ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY, WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO, ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RP I ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICĘ RP
Szczegóły karty

WSO-41 (25)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-10-11
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY, WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO, ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RP I ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICĘ RP

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Dolak Klaudia

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty


 1. Obywatel polski - przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się na stałe lub czasowo najpóźniej 30 dnia licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy składa się w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego. Możesz zameldować się i wymeldować się osobiście lub przez pełnomocnika w tutejszym urzędzie, albo elektronicznie przez internet.
 2. Cudzoziemiec - obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Szwajcarii albo członka rodziny takiego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się na stałe lub czasowo najpóźniej 30 dnia licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Jeśli jesteś obywatelem innego państwa- powinieneś dokonać zgłoszenia w terminie 4 dni licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Jeśli pobyt w Polsce będzie trwał krócej niż 30 dni, nie ma obowiązku meldunkowego.  Zameldowania      i wymeldowania można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika w tutejszym urzędzie- nie można dokonać tego elektronicznie- przez internet.                                                                                                                              Obywatel polski, aby zameldować się lub wymeldować się w urzędzie musi przygotować:
  •  wypełniony formularz (w zależności od rodzaju zameldowania lub wymeldowania) "zgłoszenie pobytu stałego”, „zgłoszenie pobytu czasowego ”, „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”, „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”, „ zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej", „zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej"
  • formularz musi być potwierdzony czytelnym podpisem przez osobę dokonującą zameldowania lub wymeldowania, a w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczona zdolność do czynności prawnych jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca faktyczna opiekę.
  • w przypadku zameldowania- fakt zamieszkiwania potwierdza swoim czytelnym podpisem właściciel lokalu/domu lub osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu (np. najemca)
  • oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, np. umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działu I i II księgi wieczystej, decyzję administracyjna lub orzeczenie sądu.
  • dowód osobisty lub paszport.                                                                                                                     Obywatel polski, aby zameldować się lub wymeldować się przez internet ,musisz mieć profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny. Do elektronicznego zgłoszenia należy załączyć:
  • dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożliwości jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu,
  • obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w tym lokalu a w razie niemożliwości jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu.                                                                                                                                      Cudzoziemiec, aby zameldować się lub wymeldować się w urzędzie musi przygotować:
  • wypełniony formularz (w zależności od rodzaju zameldowania lub wymeldowania) "zgłoszenie pobytu stałego”, „zgłoszenie pobytu czasowego ”, „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”, „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”,
  • formularz musi być potwierdzony czytelnym podpisem przez osobę dokonującą zameldowania lub wymeldowania, a w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczona zdolność do czynności prawnych jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca faktyczna opiekę,
  • w przypadku zameldowania- fakt zamieszkiwania potwierdza swoim czytelnym podpisem właściciel lokalu/domu lub osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu (np. najemca),
  • oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, np. umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działu I i II księgi wieczystej, decyzję administracyjna lub orzeczenie sądu,
  • paszport i kartę pobytu, a jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA i Szwajcarii przedstawiają ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo: wizę, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy, zgody na pobyt tolerowany, inny dokument potwierdzający, że jesteś członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.
 3. Załączniki :
  • oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu np. umowa cywilno – prawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działu I i II z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu,
  • dowód osobisty lub paszport
 4.  W przypadku osób małoletnich – obowiązek meldunkowy wypełniają : przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca opiekę.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 3, 4 , 5 – meldunki
tel. : +48 62 50 49 741, +48 62 50 49 773, fax +48 62 50 49 797

Termin

 •  Niezwłocznie, przy realizacji wniosku.
 • Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały wydawane są z urzędu.
 • Zaświadczenia dotyczące o zameldowania na pobyt czasowy i wymeldowania z pobytu stałego są wydawane na wniosek i podlegają opłacie 17 zł.

Sposób załatwienia sprawy

 Organ meldunkowy dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaj z urzędu wnioskodawcy zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Wydanie takiego zaświadczenia jest zwolnione z opłaty.
Zgłoszenie urodzenia dziecka we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje zameldowanie. Data zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia.

Opłaty

Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały - brak opłaty (zgodnie z art. 32 ustawy o ewidencji ludności- organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały)

17 zł – za wydanie nowego zaświadczenia (opłaty można dokonać w kasach urzędu - Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza)

17 zł - za udzielenie pełnomocnictwa do pobrania zaświadczenia (opłaty można dokonać w kasach urzędu - Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza).

nr. PKO BP. S.A.  07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 - opłata za wydanie zaświadczenia oraz pełnomocnictwo

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z zameldowaniem lub wymeldowaniem można uzyskać pod numerem telefonu : +48 62 50 49 741, +48 50 49 773
e-mail : el-wso@um.kalisz.pl
fax : +48 62 5049 745

Wnioski (zgłoszenie pobytu stałego, czasowego, wymeldowania z pobytu stałego, czasowego, zgłoszenia wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granicę RP) według wzoru zgodnego z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, dostępne są i mogą być stosowane w urzędach gmin na terenie całego kraju.

Podstawa prawna

 1. rozdziały 4,5 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U.2021 poz. 510 ze zm.)
 2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 13 grudnia 2017r w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2017 poz. 2411 ze zm.)
 3. ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU. 2021 poz. 670 ze zm.)
 4. ustawa z 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2020 poz. 1546 ze zm.)

Załączniki

Dodany dnia: 2021-10-11 Przez: Dolak Klaudia
Akceptowany dnia: 2021-10-15 12:38:33 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2021-10-26 10:48:18 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-07-20 - 2021-10-15 12:38:33
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-03-31 - 2021-07-21 08:40:50
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-01-07 - 2021-04-01 10:13:29
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2020-10-21 - 2021-01-15 13:13:52
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2020-05-27 - 2020-10-26 08:04:42
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2020-03-16 - 2020-05-27 12:53:07
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2020-02-27 - 2020-03-16 13:47:56
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2019-08-05 - 2020-03-16 13:26:19
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2019-07-12 - 2019-08-05 09:55:00
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2018-07-25 - 2019-07-25 09:20:19
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2018-07-24 - 2018-07-26 11:24:54
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2018-06-08 - 2018-07-24 12:03:38
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2018-02-15 - 2018-06-14 11:29:11
  Przez: Błasiak Paulina
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2018-01-02 - 2018-02-21 13:26:20
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2017-08-14 - 2018-01-03 13:34:41
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2017-06-22 - 2017-08-14 10:42:24
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2016-11-04 - 2017-06-22 11:41:18
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2016-04-12 - 2016-11-16 10:25:00
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 19. Zmieniono: 2015-12-22 - 2016-04-13 12:52:14
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 20. Zmieniono: 2015-07-27 - 2016-03-25 12:50:11
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 21. Zmieniono: 2015-07-14 - 2015-12-08 07:57:47
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 22. Zmieniono: 2015-06-05 - 2015-07-21 12:05:19
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 23. Zmieniono: 2015-03-03 - 2015-06-05 12:37:38
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 24. Zmieniono: 2013-07-01 - 2015-03-06 10:53:05
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja