UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU LUB WYMELDOWANIUSzczegóły karty

BSO-017 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-19
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O ZAMELDOWANIU LUB WYMELDOWANIU

Wydział: Biuro Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Marciniak Milena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia – druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie
 2. Załączniki – dowód wpłaty
 3. Do wglądu – dokument stwierdzający tożsamość  (dowód osobisty, paszport)

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 3, 4, 5
tel. : +48 62 50 49 741, +48 62 50 49 773,

Termin

Zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu oraz zaświadczenia o braku osób zameldowanych w domu/lokalu wydawane są w dniu złożenia wniosku lub w terminie wynikającym z aktualizacji rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców .

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie wniosku wraz z załącznikami.                                                                                                            Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (Dz. U. 2023 poz. 57 ze zm.) - platforma ePUAP
 2. Wydanie zaświadczenia osobie zainteresowanej - osobiście lub przez pełnomocnika                                              a. zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne           b. pobranie zaświadczenia o braku osób zameldowanych w budynku/lokalu na podstawie tytułu prawnego        (akt notarialny odpis księgi wieczystej albo wyciąg z działu I i II księgi wieczystej)

Opłaty

17 zł – za wydanie zaświadczenia (opłaty można dokonać w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów               ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza)

17 zł - za udzielenie pełnomocnictwa (opłaty można dokonać w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów     ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza)

nr. SANTANDER BANK S.A. - 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163 opłata za wydanie zaświadczenia oraz pełnomocnictwo  

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia wydawane w sprawach :
alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, świadczeń socjalnych, zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej, ochrony zdrowia, nabycie obywatelstwa w drodze repatriacji,

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z uzyskaniem zaświadczenia można
uzyskać pod numerem telefonu :
+48 62 50 49 741, +48 62 50 49 773, 
mail: bso@um.kalisz.pl

Podstawa prawna

 1. art. 45 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2022 poz. 1191 ze zm.)
 2. ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2023  poz. 2111 tj.)
 3. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2023 poz 57 ze zm.)

Załączniki

Dodany dnia: 2024-01-04 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2024-01-29 10:53:46 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-05-23 21:23:49 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-03-16 - 2024-01-29 10:53:46
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2023-01-02 - 2023-03-17 07:16:13
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-12-27 - 2023-01-02 11:33:45
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja