ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY, WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO, ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RP I ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICĘ RP
Szczegóły karty

WSO-41 (31)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-03-16
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY, WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO, ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RP I ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICĘ RP

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Mitas Angelika

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty


 1. Obywatel polski - przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się na stałe lub czasowo najpóźniej 30 dnia licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Wniosek o zameldowanie na pobyt stały lub czasowy składa się w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego. Możesz zameldować się i wymeldować się osobiście lub przez pełnomocnika w tutejszym urzędzie, albo elektronicznie przez internet.
 2. Cudzoziemiec - obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA lub Szwajcarii albo członka rodziny takiego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się na stałe lub czasowo najpóźniej 30 dnia licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Jeśli jesteś obywatelem innego państwa- powinieneś dokonać zgłoszenia w terminie 4 dni licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Jeśli pobyt w Polsce będzie trwał krócej niż 30 dni, nie ma obowiązku meldunkowego.  Zameldowania      i wymeldowania można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika w tutejszym urzędzie- nie można dokonać tego elektronicznie- przez internet.                                                                                                                              Obywatel polski, aby zameldować się lub wymeldować się w urzędzie musi przygotować:
  •  wypełniony formularz (w zależności od rodzaju zameldowania lub wymeldowania) "zgłoszenie pobytu stałego”, „zgłoszenie pobytu czasowego ”, „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”, „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”, „ zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej", „zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej"
  • formularz musi być potwierdzony czytelnym podpisem przez osobę dokonującą zameldowania lub wymeldowania, a w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczona zdolność do czynności prawnych jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca faktyczna opiekę.
  • w przypadku zameldowania- fakt zamieszkiwania potwierdza swoim czytelnym podpisem właściciel lokalu/domu lub osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu (np. najemca)
  • oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, np. umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działu I i II księgi wieczystej, decyzję administracyjna lub orzeczenie sądu.
  • dowód osobisty lub paszport.                                                                                                                     Obywatel polski, aby zameldować się lub wymeldować się przez internet ,musisz mieć profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny. Do elektronicznego zgłoszenia należy załączyć:
  • dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożliwości jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu,
  • obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające pobyt w tym lokalu a w razie niemożliwości jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu.                                                                                                                                      Cudzoziemiec, aby zameldować się lub wymeldować się w urzędzie musi przygotować:
  • wypełniony formularz (w zależności od rodzaju zameldowania lub wymeldowania) "zgłoszenie pobytu stałego”, „zgłoszenie pobytu czasowego ”, „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”, „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”,
  • formularz musi być potwierdzony czytelnym podpisem przez osobę dokonującą zameldowania lub wymeldowania, a w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczona zdolność do czynności prawnych jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca faktyczna opiekę,
  • w przypadku zameldowania- fakt zamieszkiwania potwierdza swoim czytelnym podpisem właściciel lokalu/domu lub osoba dysponująca tytułem prawnym do lokalu (np. najemca),
  • oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, np. umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działu I i II księgi wieczystej, decyzję administracyjna lub orzeczenie sądu,
  • paszport i kartę pobytu, a jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA i Szwajcarii przedstawiają ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo: wizę, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy, zgody na pobyt tolerowany, inny dokument potwierdzający, że jesteś członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.
 3. Załączniki :
  • oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu np. umowa cywilno – prawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działu I i II z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu,
  • dowód osobisty lub paszport
 4.  W przypadku osób małoletnich – obowiązek meldunkowy wypełniają : przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca opiekę.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 3, 4 , 5 – meldunki
tel. : +48 62 50 49 741, +48 62 50 49 773, fax +48 62 50 49 797

Termin

 •  Niezwłocznie, przy realizacji wniosku.
 • Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały wydawane są z urzędu.
 • Zaświadczenia dotyczące o zameldowania na pobyt czasowy i wymeldowania z pobytu stałego są wydawane na wniosek i podlegają opłacie 17 zł.

