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.)
 2. art. 31 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2022 poz. 1191 ze zm.)
 3. ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2023 poz. 2111 t.j).

Załączniki

Dodany dnia: 2024-01-04 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2024-01-29 10:54:39 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-05-23 22:15:34 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-07-07 - 2024-01-29 10:54:39
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-12-29 - 2023-07-19 08:38:54
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-09-20 - 2023-01-02 11:34:07
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja