Wydawanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu (elektryczne/wodorowe)Szczegóły karty

WSO-061 (8)

Urząd Miasta Kalisza, 2021-07-23
Poradnik Interesanta - Karta Usługi Publicznej

Wydawanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu (elektryczne/wodorowe)

Wydział: Wydział Spraw Obywatelskich

Proces: Rejestrowanie pojazdów i nadawanie uprawnień do prowadzenia pojazdów

Właściciel: Hofman Marzena

Osoba Nadzorująca: Walczyńska Anna

Wymagane dokumenty

 

Jeżeli pojazd napędzany jest paliwem alternatywnym (wodór H, energia elektryczna EE, gazem LNG, CNG) ale nie jest pojazdem hybrydowym, możesz wnioskować o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa. To oznaczenie uzyskasz bezpłatnie po wypełnieniu wniosku. Jeżeli nie możesz go wydrukować, wypełnisz go u nas (zgodny ze wzorem – plik do pobrania WSO--01). Wniosek składa właściciel pojazdu lub pełnomocnik.

 Do wglądu:
- dokument stwierdzający tożsamość właściciela pojazdu/wnioskodawcy/ pełnomocnika.

Miejsce załatwienia sprawy

 Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Kościuszki 1A, 62-800 Kalisz
 • Złożenie wniosku: Biuro Obsługi Interesanta :
1) dla pojazdów nowych - przy pierwszej rejestracji razem z dokumentami rejestracyjnymi przy okienku nr 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23
2) dla pojazdów już zarejestrowanych przy okienku nr 20 lub 28.
 • Nadzór (uwagi): p.o.Naczelnika Wydziału, I piętro Biura Obsługi Interesanta, pokój nr 36 tel. 62 50 49 792

Termin

  Nalepka wydawana jest niezwłocznie po złożeniu wniosku.

Sposób załatwienia sprawy

   Wypełnij  i złóż wniosek.
 

Opłaty

Nalepka wydawana jest bezpłatnie.
 • Opłata skarbowa 17 zł. - pełnomocnictwo, jeśli właściciel pojazdu nie składa wniosku osobiście (patrz dodatkowe informacje).

Tryb odwoławczy

  Brak (czynność materialno - techniczna)

Informacje dodatkowe

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że Administratorem przekazanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Kalisza z siedzibą w Kaliszu Główny Rynek 20, który powołał Inspektora ochrony danych, (kontakt telefoniczny pod nr +48 515 804 353 lub e-mailowo: ido@um.kalisz.pl.).

Dane będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy której dotyczy złożony wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z ustawy Prawo o ruchu drogowym) oraz przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania jest niezałatwienie sprawy, której dotyczy wniosek. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

 • szczegółowe informacje w w/w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu: 62/ 50-49-744, fax: 62/ 50-49-745, e-mail: wso@um.kalisz.pl,

 • opłatę za pełnomocnictwo można uiścić:

  • w kasie Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a,

  • przelewem na konto Urzędu PKO BP S.A. 07 1020 2212 0000 5802 0387 5440 – opłata skarbowa.
   UWAGA: dokonując wpłaty należy zaznaczyć opłata skarbowa za pełnomocnictwo”,

 • złożyć wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa i odebrać ją w imieniu właściciela pojazdu może osoba, która posiada:

  • pełnomocnictwo (upoważnienie) – dokument potwierdzający reprezentowanie osoby fizycznej bądź osoby prawnej, albo

  • dokumenty potwierdzające reprezentowanie osoby prawnej lub podmiotu nieposiadającego osobowości prawnej.

 • upoważnienie lub pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej z wyjątkiem pełnomocnictw poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub innym podmiotom określonym w ustawie o opłacie skarbowej.

 

Podstawa prawna

 •   ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz.450 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 maja 2019 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j.Dz.U.z 2021, poz. 110).
 • cz. IV ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2020r., poz.1546 z późn. zm. )

Załączniki

Dodany dnia: 2021-07-23 Przez: Hofman Marzena
Akceptowany dnia: 2021-07-23 12:15:04 Przez: Walczyńska Anna
Generowany dnia: 2023-12-04 09:48:43 Przez: Gość


Historia zmian

 1. Zmieniono: 2019-08-06 - 2021-07-23 12:15:04
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 2. Zmieniono: 2019-06-28 - 2019-08-06 11:32:22
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 3. Zmieniono: 2019-04-25 - 2019-06-28 07:00:27
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 4. Zmieniono: 2018-11-15 - 2019-04-26 06:49:45
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 5. Zmieniono: 2018-08-28 - 2018-11-15 13:05:37
  Przez: Walczyńska Anna
  Poprzednia wersja
 6. Zmieniono: 2018-07-31 - 2018-08-28 09:20:48
  Przez: Błasiak Paulina
  Poprzednia wersja
 7. Zmieniono: 2018-07-30 - 2018-08-24 05:41:03
  Przez: Błasiak Paulina
  Poprzednia wersja