ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGOSzczegóły karty

WSO-40 (22)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-05-09
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Klimaszewska Cieślak Honorata

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

 2. Do wglądu: dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej utratę dowodu osobistego np. paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna ( utrata dowodu ).

 3. Przy uszkodzeniu - dodatkowo fizycznie uszkodzony dokument.

 4. Pełnomocnictwo szczególne do czynności zgłoszenia utraty.


Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 8,9,10, 11 tel. : +48 62 5049742, +48 62 50 49 740

Termin

Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego wydawane jest w dniu zgłoszenia utraty

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przyjęcie zgłoszenia utraty/uszkodzenia dowodu osobistego.

 2. Unieważnienie utraconego/uszkodzonego dowodu osobistego w systemie Rejestr Dowodów Osobistych.

 3. Wydanie zaświadczenia o utracie/uszkodzeniu dowodu osobistego.

 4. Przesłanie kopii zaświadczenia o zgłoszeniu utraty/uszkodzenia do urzędu, który wydał utracony/uszkodzony dowód osobisty.

Opłaty

Brak – zaświadczenie o utracie dowodu osobistego zwolnione jest od opłat.

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dodatkowych dotyczących spraw związanych ze zgłoszeniem utraty dowodu
osobistego można uzyskać pod numerem telefonu +48 62 50 49 742, mail: el-wso@um.kalisz.pl; wso@um.kalisz.pl, fax +48 62 50 49 745

Uwaga: Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.

ZGŁOSZENIE UTRATY/USZKODZENIA
 1. Zgłoszenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku osób nieposiadających lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator - w dowolnym urzędzie gminy. W przypadku posiadacza dowodu osobistego przebywającego poza terytorium RP osobiście w dowolnej placówce konsularnej RP (można również dokonać zgłoszenia w formie pisemnej, za pomocą poczty lub telefaxem).
 2. Zgłoszenie, o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, można dokonać również w w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. ( Dz. U. 2023 poz. 57 t.j.) - platforma ePUAP - zaadresowanego do organu gminy, który wydał dowód osobisty.
 3. Zgłoszenie, o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, za pomocą usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.
 4. Do zgłoszenia uszkodzonego dowodu osobistego dołącza się uszkodzony dokument, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło drogą elektroniczną, w placówce konsularnej RP lub za pomocą usługi elektronicznej , dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście.
 5. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ
 1. Po osobistym zgłoszeniu w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się z urzędu zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
 2. Po zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.
 3. Po zgłoszeniu utraty lub uszkodzeniu dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest generowane automatycznie przez usługę elektroniczną.
 4. W przypadku zgłoszenia Policji utraty dowodu osobistego w wyniku przestępstwa, posiadacz dowodu osobistego, nie dokonuje zgłoszenia utraty dowodu osobistego w urzędzie.
 5. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące od daty jego wydania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2022 poz. 671 t.j.)

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U 2021 poz. 1865)

 3. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 2023 poz. 775 t.j.)

 4. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005r.  ( Dz. U. 2023 poz. 57 t.j.)

Załączniki

Dodany dnia: 2023-05-09 Przez: Klimaszewska Cieślak Honorata
Akceptowany dnia: 2023-05-12 09:33:04 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2023-06-10 01:44:37 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-03-15 - 2023-05-12 09:33:04
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-06-28 - 2023-03-17 07:10:53
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2021-11-08 - 2022-06-30 05:15:08
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2021-11-05 - 2021-11-15 13:46:54
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2021-07-20 - 2021-11-08 11:32:07
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2020-10-21 - 2021-07-21 08:40:40
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2020-05-28 - 2020-10-26 08:00:02
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2020-03-16 - 2020-05-28 10:37:56
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2020-02-19 - 2020-03-16 14:31:09
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2019-08-05 - 2020-03-16 13:52:11
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2019-03-01 - 2019-08-05 10:54:30
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2018-07-24 - 2019-03-08 07:07:36
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2018-06-08 - 2018-07-24 08:35:45
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2017-08-14 - 2018-06-14 11:23:36
  Przez: Błasiak Paulina
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2017-08-14 - 2017-08-14 10:39:16
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2017-06-22 - 2017-08-14 09:13:11
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2016-11-04 - 2017-06-22 11:41:03
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2015-12-22 - 2016-11-16 10:24:53
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 19. Zmieniono: 2015-06-05 - 2016-03-25 12:49:51
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 20. Zmieniono: 2015-03-05 - 2015-06-05 12:37:21
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 21. Zmieniono: 2013-07-01 - 2015-03-06 10:52:05
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja