UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO FAKT FIGUROWANIA W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KALISZASzczegóły karty

BSO-005 (2)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-06-14
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO FAKT FIGUROWANIA W EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KALISZA

Wydział: Biuro Spraw Obywatelskich

Proces: Nadzorowanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Właściciel: Spychalska-Senderacka Izabela

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej (wzór – plik do pobrania WSO 37-01).
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 3. Dokument tożsamości.

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów,
stanowisko nr 25
tel. : +48 62 504 97 46

Nadzór (uwagi):  Kierownik Biura Spraw Obywatelskich, I piętro, pokój nr 37, tel. +48 62 504 97 91

Termin

Do 7 dni, w większości przypadków, zaświadczenie wydawane jest w ciągu 2 dni.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij i złóż wniosek:
  - osobiście, listownie lub przez pełnomocnika
 2. Odbiór zaświadczenia:
  - osobiście, listownie lub przez pełnomocnika.

Opłaty

1) 17,00 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
2) 17,00 zł - dokument stwierdzający udzielenie upoważnienia / pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia (patrz dodatkowe informacje).

Wpłat można dokonywać:

 • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a,
 • przelewem na konto Urzędu SANTANDER BANK S.A. - 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.


Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.


 1. Zaświadczenie może być wydane innej osobie o ile posiada stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie.
 2. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej,
 3. Szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerami telefonu: +48 62 504 97 46,                        e-mail: bso@um.kalisz.pl

Podstawa prawna


 1. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2022 r. poz. 541 t.j.),
 2. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców  (Dz.U. z 2024 r. poz.236 t.j.)

 3. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2022 r. poz.470 t.j.)

 4. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U.z 2018 r.poz.650 ze zm.)

 5. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U.z 2023 r. poz.1668 t.j.)

 6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U.2007 Nr 251, poz. 1885 ze zm.)

 7. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 roku poz.2111 t.j.).

Załączniki

Dodany dnia: 2024-06-14 Przez: Marciniak Milena
Akceptowany dnia: 2024-06-17 09:06:23 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-07-15 10:51:07 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2024-01-04 - 2024-06-17 09:06:22
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2023-04-24 - 2024-01-29 10:45:40
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2023-03-17 - 2023-05-12 09:32:48
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja