UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW MIASTA KALISZA
Szczegóły karty

WSO-062 (5)

Urząd Miasta Kalisza, 2022-12-27
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW MIASTA KALISZA

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Ewidencja ludności i prowadzenie akt stanu cywilnego

Właściciel: Mitas Angelika

Osoba Nadzorująca: Dolak Klaudia

Wymagane dokumenty

  Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców - formularz

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62–800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesanta, stanowiska nr 3, 4, 5. tel. +48 62 50 49 741; +48 62 50 49 773
Nadzór (uwagi): p.o. Naczelnika Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 37
tel. : +48 62 50 49 791

Termin

W dniu złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

Udostępnienie rejestru wyborców polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji, o którym mowa w art. 22 § 1 Kodeksu wyborczego. W przypadku nieprawidłowości po wniesieniu reklamacji ustnej do protokołu lub pisemnej Prezydent Miasta Kalisza zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzje na podstawie art. 22 § 5 Kodeksu wyborczego.

Opłaty

  Brak

Tryb odwoławczy

  Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji dotyczących spraw związanych z rejestrem wyborców miasta Kalisza można uzyskać pod numerem telefonu +48 62 50 49 741, +48 62 50 49 773
e-mail el-wso@um.kalisz.pl, wso@um.kalisz.pl
fax +48 62 50 49 745
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)
Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Kodeks Wyborczy) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.


Podstawa prawna

 1.   art. 18 § 12 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. 2022, poz. 1277 ze zm.)

Załączniki

Dodany dnia: 2022-12-27 Przez: Marciniak Milena
Akceptowany dnia: 2022-12-30 12:02:13 Przez: Dolak Klaudia
Generowany dnia: 2023-10-03 04:08:00 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2021-11-12 - 2022-12-30 12:02:13
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2020-09-22 - 2021-11-15 13:03:00
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2020-02-21 - 2020-10-07 12:28:03
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-10-03 - 2020-03-16 13:38:36
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja