ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGOSzczegóły karty

BSO-010 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-06-12
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

Wydział: Biuro Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Klimaszewska Cieślak Honorata

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty


 1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

 2. Do wglądu: dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość osoby zgłaszającej utratę dowodu osobistego np. paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna ( utrata dowodu ).

 3. Przy uszkodzeniu - dodatkowo fizycznie uszkodzony dokument.

 4. Pełnomocnictwo szczególne do czynności zgłoszenia utraty.


Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów
Stanowiska 8,9,10, 11 tel. : +48 62 5049742, +48 62 50 49 740

Termin

Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego wydawane jest w dniu zgłoszenia utraty

Sposób załatwienia sprawy


 1. Przyjęcie zgłoszenia utraty/uszkodzenia dowodu osobistego.

 2. Unieważnienie utraconego/uszkodzonego dowodu osobistego w systemie Rejestr Dowodów Osobistych.

 3. Wydanie zaświadczenia o utracie/uszkodzeniu dowodu osobistego.

 4. Przesłanie kopii zaświadczenia o zgłoszeniu utraty/uszkodzenia do urzędu, który wydał utracony/uszkodzony dowód osobisty.

Opłaty

Brak – zaświadczenie o utracie dowodu osobistego zwolnione jest od opłat.

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dodatkowych dotyczących spraw związanych ze zgłoszeniem utraty dowodu
osobistego można uzyskać pod numerem telefonu +48 62 50 49 742, +48 62 50 49 740, mail: bso@um.kalisz.pl,

Uwaga: Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.

ZGŁOSZENIE UTRATY/USZKODZENIA
 1. Zgłoszenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku osób nieposiadających lub posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun lub kurator - w dowolnym urzędzie gminy. W przypadku posiadacza dowodu osobistego przebywającego poza terytorium RP osobiście w dowolnej placówce konsularnej RP (można również dokonać zgłoszenia w formie pisemnej, za pomocą poczty lub telefaxem).

 2. Zgłoszenie, o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, można dokonać również w w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. 2023 poz. 57 t.j.) - platforma ePUAP - zaadresowanego do organu gminy, który wydał dowód osobisty.

 3. Zgłoszenie, o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, za pomocą usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

 4. Do zgłoszenia uszkodzonego dowodu osobistego dołącza się uszkodzony dokument, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło drogą elektroniczną, w placówce konsularnej RP lub za pomocą usługi elektronicznej , dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście.

 5. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ
 1. Po osobistym zgłoszeniu w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się z urzędu zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

 2. Po zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

 3. Po zgłoszeniu utraty lub uszkodzeniu dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest generowane automatycznie przez usługę elektroniczną.

 4. W przypadku zgłoszenia Policji utraty dowodu osobistego w wyniku przestępstwa, posiadacz dowodu osobistego, nie dokonuje zgłoszenia utraty dowodu osobistego w urzędzie.Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące od daty jego wydania.

 5. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące od daty jego wydania.

Podstawa prawna


 1. Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych (Dz.U. 2022 poz. 671 t.j.)

 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U 2023 poz. 2798)
 3. Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 2024 poz. 572 t.j.)

 4. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005r. ( Dz. U. 2024 poz. 307 t.j.)

Załączniki

Dodany dnia: 2024-06-12 Przez: Klimaszewska Cieślak Honorata
Akceptowany dnia: 2024-06-13 12:14:46 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-06-22 13:49:13 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2024-01-04 - 2024-06-13 12:14:46
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2023-05-09 - 2024-01-29 10:49:27
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2023-03-15 - 2023-05-12 09:33:04
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja