UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
Szczegóły karty

BSO-018 (3)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-06-24
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

 UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

Wydział: Biuro Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Marciniak Milena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców zawierający jak najszerszy zakres posiadanych danych o osobie której wniosek dotyczy ze wskazaniem przepisu prawa materialnego na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia danych lub wykazaniem interesu faktycznego.  Wniosek należy czytelnie podpisać.
 • Załączniki: 
1. dokumenty pozwalające na stwierdzenie interesu prawnego osoby, jednostki organizacyjnej, ubiegającej się o udzielenie informacji np. wezwanie sądowe, wezwanie do zapłaty, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy itp.,
 2. dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych,
 3. dokumenty potwierdzające udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku gdy wnioskodawca działa przez     pełnomocnika),
 4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 12,13,14,15
tel. : +48 62 50 49 740, +48 62 50 49 742

Termin

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego - (jednak zazwyczaj sprawy są załatwiane w ciągu 14 dni)

Sposób załatwienia sprawy

O udzielenie danych osobowych/adresowych mogą ubiegać się:      
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych niezbędnych do realizacji ich ustawowych zadań:                        organy administracji publicznej,                                                                                                                                Sądy,                                                                                                                                                                          Prokuratura,                                                                                                                                                                 Policja                                                                                                                                                                      Straż Marszałkowska,                                                                                                                                                Straż Graniczna,
  Służba Więzienna,
  Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
  Służba Wywiadu Wojskowego,
  Służba Celno-Skarbowa,
  Żandarmeria Wojskowa,
  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  Agencja Wywiadu,
  Służba Ochrony Państwa,
  Centralne Biuro Antykorupcyjne,
  Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
  Organy wyborcze,
  Straże Gminne /miejskie/,
  Komornicy Sądowi – wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza,
  Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
  Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.                                                                               W/w podmiotom dane udostępniane są nieodpłatnie.
 • Dane mogą być  udostępnione  osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli:

 1. wykażą interes prawny, tj. wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Interes prawny można potwierdzić załączając m. in. wezwanie spadkowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby której dane mają być udostępnione,

 2. wykażą interes faktyczny w udostępnianiu danych pod warunkiem uzyskania zgody osoby , których dane dotyczą.                                                                                                  

Wniosek może mieć formę pisemną lub  formę dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2023 poz 57 t.j.) - platforma ePUAP.
Informację odbiera się osobiście, korespondencyjnie lub za pomocą platformy ePUAP.

Opłaty

 • 31 zł – za udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze mieszkańców
 • 17 zł - za udzielenie pełnomocnictwa                                                                                                                   – opłaty można dokonać w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A lub                          na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza.

nr. konta SANTANDER BANK S.A. - 77 1090 1128 0000 0001 5108 9155 - opłata za udostępnienie danych

nr. konta SANTANDER BANK S.A. - 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163 - opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienie danych przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego.              Odwołanie składa się w Biurze Spraw Obywatelskich w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udzielenia informacji, a następnie Biuro Spraw Obywatelskich  przekazuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego.

Informacje dodatkowe

 Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z udostępnieniem danych z rejestru mieszkańców można uzyskać pod numerem telefonu +48 62 50 49 740, +48 62 50 49 742
e-mail : bso@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2024, poz. 736 t.j.)
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. 2017, poz. 2482)
 3. rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych (Dz. U. 2022,  poz. 1493 t.j.)
 4. ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2023, poz. 2111 t.j)
 5. ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2024, poz. 572 t.j.)
 6. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2024 poz 307 t.j.)                                              

Załączniki

Dodany dnia: 2024-06-24 Przez: Marciniak Milena
Akceptowany dnia: 2024-06-25 08:33:16 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-07-15 11:37:07 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2024-06-11 - 2024-06-25 08:33:16
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2024-01-04 - 2024-06-13 12:15:37
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2023-03-16 - 2024-01-29 10:54:15
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja