WPIS INFORMACJI O WZNOWIENIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJSzczegóły karty

BSO-002 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-26
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WPIS INFORMACJI O WZNOWIENIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wydział: Biuro Spraw Obywatelskich

Proces: Nadzorowanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Właściciel: Spychalska-Senderacka Izabela

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (formularz CEIDG-1) o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodny z obowiązującym wzorem – plik do pobrania na stronie http://biznes.gov.pl/ceidg, zaznaczając w pkt 1 Rodzaj wniosku : 4 – wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

  Wersja papierowa wniosku dostępna jest także w każdym organie gminy.
 2. Dokument tożsamości.

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz

Biuro Obsługi Interesantów, stanowisko nr 25
tel. : +48 62 504 97 46

Nadzór (uwagi):  Kierownik Biura Spraw Obywatelskich, I piętro, pokój nr 37, tel. +48 62 504 97 91

Termin

1 dzień roboczy

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij i złóż wniosek.
 2. Pracownik urzędu potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształci go w formę dokumentu elektronicznego, który prześle do CEIDG.
 3. System CEIDG przekaże wniosek CEIDG-1 do właściwego Urzędu Skarbowego, oddziału ZUS/KRUS oraz do GUS.
 4. Wejdź na stronę www.biznes.gov.pl – baza przedsiębiorców, tam znajdziesz swój wpis.

Opłaty

1) Wniosek o wznowienie działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG jest zwolniony z opłat.

17,00 zł. za upoważnienie/pełnomocnictwo, jeżeli osoba figurująca w CEIDG nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).

Wpłat można dokonywać:

 • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a,
 • przelewem na konto Urzędu SANTANDER BANK S.A. - 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

Tryb odwoławczy

Czynność organu gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.


Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.


 1. Przedsiębiorca, który zamierza wznowić wykonywanie działalności gospodarczej jest zobowiązany dokonać zgłoszenia informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.
 2. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wznowienie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej wznowienia przez wszystkich wspólników oraz złożenie w Urzędzie Skarbowym wniosku NIP-2 (podstawa prawna ustawa z 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U.z 2022 roku poz.2500 ze zm.) i w Urzędzie Statystycznym wniosku RG-OP (podstawa prawna ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (Dz.U.z 2023 roku poz.773).

 3. Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć w następujący sposób:

  • e-usługi CEIDG za pośrednictwem strony internetowej biznes.gov.pl - osoby dysponujące bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP . (Uwaga: czas realizacji wniosku rozpoczyna się w momencie jego podpisania).

  Osoby nie posiadające bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP:
  • w formie papierowej, osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym urzędzie gminy w Polsce. Należy mieć przy sobie dokument tożsamości w celu uwierzytelnienia wnioskodawcy lub pełnomocnika.
  • listem poleconym przesłanym do dowolnego urzędu gminy w Polsce (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).
 4. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.
 5. Szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerami telefonu: +48 62 504 97 46,                         e-mail: bso@um.kalisz.pl oraz na stronie internetowej www.biznes.gov.pl.

Podstawa prawna


 1. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2022 r. poz. 541 t.j.),
 2. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców(Dz.U. z 2023 r. poz.221 t.j.)

 3. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2022 r. poz.470 t.j.)

 4. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U.z 2018 r.poz.650 ze zm.)

 5. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U.z 2018 r. poz.648)

 6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U.2007 Nr 251, poz. 1885 ze zm.)

 7. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 roku poz.2111 t.j.).

Załączniki

Dodany dnia: 2024-01-04 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2024-01-29 10:44:04 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-05-23 22:00:18 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-04-24 - 2024-01-29 10:44:04
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2023-03-17 - 2023-05-12 09:32:11
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-12-27 - 2023-03-22 12:13:41
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja