Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości lub obiektu budowlanego z osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową Szczegóły karty

WF-09 (23)

Urząd Miasta Kalisza, 2018-08-07
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych, jednostek organizacyjnych, spółek niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości lub obiektu budowlanego z osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową
Historyczny

Wydział: Wydział Finansowy

Proces: Gromadzenie środków budżetowych

Właściciel: Frąckowiak Krystyna, Ochocka Aneta, Wcisła Anna, Łuszcz Iwona

Osoba Nadzorująca: Ochocka Aneta

Wymagane dokumenty

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości - oryginał wraz z wykazem przedmiotów opodatkowania (budynków,  budowli) ujętych w deklaracji 
 • Korekta deklaracji na podatek od nieruchomości - oryginał 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miasta Kalisza,
Wydział Finansowy,
ul. Tadeusza Kościuszki 1a,
62-800 Kalisz

Złożenie dokumentów:
Biuro Obsługi Interesantów, ul. Tadeusza Kościuszki 1a, Informacja podatkowa, stanowisko nr 26 lub 27, tel. (062) 5049717

Termin


Deklaracji na podatek od nieruchomości - nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia deklaracji.

Sposób załatwienia sprawy


W przypadku złożenia deklaracji - wprowadzenie danych wynikających z deklaracji lub jej korekty do ewidencji w celu dokonania przypisu/odpisu podatku od nieruchomości.

Opłaty


Brak.

Tryb odwoławczy


Brak.

Informacje dodatkowe

W przypadku, gdy deklaracja jest podpisywana przez pełnomocnika należy złożyć organowi podatkowemu pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł z zaznaczeniem tytułu wpłaty „od pełnomocnictwa udzielonego do podpisywania deklaracji”.

Opłata może być uiszczona w kasach Urzędu - Biuro Obsługi Interesantów, ul. Tadeusza Kościuszki 1a oraz Ratusz ul. Główny Rynek 20  lub na rachunek Urzędu Miasta Kalisza w PKO BP SA

07 1020 2212 0000 5802 0387 5440. 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (062) 7654483.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożona deklaracja / wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Ma Pani/Pan prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym a konsekwencją ich niepodania jest nie załatwienie sprawy której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445);
 2. Rozdział 1, art. 1 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz załącznik do ustawy część IV, kol. 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044);
 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.);
 4. Uchwała Nr XXX/384/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 7375);
 5. Uchwała Nr XLVI/628/2014 Rady Miejskiej Kalisza  z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 2833);
 6. Uchwała Nr XLVI/629/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo nabytych gruntów lub ich części oraz nowo wybudowanych lub nowo nabytych budynków lub ich części (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 2834);
 7. Uchwała Nr XLVI/630/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których utworzono nowe miejsca pracy (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 2835);
 8. Uchwała Nr XV/173/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r. w związku z likwidacją barier architektonicznych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 6374);
 9. § 2 Uchwały Nr XLVI/606/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2017 r. poz.  8238).

Załączniki


Historyczny

Dodany dnia: 2018-08-07 Przez: Łuszcz Iwona
Akceptowany dnia: 2018-08-28 12:16:34 Przez: Ochocka Aneta
Generowany dnia: 2022-09-27 02:08:56 Przez: Gość