Sposób załatwienia sprawy

 Organ meldunkowy dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaj z urzędu wnioskodawcy zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały. Wydanie takiego zaświadczenia jest zwolnione z opłaty.
Zgłoszenie urodzenia dziecka we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje zameldowanie. Data zameldowania jest data sporządzenia aktu urodzenia.

Opłaty

Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały - brak opłaty (zgodnie z art. 32 ustawy o ewidencji ludności- organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały)

17 zł – za wydanie nowego zaświadczenia (opłaty można dokonać w kasach urzędu - Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza)

17 zł - za udzielenie pełnomocnictwa do pobrania zaświadczenia (opłaty można dokonać w kasach urzędu - Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kalisza).

nr. SANTANDER BANK S.A.- 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163 opłata za wydanie zaświadczenia oraz pełnomocnictwo

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z zameldowaniem lub wymeldowaniem można uzyskać pod numerem telefonu : +48 62 50 49 741, +48 50 49 773
e-mail : el-wso@um.kalisz.pl
fax : +48 62 5049 745

Wnioski (zgłoszenie pobytu stałego, czasowego, wymeldowania z pobytu stałego, czasowego, zgłoszenia wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granicę RP) według wzoru zgodnego z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, dostępne są i mogą być stosowane w urzędach gmin na terenie całego kraju.

Podstawa prawna

 1. rozdziały 4,5 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U.2022 poz. 1191 ze zm.)
 2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. 2022 poz.2070 t.j)
 3. ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2023 poz. 57 t.j.)
 4. ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2022 poz. 2142 ze zm.)

Załączniki

Dodany dnia: 2023-04-24 Przez: Marciniak Milena
Akceptowany dnia: 2023-05-12 09:33:10 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2023-10-03 03:05:12 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-03-16 - 2023-05-12 09:33:10
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-12-27 - 2023-03-17 07:15:01
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-06-28 - 2022-12-30 11:58:23
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2022-01-14 - 2022-06-30 05:15:15
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2021-11-12 - 2022-01-14 10:42:22
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2021-10-11 - 2021-11-15 13:02:16
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2021-07-20 - 2021-10-15 12:38:33
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2021-03-31 - 2021-07-21 08:40:50
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2021-01-07 - 2021-04-01 10:13:29
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2020-10-21 - 2021-01-15 13:13:52
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2020-05-27 - 2020-10-26 08:04:42
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2020-03-16 - 2020-05-27 12:53:07
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2020-02-27 - 2020-03-16 13:47:56
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2019-08-05 - 2020-03-16 13:26:19
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2019-07-12 - 2019-08-05 09:55:00
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2018-07-25 - 2019-07-25 09:20:19
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2018-07-24 - 2018-07-26 11:24:54
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2018-06-08 - 2018-07-24 12:03:38
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 19. Zmieniono: 2018-02-15 - 2018-06-14 11:29:11
  Przez: Błasiak Paulina
  Poprzednia wersja
 20. Zmieniono: 2018-01-02 - 2018-02-21 13:26:20
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 21. Zmieniono: 2017-08-14 - 2018-01-03 13:34:41
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 22. Zmieniono: 2017-06-22 - 2017-08-14 10:42:24
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 23. Zmieniono: 2016-11-04 - 2017-06-22 11:41:18
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 24. Zmieniono: 2016-04-12 - 2016-11-16 10:25:00
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 25. Zmieniono: 2015-12-22 - 2016-04-13 12:52:14
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 26. Zmieniono: 2015-07-27 - 2016-03-25 12:50:11
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 27. Zmieniono: 2015-07-14 - 2015-12-08 07:57:47
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 28. Zmieniono: 2015-06-05 - 2015-07-21 12:05:19
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 29. Zmieniono: 2015-03-03 - 2015-06-05 12:37:38
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 30. Zmieniono: 2013-07-01 - 2015-03-06 10:53:05
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja