WPIS INFORMACJI O ZAWIESZENIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJSzczegóły karty

BSO-001 (1)

Urząd Miasta Kalisza, 2024-01-26
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

WPIS INFORMACJI O ZAWIESZENIU WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wydział: Biuro Spraw Obywatelskich

Proces: Nadzorowanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej

Właściciel: Spychalska-Senderacka Izabela

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek (formularz CEIDG-1) o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodny z obowiązującym wzorem – plik do pobrania na stronie http://biznes.gov.pl/ceidg  w pkt 1 Rodzaj wniosku : 3 – wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.

  Wersja papierowa wniosku dostępna jest także w każdym organie gminy.
 2. Dokument tożsamości.

Miejsce załatwienia sprawy

Biuro Spraw Obywatelskich
ul. Tadeusza Kościuszki 1A, 62 – 800 Kalisz
Biuro Obsługi Interesantów,
stanowisko nr 25
tel. : +48 62 504 97 46

Nadzór (uwagi): Kierownik Biura Spraw Obywatelskich, I piętro, pokój nr 37, tel. +48 62 504 97 91

Termin

1 dzień roboczy

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnij i złóż wniosek.
 2. Pracownik urzędu potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształci go w formę dokumentu elektronicznego, który prześle do CEIDG.
 3. System CEIDG przekaże wniosek CEIDG-1 do właściwego Urzędu Skarbowego, oddziału ZUS/KRUS oraz do GUS.
 4. Wejdź na stronę www.biznes.gov.pl – baza przedsiębiorców, tam znajdziesz swój wpis.

Opłaty

1) Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG jest zwolniony z opłat.

2) 17,00 zł. za upoważnienie/pełnomocnictwo, jeżeli osoba figurująca w CEIDG nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).

Wpłat można dokonywać:

 • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a,
 • przelewem na konto Urzędu SANTANDER BANK S.A. - 55 1090 1128 0000 0001 5108 9163

Tryb odwoławczy

Czynność organu gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.)

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.


Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.
 1. Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na dowolny okres (bezterminowo). Nie może on być krótszy niż 30 dni.
 2. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w każdej z tych form.
 3. Zawiesić wykonywanie działalności gospodarczą mogą również ci przedsiębiorcy, którzy zatrudniają wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopie wychowawczym,rodzicielskim.
 4. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników oraz  złożenie w Urzędzie Skarbowym wniosku NIP-2 (podstawa prawna ustawa z 13 października 1995 roku o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U.z 2022 roku poz.2500 ze zm.) i w Urzędzie Statystycznym wniosku RG-OP (podstawa prawna ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej  (Dz.U.z 2023 roku poz.773).
 5. Przedsiębiorca ma możliwość wskazania we wniosku zarówno daty zawieszenia, jak i daty wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.
 6. Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć w następujący sposób:

  • e-usługi CEIDG za pośrednictwem strony internetowej biznes.gov.pl - osoby dysponujące bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP . (Uwaga: czas realizacji wniosku rozpoczyna się w momencie jego podpisania).

  Osoby nie posiadające bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP:
  • w formie papierowej, osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnym urzędzie gminy w Polsce. Należy mieć przy sobie dokument tożsamości w celu uwierzytelnienia wnioskodawcy lub pełnomocnika.
  • listem poleconym przesłanym do dowolnego urzędu gminy w Polsce (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).
 7. Upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.
 8. Szczegółowe informacje w/w sprawie można uzyskać pod numerami telefonu: +48 62 504 97 46,                  e-mail: bso@um.kalisz.pl oraz na stronie internetowej www.biznes.gov.pl.
 

Podstawa prawna


 1. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j.Dz.U. z 2022 r. poz. 541t.j.),
 2. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz.221 t.j.)

 3. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2022 r. poz.470 t.j.)

 4. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U.z 2018 r.poz.650 ze zm.)

 5. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U.z 2018 r. poz.648)

 6. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U.2007 Nr 251, poz. 1885 ze zm.)

 7. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 roku poz.2111 t.j.).

Załączniki

Dodany dnia: 2024-01-04 Przez: Juszczak Michał
Akceptowany dnia: 2024-01-29 10:38:10 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2024-05-24 16:30:18 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2023-04-24 - 2024-01-29 10:38:10
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2023-03-17 - 2023-05-12 09:32:04
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2022-12-27 - 2023-03-22 12:13:18
  Przez: Dolak Klaudia
  Poprzednia wersja