UZYSKANIE DUPLIKATÓW DOKUMENTÓW Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KALISZASzczegóły karty

WSO-36 (23)

Urząd Miasta Kalisza, 2023-04-24
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

UZYSKANIE DUPLIKATÓW DOKUMENTÓW Z EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KALISZA

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Nadzorowanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Właściciel: Marciniak Milena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o wydanie duplikatu dokumentu z ewidencji działalności gospodarczej (wzór – plik do pobrania WSO-36-01).
 2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 3. Dokument tożsamości.

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów,
stanowisko nr 25
tel. : +48 62 504 97 46

Nadzór (uwagi): Naczelnik Wydziału, I piętro, pokój nr 36, tel. +48 62 504 97 92

Termin

Organ ewidencyjny wydaje duplikat dokumentu niezwłocznie od momentu złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij i złóż wniosek,
  - osobiście, listownie lub przez pełnomocnika.
 2. Odbierz duplikat dokumentów:
  - osobiście, listownie lub przez pełnomocnika.

Opłaty

1) 5,00 zł - opłata skarbowa za każdą pełną lub rozpoczętą stronę poświadczoną za zgodności.
2) 17,00 zł - dokument stwierdzający udzielenie upoważnienia/pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia (patrz dodatkowe informacje).

Tryb odwoławczy

Brak

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.


Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.


 1. Szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerami telefonu: +48 62 504 97 46, fax: +48 62 504 97 45, e-mail: wso@um.kalisz.pl.
 2. Wpłaty można dokonywać:
  • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a;
  • przelewem na konto Urzędu SANTANDER BANK S.A. - 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163
 3. Duplikat dokumentu z ewidencji działalności gospodarczej wydaje się osobie zainteresowanej po okazaniu dowodu tożsamości.
 4. Duplikat może być wydany innej osobie o ile posiada stosowne pełnomocnictwo lub upoważnienie.
 5. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

Urzędowy paczkomat InPost Urząd24 Urząd Miasta Kalisza

Obsługa w zakresie spraw związanych z działalnością gospodarczą może być dokonana za pośrednictwem paczkomatu InPost. Zasady funkcjonowania paczkomatu InPost Urząd24 na stronie https://www.kalisz.pl/urzad/e-urzad/paczkomat-urzedowy.

Podstawa prawna


 1. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2022 r. poz. 541 t.j.),
 2. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz.221 t.j.)

 3. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. z 2022 r. poz.470t.j)

 4. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U.z 2018 r.poz.650 ze zm.)

 5. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U.z 2018 r. poz.648)

 6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U.2007 Nr 251, poz. 1885 ze zm.)

 7. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 roku poz.2142 ze zm.).

Załączniki

Dodany dnia: 2023-04-24 Przez: Marciniak Milena
Akceptowany dnia: 2023-05-12 09:32:38 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2023-12-08 03:57:55 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-03-17 - 2023-05-12 09:32:38
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2022-12-27 - 2023-03-22 12:14:34
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-06-28 - 2023-01-02 11:33:08
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2022-01-03 - 2022-06-30 05:14:42
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2021-07-26 - 2022-01-05 14:04:34
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2020-07-27 - 2021-07-26 10:23:46
  Przez: Zgrzebniak Monika
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2020-07-03 - 2020-07-27 06:40:55
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 8. Zmieniono: 2019-08-05 - 2020-07-03 12:03:40
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 9. Zmieniono: 2019-06-27 - 2019-08-05 08:46:37
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 10. Zmieniono: 2018-09-25 - 2019-06-27 09:25:06
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 11. Zmieniono: 2018-07-24 - 2018-10-11 05:58:11
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 12. Zmieniono: 2018-06-04 - 2018-07-24 08:34:32
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 13. Zmieniono: 2018-04-26 - 2018-06-14 11:00:02
  Przez: Błasiak Paulina
  Poprzednia wersja
 14. Zmieniono: 2018-02-15 - 2018-05-14 11:42:21
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 15. Zmieniono: 2018-01-11 - 2018-02-15 12:29:09
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 16. Zmieniono: 2017-08-09 - 2018-01-11 12:51:08
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 17. Zmieniono: 2017-07-06 - 2017-08-10 10:13:48
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 18. Zmieniono: 2017-03-03 - 2017-07-06 12:49:20
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 19. Zmieniono: 2015-06-17 - 2017-03-03 08:49:00
  Przez: Wojtyła Błażej
  Poprzednia wersja
 20. Zmieniono: 2015-02-03 - 2015-06-17 14:41:55
  Przez: Łakomiak Maria
  Poprzednia wersja
 21. Zmieniono: 2015-01-30 - 2015-02-03 14:25:53
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja
 22. Zmieniono: 2013-07-01 - 2015-01-30 12:33:02
  Przez: Sukienniczak Piotr
  Poprzednia wersja