ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY, WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO, ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RP I ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICĘ RP
Szczegóły karty

WSO-41 (17)

Urząd Miasta Kalisza, 2019-08-05
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY, WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO, ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICĘ RP I ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICĘ RP

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Graczyk Marek

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek :
  • a. wypełniony druk ( w zależności od rodzaju zameldowania lub wymeldowania ) zgłoszenie pobytu stałego”, „zgłoszenie pobytu czasowego ”, „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego”, „zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego”, „ zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej", „zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej" – druki ściśle określone przepisami prawa- formularz,
  • b. druk podpisany przez osobę dokonująca zameldowania lub wymeldowania a w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych  lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych jej przedstawiciel ustawowy , opiekun prawny lub inna osoba sprawująca faktyczną opiekę,  w przypadku zameldowania – fakt zamieszkiwania potwierdza swoim podpisem osoba dysponującą tytułem prawnym do lokalu.
  • Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie , o której mowa w art 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 2018 poz. 2096 ze zmianami ) po okazaniu przez pełnomocnika jego dowodu osobistego lub paszportu.
  • Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. 2019 poz. 700 ze zmianani ) - platforma ePUAP
 2. Załączniki :
  • a. oryginał dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu np. umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, akt notarialny
 3. Do wglądu :
  • a. dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zameldowania lub wymeldowania oraz w przypadku zameldowania dowody osób dysponujących tytułem prawnym do lokalu,
  • b. w przypadku osób małoletnich – obowiązek meldunkowy wypełniają : przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca opiekę.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 3, 4 , 5 – meldunki
tel. : 62 50 49 741, fax 62 50 49 797

Termin

Zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały wydawane są z urzędu w dniu zgłoszenia i są zwolnione z opłaty.

Zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy i wymeldowaniu z pobytu stałego są wydawane na wniosek

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnienie wniosku o wymeldowanie lub zameldowanie lub zgłoszenia wyjazdu poza granice RP/powrotu z wyjazdu poza granice RP
 2. Złożenie wniosku wraz z załącznikami.
 3. Naniesienie stosownych zmian w systemie ewidencji ludności i wydanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu. .

Opłaty

zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały - brak


17 zł – wydanie nowego zaświadczenia

Opłata skarbowa uiszczana jest w kasach urzędu – Biuro Obsługi Interesantów ul. T. Kościuszki 1A lub na rachunek Urzędu Miasta Kalisza nr : PKO BP S.A.  07 1020 2212 0000 5802 0387 5440

Tryb odwoławczy

Odwołania składa się w Wydziale Spraw Obywatelskich w Kaliszu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji a następnie urząd przekazuje je do Wojewody Wielkopolskiego

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z zameldowaniem lub wymeldowaniem można uzyskać pod numerem telefonu : 62 50 49 741, 50 49 773
e-mail : el-wso@um.kalisz.pl
fax : 62 5049 745

Druki ( zgłoszenie pobytu stałego, czasowego, wymeldowania z pobytu stałego, czasowego, zgłoszenia wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granicę RP ) według wzoru zgodnego z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, dostępne są i mogą być stosowane w urzędach gmin na terenie całego kraju.

Podstawa prawna

 1. rozdziały 4,5 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz.U.2019 poz. 1397 tekst jednolity )

Załączniki

Dodany dnia: 2019-08-05 Przez: Graczyk Marek
Akceptowany dnia: 2019-08-05 09:55:00 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2020-01-23 09:31:55 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-07-12 - 2019-08-05 09:55:00
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2018-07-25 - 2019-07-25 09:20:19
  Przez: Ludwiczak Tomasz
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2018-07-24 - 2018-07-26 11:24:54
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-06-08 - 2018-07-24 12:03:38
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-02-15 - 2018-06-14 11:29:11
  Przez: Błasiak Paulina
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-01-02 - 2018-02-21 13:26:20
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2017-08-14 - 2018-01-03 13:34:41
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2017-06-22 - 2017-08-14 10:42:24
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2016-11-04 - 2017-06-22 11:41:18
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2016-04-12 - 2016-11-16 10:25:00
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2015-12-22 - 2016-04-13 12:52:14
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2015-07-27 - 2016-03-25 12:50:11
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2015-07-14 - 2015-12-08 07:57:47
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2015-06-05 - 2015-07-21 12:05:19
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2015-03-03 - 2015-06-05 12:37:38
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2013-07-01 - 2015-03-06 10:53:05
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja