UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
Szczegóły karty

WSO-43 (30)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-06-29
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

 UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Klimaszewska Cieślak Honorata

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców ( zawierający jak najszerszy zakres posiadanych danych o osobie której wniosek dotyczy ze wskazaniem przepisu prawa materialnego na podstawie którego wnioskodawca jest uprawniony do żądania udostępnienia danych lub wykazaniem interesu faktycznego.  Wniosek należy czytelnie podpisać.
 • Załączniki: 
1. dokumenty pozwalające na stwierdzenie interesu prawnego osoby, jednostki organizacyjnej, ubiegającej się o udzielenie informacji np. wezwanie sądowe, wezwanie do zapłaty, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy itp.,
 2. dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych jednostkowych,
 3. dokumenty potwierdzające udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku gdy wnioskodawca działa przez     pełnomocnika),
 4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 3, 4, 5 – Ewidencja Ludności,
tel. : +48 62 50 49 741, +48 62 50 49 773

Termin

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego - (jednak zazwyczaj sprawy są załatwiane w ciągu 14 dni)

Sposób załatwienia sprawy

O udzielenie danych osobowych/adresowych mogą ubiegać się:      
 • podmioty uprawnione do uzyskania danych niezbędnych do realizacji ich ustawowych zadań:                        organy administracji publicznej,                                                                                                                                Sądy,                                                                                                                                                                          Prokuratura,                                                                                                                                                                 Policja                                                                                                                                                                      Straż Marszałkowska,                                                                                                                                                Straż Graniczna,
  Służba Więzienna,
  Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
  Służba Wywiadu Wojskowego,
  Służba Celno-Skarbowa,
  Żandarmeria Wojskowa,
  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  Agencja Wywiadu,
  Służba Ochrony Państwa,
  Centralne Biuro Antykorupcyjne,
  Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
  Organy wyborcze,
  Straże Gminne /miejskie/,
  Komornicy Sądowi – wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza,
  Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
  Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.                                                                               W/w podmiotom dane udostępniane są nieodpłatnie.
 • Dane mogą być  udostępnione  osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli:

 1. wykażą interes prawny, tj. wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Interes prawny można potwierdzić załączając m. in. wezwanie spadkowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby której dane mają być udostępnione,

 2. wykażą interes faktyczny w udostępnianiu danych pod warunkiem uzyskania zgody osoby , których dane dotyczą.                                                                                                  

Wniosek może mieć formę pisemną lub  formę dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2021 poz 2070 ze zm.) - platforma ePUAP.
Informację odbiera się osobiście, korespondencyjnie lub za pomocą platformy ePUAP.

Opłaty

 • 31 zł – za udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze mieszkańców
 • 17 zł - za udzielenie pełnomocnictwa                                                                                                                   – opłaty można dokonać w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A lub                          na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza.

nr. konta PKO BP S.A.  87 1020 2212 0000 5502 0387 5408 - opłata za udostępnienie danych

nr. konta PKO BP S.A.  07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 - opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienie danych przysługuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego.              Odwołanie składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie udzielenia informacji, a następnie W.S.O. przekazuje odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego.

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z udostępnieniem danych z rejestru mieszkańców można uzyskać pod numerem telefonu +48 62 50 49 741, +48 62 50 49 773
e-mail : wso@um.kalisz.pl
fax : +48 62 50 49 745

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2022, poz. 1191 t.j.)
 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie opłat za udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL (Dz.U. 2017, poz. 2482)
 3. rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. 2019,  poz. 1212)
 4. ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1923 ze zm.)
 5. ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2021, poz.735 t.j.).                                               

Załączniki

Dodany dnia: 2022-10-19 Przez: Klimaszewska Cieślak Honorata
Akceptowany dnia: 2022-10-26 14:27:14 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2022-12-04 01:49:17 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-06-28 - 2022-10-26 14:27:14
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-11-12 - 2022-06-30 05:15:34
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-10-11 - 2021-11-15 13:02:36
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2021-07-20 - 2021-10-15 12:38:54
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2021-03-31 - 2021-07-21 08:41:16
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2020-10-19 - 2021-04-01 10:18:43
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2020-05-27 - 2020-10-26 08:06:24
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2020-03-10 - 2020-05-27 12:53:22
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2019-08-05 - 2020-03-16 13:36:35
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2019-07-12 - 2019-08-05 09:56:03
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2019-07-12 - 2019-07-25 09:20:36
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2019-02-21 - 2019-07-12 08:55:53
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2019-01-25 - 2019-02-26 14:05:41
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2018-07-25 - 2019-02-18 14:08:28
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2018-07-24 - 2018-07-26 11:25:07
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2018-06-08 - 2018-07-24 12:03:53
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2018-03-15 - 2018-06-14 11:25:52
  Przez: Błasiak Paulina
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2018-02-15 - 2018-03-19 09:07:40
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 19. Zmieniono: 2018-01-02 - 2018-02-21 13:26:45
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 20. Zmieniono: 2017-08-14 - 2018-01-03 13:35:39
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 21. Zmieniono: 2017-06-22 - 2017-08-14 11:15:05
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 22. Zmieniono: 2016-08-26 - 2017-06-22 11:41:49
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 23. Zmieniono: 2015-12-22 - 2016-11-16 10:25:27
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 24. Zmieniono: 2015-12-03 - 2016-03-25 12:51:13
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 25. Zmieniono: 2015-07-14 - 2015-12-08 07:58:27
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 26. Zmieniono: 2015-06-05 - 2015-07-21 12:05:45
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 27. Zmieniono: 2015-03-03 - 2015-06-05 12:38:15
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 28. Zmieniono: 2014-05-13 - 2015-03-06 10:54:55
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 29. Zmieniono: 2013-07-01 - 2014-07-15 11:39:03
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja