POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O ZAMELDOWANIE LUB WYMELDOWANIE Z URZĘDUSzczegóły karty

WSO-44 (21)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-07-07
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O ZAMELDOWANIE LUB WYMELDOWANIE Z URZĘDU

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Strychalski Michał

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 1. W przypadku wymeldowania – podanie-wniosek o wymeldowanie decyzją administracyjną osoby, która nie dopełniła obowiązku meldunkowego ( szczegółowo opisana sytuacja )
  • kserokopia tytułu prawnego do lokalu, z którego ma nastąpić wymeldowanie ( podanie-wniosek o wymeldowanie może złożyć osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu )
  • inne dokumenty stanowiące dowód w sprawie np. wyrok rozwodowy, wyrok eksmisyjny, wyrok o rozwiązaniu stosunku najmu, protokoły zdawczo-odbiorcze przekazania lokalu, wypowiedzenia umowy najmu, protokoły wykonania eksmisji przez komornika ( kserokopie dokumentów )
 2. W przypadku zameldowania :
  a. wypełniony druk zgłoszenia pobytu stałego
  b. wniosek o zameldowanie ( szczegółowo opisana sytuacja )

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1 , 62 – 800 Kalisz
IV piętro, pokój 415 – pracownik merytoryczny ( st. do spraw postępowań administracyjnych )
tel. : 62 76 54 494

Termin

Załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania administracyjnego – wyjaśniającego – zakończonego wydaniem decyzji nie później niż w ciągu miesiąca od wszczęcia postępowania ; istnieje możliwość przedłużenia postępowania do dwóch miesięcy a w przypadku skierowania sprawy do Sądu o ustanowienie kuratora – do czasu zakończenia sprawy sądowej

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przygotowanie podania/wniosek o wymeldowanie lub zameldowanie.
 2. Złożenie podania/ wniosku wraz z załącznikami.
 3. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego (np. przesłuchanie strony i świadków, ustalenie miejsca pobytu osób, których dotyczy wniosek) – każda sprawa o wymeldowanie lub zameldowanie wymaga indywidualnego i wnikliwego postępowania.
 4. Wydanie decyzji o wymeldowaniu lub zameldowaniu.
 5. Po uprawomocnieniu – wykonanie decyzji poprzez naniesienie zmian w systemie ewidencji ludności

Opłaty

10 zł - opłata skarbowa tytułem wydania decyzji administracyjnej

Opłaty można dokonać w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek bankowy Urzędu SANTANDER BANK S.A. 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

Tryb odwoławczy

Odwołanie składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji a następnie W.S.O przekazuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z prowadzeniem postępowań można uzyskać
pod numerem telefonu 62 76 54 494
mail wso@um.kalisz.pl
fax 62 50 49 745

Podstawa prawna

 1. Rozdziały od I do XIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 poz. 775 ze zm.)
 2. art. 31 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2022 poz. 1191 ze zm.)
 3. ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2022 poz. 2142 ze zm.).

Załączniki

Dodany dnia: 2023-07-07 Przez: Makowski Jacek
Akceptowany dnia: 2023-07-19 08:38:54 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2023-12-08 03:15:22 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-11-29 - 2023-11-29 12:38:57
  Przez: Marciniak Milena
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-12-29 - 2023-07-19 08:38:54
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-09-20 - 2023-01-02 11:34:07
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2021-07-20 - 2022-09-20 07:31:03
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2020-10-19 - 2021-07-21 08:41:24
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2020-09-22 - 2020-10-26 08:08:13
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2019-08-05 - 2020-10-07 12:30:15
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2019-07-12 - 2019-08-05 09:56:35
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2018-11-08 - 2019-07-25 09:20:42
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2018-07-25 - 2018-11-15 13:08:12
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2018-07-24 - 2018-07-26 11:25:12
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2018-06-08 - 2018-07-24 12:03:59
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2018-02-15 - 2018-06-14 11:28:31
  Przez: Błasiak Paulina
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2018-01-02 - 2018-02-21 13:26:39
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2017-08-14 - 2018-01-03 13:35:45
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2017-06-22 - 2017-08-14 11:44:04
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2016-10-04 - 2017-06-22 11:41:54
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2015-06-05 - 2016-11-16 10:25:32
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 19. Zmieniono: 2015-03-05 - 2015-06-05 12:38:34
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 20. Zmieniono: 2014-09-24 - 2015-03-06 10:56:18
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 21. Zmieniono: 2013-07-01 - 2014-09-25 07:49:36
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja