WNIOSEK O SKREŚLENIE WYBORCY Z CENTRALNEGO REJESTRU WYBORCÓW  MIASTA KALISZA
Szczegóły karty

BSO-024 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-19
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WNIOSEK O SKREŚLENIE WYBORCY Z CENTRALNEGO REJESTRU WYBORCÓW  MIASTA KALISZA

Wydział: Biuro Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Marciniak Milena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 1.   Wniosek o skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców - formularz
 2.   Dokument potwierdzający tożsamość

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesanta, stanowiska nr 3,4,5 tel. +48 62 50 49 741; +48 62 50 49 773
Nadzór (uwagi) Kierownik Biura Spraw Obywatelskich , I piętro, pokój 37 tel. : +48 62 50 49 791

Termin

  W dniu złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Złożenie wniosku. Wniosek o skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców składa się w formie pisemnej.
Formularz wniosku znajduje się w punkcie o nazwie "załączniki".

Opłaty

  Brak

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z Centralnym Rejestrem Wyborców miasta Kalisza można uzyskać pod numerem telefonu +48 62 5049 741, +48 62 5049 773
e-mail: bso@um.kalisz.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)
Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Kodeks Wyborczy) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.


Podstawa prawna

 1.   art. 18 § 10 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. 2023 poz.2408 t.j.)

Załączniki

Dodany dnia: 2024-01-04 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2024-01-29 10:56:58 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-05-24 17:23:07 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2022-12-27 - 2024-01-29 10:56:58
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2021-11-12 - 2022-12-30 12:04:19
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2020-09-22 - 2021-11-15 13:45:44
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja